Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Afreksíþróttabraut - bóknám (Staðfestingarnúmer 298) 18-298-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Nám á afreksíþróttabraut veitir nemendum víðtæka almenna menntun og tækifæri til að fá þá hæfni sem þeir öðlast við þjálfun á vegum félagsliðs metna. Áhersla er lögð á að nemendum gefist færi á að undirbúa sig undir krefjandi háskólanám.

Námið er skilgreint á þriðja hæfniþrepi og lýkur með stúdentsprófi. Nemendur velja milli sérhæfingar á þremur sviðum: Félags- og hugvísindasviði, náttúrufræðisviði eða viðskipta- og hagfræðisviði. Námið hentar m.a. þeim sem hafa hug á að leggja stund á háskólanám á ofantöldum sviðum.

Nemendur vinna lokaverkefni í nýsköpunar- og frumkvöðlafræði. Þeir kynnast hugmyndafræðinni frá ýmsum sjónarhornum í ólíkum námsáföngum auk þess sem þeir taka áfanga sem tileinkaðir eru greininni til undirbúnings lokaverkefninu.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Almenn inntökuskilyrði eru að umsækjendur hafi lokið grunnskólaprófi. Til þess að nemandi geti hafið nám á öðru þrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf hann að hafa hlotið einkunnina B á grunnskólaprófi. Aðrir nemendur taka sérstaka undirbúningsáfanga. Einnig er gerð krafa um að nemandi stundi afreksíþrótt með félagsliði. Þarf umsögn þjálfara að fylgja umsókn. Sjá nánar í skólanámskrá.
Skipulag: Nám á afreksíþróttabraut er blanda af bóknámi sem byggir á hefðbundnum grunni og námi í verklegum og fræðilegum þáttum afreksíþróttamennsku. Náminu er ætlað að undirbúa nemendur undir samfélagslega þátttöku, þátttöku í æfingum og keppnum á vegum félags- og landsliða og frekara nám á háskólastigi. Áhersla er lögð á virka þátttöku nemenda með verkefnavinnu, samvinnunámi og leiðsagnarnámsmati. Námið er 204 einingar og geta nemendur lokið því á þremur árum. Grunnáfangar eru samtals 119 einingar, brautarkjarni er 35 einingar, afreksíþróttaáfangar 30 einingar og kjörsvið brautar (bundið val) 20 einingar. Nemendur eru þó hvattir til að kynna sér vel inntökuskilyrði háskóla og bæta við sig námi á kjörsviði brautar ef þörf krefur.

Nemendur velja brautarkjarna og kjörsvið í einu af eftirfarandi: Félags- og hugvísindi, náttúrufræði eða viðskipta- og hagfræði. Auk þess velja þeir annað hvort frönsku eða þýsku. Nemendur þurfa að gæta þess við val á kjörsviðsáföngum að einingafjöldi á hæfniþrepum verði í samræmi við ákvæði aðalnámskrár framhaldsskóla.
Námsmat Kennari ber ábyrgð á framkvæmd námsmats í þeim áföngum sem hann kennir. Námsmat skal vera fjölbreytt og taka til allra hæfniviðmiða áfangans. Sem dæmi um fjölbreyttar námsmatsaðferðir má nefna jafningjamat, sjálfsmat og leiðsagnarmat og próf. Í námsmati skal endurspeglast viðleitni til að stuðla að því að nemendur séu virkir í námi sínu.

Með áðurnefndum aðferðum fá nemendur endurgjöf á vinnu sína með reglubundnum hætti sem nýtist þeim til að endurskoða vinnubrögð sín við námið. Því er námsmat ekki einungis tæki kennarans til að meta árangur einstakra nemenda heldur einnig tæki nemandans til að bæta eigin árangur.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Námið er skipulagt sem sex anna nám (3 ár). Til þess að standast námsáfanga þurfa nemendur að ná einkunninni 5,0 eða S (staðið). Nemandi í fullu námi skal ljúka að lágmarki 15 einingum á önn. Skólameistari getur heimilað undantekningu frá þessari reglu vegna skilgreindra námsörðugleika, veikinda og annarra óviðráðanlegra aðstæðna.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi.
 • sýna öðrum virðingu óháð kyni, þjóðerni, aðstæðum og lífsgildum.
 • rökræða og hafa skoðun á efni fjölmiðla.
 • kynna sér og tjá sig um hugðarefni sín á íslensku og erlendum tungumálum.
 • leysa verkefni sem fela í sér meðferð á tölum og tölfræði.
 • sýna ábyrgð í umgengni um umhverfi sitt og náttúru.
 • sýna frumkvæði og beita sköpunargáfu til lausnar viðfangsefnum.
 • ástunda vönduð og heiðarleg vinnubrögð við lausn smárra og stórra verkefna.
 • semja ritgerðir og skýrslur um fjölbreytt efni og nota til þess viðurkenndar aðferðir t.d. við heimildaöflun og úrvinnslu gagna.
 • gera grein fyrir skoðunum sínum og hugmyndum á fjölbreyttan hátt.
 • stunda íþrótt sína með álagi afreksmanns og vera fyrirmynd annarra innan vallar sem utan.
 • auka styrk, tækni og hraða eftir því sem á við í þeirri íþróttagrein sem hann stundar.
 • þekkja einkenni álags og þreytu og aðferðir við að sporna afleiðingum þeirra.
 • meta eigin þjálfun með tilliti til ólíkra þátta s.s. álags, ákefðar, magns, hvíldar, næringar, hugarfars og jákvæðra lífsvenja.
 • þjálfa upp hugarfarslega og líkamlega færni til bætts árangurs í íþróttum.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

204  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Grunnur bóknámsbrauta
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Afreksíþróttir
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Franska (nemandi velur 1 af 2)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska (nemandi velur 1 af 2)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kjarni - félags- og hugvísindi (nemandi velur 1 af 3)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kjarni - náttúrufræði (nemandi velur 1 af 3)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kjarni - viðskipta- og hagfræði (nemandi velur 1 af 3)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði (nemandi velur 1 af 2)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði (nemandi velur 1 af 2)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 3 af 7

Bundið áfangaval

20 af 160
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 20 af 160

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar í stærðfræðiáföngum og náttúrufræði. Einnig er unnið með tölfræði og töluleg gögn í félags- og sálfræði. Sjá viðkomandi áfangalýsingar.
Námshæfni:
 • Á námsbrautinni er unnið með námshæfni í öllum námsáföngum. Námshæfni felur m.a. í sér að nemandi þekki eigin styrkleika og geti sett sér raunhæf markmið, geti deilt þekkingu sinni með öðrum, notað fjölbreyttar námsaðferðir og gögn og sé sjálfstæður í vinnubrögðum. Enn fremur er mikilvægt að nemandi geti lagt mat á eigið vinnuframlag, tekist á við áskoranir í námi, skipulagt vinnutíma sinn og forgangsraðað viðfangsefnum, geti borið ábyrgð á eigin námi og nýtt fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna á skapandi hátt að verkefnum sem tengjast námsefninu. Nemendur eru hvattir til að leita frumlegra leiða til lausnar þeirra verkefna sem þeir glíma við hverju sinni. Færni í skapandi hugsun öðlast nemendur víða í námi sínu, m.a. í heimspeki, félagsfræði, sálfræði, sögu og tungumálum. Hagnýting þekkingar er hluti náms í öllum áföngum.
Jafnrétti:
 • Á námsbrautinni er unnið með jafnrétti í fjölbreyttu samhengi. Fjallað er um tengd hugtök, s.s. kynhneigð, kynheilbrigði og kyngervi. Leitast er við að efla skilning nemenda á því hvernig t.d. aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni getur skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks. Einnig er fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á ímynd og lífsstíl. Lífsleikni, félagsfræði, heimspeki og tungumál eru lykilgreinar í þessu sambandi.
Menntun til sjálfbærni:
 • Á námsbrautinni er unnið með menntun til sjálfbærni í samhengi við viðfangsefni nemenda hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra, þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru, skilji hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir og hvernig vitund um vistspor einstaklinga og samfélaga getur stuðlað að sjálfbærri þróun. Unnið er með menntun til sjálfbærni í náttúrufræði, nýsköpun, lífsleikni og fleiri greinum.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum í ensku-, dönsku-, frönsku- og þýskuáföngum. Sjá viðkomandi áfangalýsingar.
Heilbrigði:
 • Heilbrigður og árangursmiðaður lífstíll er sá þáttur sem liggur námi á afreksbraut til grundvallar. Nemendur hljóta þjálfun í íþróttum og markvissa fræðslu um heilbrigðan lífsstíl, þjálffræði og íþróttasálfræði. Þeir eru jafnframt hvattir til þess að tileinka sér þess konar lífstíl og fá tækifæri til að ástunda hann undir leiðsögn. Íþróttaáfangar, afreksáfangar og lífsleikni gegna lykilhlutverki í að veita nemendum þekkingu, leikni og hæfni á sviði heilbrigðis.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í íslenskuáföngum og víðar. Sjá áfangalýsingar í íslensku.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Á námsbrautinni er unnið með lýðræði og mannréttindi í tengslum við ólíka námsþætti. Leitast er við að gera námsumhverfið lýðræðislegt m.a. með því að veita nemendum tækifæri til þess að hafa mótandi áhrif á námsfyrirkomulag. Nemendur eru vaktir til vitundar um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra og að virða mannréttindi og manngildi. Nemendur hljóta þjálfun í að setja fram eigin skoðanir og taka þátt í rökræðum og eru þjálfaðir í að taka gagnrýna afstöðu til siðferðilegra álitamála. Nemendur leita skilnings á grundvallarreglum samfélagsins og mikilvægi jákvæðrar og uppbyggilegrar félags- og samskiptahæfni. Lífsleikni gegnir mikilvægu hlutverki við þjálfun borgaravitundar nemenda svo og ýmsir áfangar í félagsgreinum og tungumálum þar sem reynir á samvinnu og samskipti.