Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Bakari, brauða og kökugerð (Staðfestingarnúmer 360) 18-360-3-8 bakari hæfniþrep 3
Lýsing: Bakari bakar brauð og kökur, gerir eftirrétti og sælgæti og framleiðir skyndirétti. Hann starfar í bakaríum, kökugerðarhúsum, á hótelum og veitingahúsum, í kexverksmiðjum og sælgætisgerðum. Hann ber ábyrgð á útkomu vinnu sinnar gagnvart viðskiptavinum. Bakari vinnur í samræmi við gæðaferla um innra eftirlitskerfi vinnustaða og vinnureglur um afgreiðslu á vörum og þjónustu og almennar siðareglur. Bakaraiðn er löggilt iðngrein.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám í öllum áföngum á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í bakstri. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.
Skipulag: Bakaranám er verklegt og bóklegt samningsbundið starfsnám á 3. hæfniþrepi sem lýkur með sveinsprófi. Það er skipulagt sem fjögurra ára 290 eininga nám. Þar af eru 200 einingar á viðurkenndum vinnustað í 126 vikur og 90 einingar í skóla í þrjár annir.
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um hvernig markmiðum þess hefur verið náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfniviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám: Nemendur fara í starfsnám í 126 vikur utan lögbundinna fría. Námið fer fram í viðurkenndu bakaríi þar sem starfandi er meistari í bakstri með leyfi til að taka nema á námssamning.
Reglur um námsframvindu: Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • Vinna sjálfstætt að almennum og sérhæfðum verkefnum tengdum bakstri s.s. brauða- og smábrauðabakstur, köku- og tertugerð, sætabrauðsbakstur, eftirréttagerð, sælgætisgerð, framleiðslu skyndirétta og kexbakstur
 • Taka á móti unnu og óunnu hráefni og flokkar. Gera samanburð á nótu og þeirri vöru sem afgreidd er og gengur frá hráefnum til geymslu
 • Vinna samkvæmt gæðastöðlum um innra eftirlit HACCP í bakaríum hvað varðar viðmiðunarmörk um hitastig, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og afgreiðslu á vörum
 • Vinna samkvæmt gildandi lögum og reglugerðum er lúta að umhverfismálum, öryggi og aðbúnaði á vinnustöðum
 • Skipuleggja verkferla með tilliti til viðfangsefna, forgangsraða verkefnum og undirbúa vinnusvæði
 • Vinna við vélar, tæki, áhöld og handverkfæri sem í notkun eru hverju sinni, annast umhirðu þeirra og hreinsun
 • Eiga samskipti við birgja og annað samstarfsfólk eftir kröfum vinnustaðar
 • Vinna í samræmi við uppskriftir og útfæra vinnsluaðferð sem á við hverju sinni ásamt hitastigi, baksturstíma o. fl.
 • Leiðbeina viðskiptavinum um val á vörum í samræmi við óskir og tilefni
 • Reikna út hollustu- og næringargildi helstu framleiðsluvara
 • Reikna út verð á vöru og þjónustu, meta arðsemi, fullnýta hráefni og meta bakstursrýrnun á brauðvörum
 • Vinna innihaldslýsingar á bakstursvörum
 • Stilla upp vöru í búð og kynna fyrir neytendum og viðskiptavinum
 • Tjá sig um fagleg málefni með ábyrgum hætti
 • Vinna að áætlanagerð og verkefnastjórnun í bakaríum
 • Starfa í samræmi við siðareglur greinarinnar
 • Hefur færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

290  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Bóklegt og verklegt nám í skóla 90 einingar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Starfsnám á vinnustað 200 einingar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • nemendur læra að lesa í aðstæður, samskipti, næringu, eigin líðan og annarra
 • nemendur læra að túlka upplýsingar og setja þær fram
 • nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit, að vera gagnrýnir á heimildir
 • nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig í ræðu og riti
 • nemendur læra að vera gagnrýnir á tölulegar upplýsingar um hollustu og heibrigði fæðutegunda og geti stutt niðurstöður sínar með rökum
 • nemendur kynnast ýmsum menningarheimum og verða læsir á ólík samfélög með tilliti til matar og menningar
 • nemendur gera sér grein fyrir mikilvægi félagslegra samskipta og hvernig þau eru háð umhverfi og aðstæðum, jafnt á vinnustað sem í samfélagi
 • nemendur gera sér grein fyrir mikilvægi félagslegra samskipta og hvernig þau eru háð umhverfi og aðstæðum, jafnt á vinnustað sem í samfélagi
Námshæfni:
 • nemendur vinna með styrkleika sína til þess að byggja upp jákvæða sjálfsmynd
 • nemendur læra að setja sér raunhæf markmið og meta hvort þau hafi náðst
 • nemendur eru hvattir til þess að vera gagnrýnir á það sem þeir eru að gera hverju sinni
 • nemendur eru gerðir meðvitaðir um hæfniviðmið námsins, kennsluaðferðir og námsmat
 • nemendur taka ábyrgð á eigin námi
 • nemendur öðlast færni í að meta verk sín og annarra með sjálfs- og jafningjamati
 • nemendur læra að færa rök fyrir máli sínu á gagnrýninn hátt
 • nemendur fá umsagnir um verkefnin sín þar sem lögð er áhersla á að veita því athygli sem vel er gert og leiðbeina um hvað betur megi fara
 • nemendur nýta umsagnir kennara til þess að bæta verkefnin sín
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • nemendur eru hvattir til að taka frumkvæði í eigin námi, ígrunda og efla gagnrýna hugsun
 • nemendur eru hvattir til að nýta sköpunarkraft sinn í þeim verkefnum sem þeir fást við
 • nemendur verði meðvitaðir um styrkleika sína og geti nýtt þá í vinnu sinni
 • nemendur leita ólíkra leiða við lausn verkefna
 • nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð við úrvinnslu verkefna
Jafnrétti:
 • emendur taka þátt í gagnrýnum umræðum um sérþarfir einstaklinga og hópa og rétt þeirra til sérþjónustu
 • nemendur vinna með mismunandi uppskriftir frá ólíkum menningarheimum og fyrir hópa með sérþarfir
 • nemendur vinni að fjölbreyttum verkefnum með fjölbreyttu námsmati sem hentar fjölmenningarlegu umhverfi
Menntun til sjálfbærni:
 • nemendur séu færir um að taka upplýsta afstöðu til umhverfis, náttúru, samfélags, menningar og efnahagskerfis.
 • nemendur fái þjálfun í að taka ábyrga afstöðu við val á hráefni til brauða- og kökugerðar
 • nemendur fái þjálfun í sjálfbærri hugsun með því að nýta vel þau aðföng sem til þarf
 • nemendur fái þjálfun í að ígrunda vel innihald og uppruna hráefnis
 • nemendur fái þjálfun í að flokka úrgang og nýta afganga sem best
 • nemendur fái þjálfun í að taka ábyrga afstöðu til nýtingar orku og auðlinda
 • nemendur skoða hvernig má bæta samfélagið með það að leiðarljósi að skila náttúru og auðlindum í sama eða betra horfi til komandi kynslóða
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
 • nemendur geri sér grein fyrir hvernig mögulegt er að auka lífsgæði með heilbrigðu líferni
 • nemendur byggja upp og styrkja jákvæða sjálfsmynd með því að gera sér grein fyrir sterkum hliðum sínum og hæfileikum
 • nemendur verði meðvitaðir um tengsl hollrar fæðu og heilbrigðis
 • nemendur geri sér grein fyrir tengslum persónulegs hreinlætis og eigin heilbrigðis
 • nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisvarna á vinnustað
 • nemendur geri sér grein fyrir fæðutengdum ráðleggingum Embættis Landlæknis um mataræði og næringarefninemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þekkingar á óþols- og ónæmisvöldum
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • nemendur fá þjálfun í öllum þáttum læsis, tjáningar og samskipta í áföngum námsins
 • nemendur þjálfast í samskiptum og samskiptahæfni í verklegu námi
 • nemendur þjálfast í tjáningu bæði í rituðu og töluðu máli við kynningu á verkefnum
 • nemendur þurfa að geta svarað spurningum á málefnalegan hátt og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður í verkefnaflutningi
Lýðræði og mannréttindi:
 • nemendur fá val um fjölbreytt verkefni og námsmat
 • nemendur fá val um framsetningu verkefna
 • nemendur öðlast hæfni í samskiptum við aðra í gegnum hópvinnu í fjölbreyttum nemendahópi
 • nemendur taka þátt fjölbreyttu námsmati, s.s. sjálfsmati og jafningjamati
 • nemendur þjálfast í að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi s.s. með því að hlustað er á skoðanir nemenda varðandi útfærslu náms og námsmats