Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Framhaldsskólabraut 1 (Staðfestingarnúmer 218) 17-218-1-1 framhaldsskólapróf hæfniþrep 1
Lýsing: Meginmarkmið framhaldsskólabrautar 1 er að bjóða upp á skilgreind námslok af stuttri braut sem undirbýr nemendur fyrir frekara nám og störf. Á brautinni eru nemendur aðstoðaðir við að byggja upp trú á eigin getu og seiglu í námi, auk þess að efla sjálfsmynd og sjálfsskilning. Nemendum eru kynntar mismunandi leiðir í menntakerfinu og þeir aðstoðaðir við að marka sér stefnu í námi og starfi. Nemendur fá hagnýta menntun í kjarnagreinum jafnt sem öðrum greinum auk þess sem þeir eru fræddir um vinnumarkaðinn, t.d. með vinnustaðanámi. Nám á brautinni er 90 einingar og tekur 3 - 4 annir. Við námslok útskrifast nemendur með framhaldsskólapróf.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemandi hafi lokið grunnskóla.
Skipulag: Nám á brautinni er 90 einingar þar sem nemandinn tileinkar sér hæfni á fyrsta þrepi. Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki að minnsta kosti 60 einingum á skólaári. Níutíu prósent brautarinnar er á þrepi 1 en tíu prósent á þrepi 2. Brautinni er skipt í kjarna og frjálst val. Kjarni brautarinnar er 50 einingar. Nemendur þurfa að auki að ljúka 40 einingum og velja sér þá áfanga sem þeir vilja leggja áherslu á í frekara námi eða hafa þörf fyrir vegna atvinnu. Hyggi nemendur á áframhaldandi nám verða þeir að gæta að hlutfalli milli hæfniþrepa. Nemendur skipuleggja nám sitt á framhaldsskólabraut í samráði við námsráðgjafa.
Námsmat Námsmat við skólann er í formi leiðsagnarmats.
Starfsnám: Fræðsla um atvinnulífið fer fram í STAR áföngum í kjarna brautarinnar. Að því loknu á nemandi þess kost að stunda vinnustaðanám í samræmi við áhugasvið. Vinnustaðanám byggir á samvinnu við fyrirtæki atvinnulífsins og er háð jákvæðum undirtektum þeirra.
Reglur um námsframvindu: Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Til að útskrifast af brautinni þarf nemandi að hafa lokið 90 einingum. Nemandi þarf að hafa lokið fullnægjandi árangri (4,5) í áfanga til að fá hann metinn og til að hann öðlist rétt til að sækja framhaldsáfanga. Ekki er skylt að endurinnrita nemanda hafi hann fallið á tveimur önnum í röð. Ætli nemandi að færa sig yfir á stúdentsbraut þarf hann að hafa lokið 1. þrepi áföngum í kjarnagreinunum íslensku, ensku og stærðfræði.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • vinna með styrkleika sína jafnt sem veikleika.
 • stunda frekara nám.
 • vera virkur þátttakandi á vinnumarkaði.
 • tjá skoðanir sínar og taka sjálfstæðar ákvarðanir.
 • eiga jákvæð samskipti við aðra sem byggjast á umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra og lífssýn.
 • viðhafa lífsvenjur sem eru uppbyggilegar fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði.
 • vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn.
 • afla sér upplýsinga á fjölbreyttan hátt.
 • taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi.
 • þekkja, skilja og virða umhverfi sitt og náttúru.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

90  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni framhaldsskólabrautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á framhaldsskólabraut er 40 einingar og velja nemendur það í samráði við námsráðgjafa. Nemendur þurfa að gæta að hlutföllum eininga milli hæfniþrepa hyggi þeir á áframhaldandi nám.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að þjálfa talnalestur, framsetningu og túlkun á tölulegum upplýsingum.
 • með því að kenna vinnubrögð og aðferðir sem nýtast til frekara náms.
 • með kennslu og þjálfun í rökhugsun.
Námshæfni:
 • með því að kenna góð vinnubrögð og þjálfa markvissa notkun þeirra.
 • með leiðsagnarmati.
 • með því að nemandi læri að setja sér markmið í námi og starfi.
 • með því að nemandi læri að bera ábyrgð á eigin námi.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með leiðsagnarmati.
 • með samvinnu milli ólíkra greina, kennara og nemenda.
 • með fjölbreyttum kennsluaðferðum og verkefnum þar sem mismunandi hæfileikar nemenda fá að njóta sín.
Jafnrétti:
 • með fjölbreyttum kennsluaðferðum.
 • með leiðsagnarmati.
 • með því að allir nemendur fái tækifæri til að rækta hæfileika sína á jafnréttisgrundvelli.
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að kenna mikilvægi þess að skapa samábyrgt samfélag.
 • að nemandur þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru
 • með því að kynna nemendum mikilvægi þess að nýta auðlindir jarðar á sjálfbæran hátt.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að efla skilning á mikilvægi góðrar málvitundar.
 • með þjálfun í framsögn, lestri og lesskilningi.
 • með því að kynna nemanda menningu og siði viðkomandi málsvæðis.
Heilbrigði:
 • með góðri forvarnarfræðslu.
 • með kennslu í íþróttum.
 • með því að stuðla að heilbrigði og velferð.
 • með því að styrkja sjálfsmynd nemenda.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að efla skilning á mikilvægi góðrar málvitundar.
 • með þjálfun í framsögn, lestri og lesskilningi.
 • með því að kenna nemendum að færa rök fyrir máli sínu í ræðu og riti.
Lýðræði og mannréttindi:
 • með þvi að hvetja nemendur til gagnrýninnar hugsunar.
 • með því að kenna lýðræði, með lýðræði í lýðræði.
 • með því að allir nemendur fái tækifæri til að rækta hæfileika sína á jafnréttisgrundvelli.