Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Opin stúdentsbraut (Staðfestingarnúmer 107) 15-107-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám og þekkingu. Nemendur taka 105 eininga kjarna. Þeir velja síðan 95 einingar úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið í bóklegum, verklegum og eða listgreinaáföngum. Opinni braut er ætlað að veita nemendum menntun sem þeir geta sniðið eftir markmiðum sínum og veitir aðgang að því háskólanámi sem þeir stefna á. Nemendur þurfa að skipuleggja nám sitt skv. aðgangsviðmiðum námsleiða sem háskólastigið hefur gefið út.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði inn á brautina er að nemandi hafi einkunnina B í ensku, stærðfræði og íslensku úr grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Námsbrautin skiptist í kjarna og frjálst val. Kjarninn samanstendur af áföngum sem nemendur á öllum stúdentsbrautum taka . Gæta þarf að því að kröfum um fjölda eininga á hæfniþrepi sé fullnægt. - Einingar á fyrsta hæfniþrepi mega vera að hámarki 33%. - Einingar á öðru hæfniþrepi mega vera að hámarki 50%. - Einingar á þriðja hæfniþrepi þurfa að vera að lágmarki 17%.
Námsmat Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat sem getur verið mismunandi á milli áfanga. Lokanámsmat áfanga byggir m.a. á lokaprófi, mætingu, ástundun, verkefnaskilum, skyndiprófum, ritgerðum, sjálfs- og jafningjamati.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Meðalnámstími er 6 annir og þarf nemandi að ljúka að meðaltali 33 - 37 f-einingum á önn.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • takast á við frekara nám
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni og bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin námi
 • afla sér upplýsinga og þekkingar á skipulagðan og gagnrýninn hátt jafnt einir sem og í samvinnu við aðra og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • miðla upplýsingum bæði skriflega og munnlega á skýran og skilmerkilegan hátt
 • vitna í upplýsingar í samræmi við reglur um meðferð heimilda
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi þar sem hann getur tjáð skoðanir sínar, rökstutt þær og hlustað á skoðanir annarra
 • skilja aðstæður fólks og geta sett sig í spor þeirra sem búa við önnur skilyrði en þeir sjálfir
 • meta eigin styrkleika og veikleika ekki sýst í þeirri viðleitni að efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • meðhöndla og túlka tölulegar upplýsingar
 • gera sér grein fyrir mikilvægi umhverfisins skynsamlegrar nýtingu þess og verndunar
 • sýna frumkvæði og beita sköpun við lausn verkefna
 • skilja og geta tjáð sig á íslensku jafnt sem erlendum tungumálum

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja 95 einingar úr öllu námsframboði skólans. Þær einingar geta verið í bóklegum, verklegum og eða listgreinaáföngum. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga hvað þrepaskiptingu varðar til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár. Bent er á að við skipulagningu náms á opinni stúdentsbraut er æskilegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa og skipuleggi nám sitt í samræmi við frekari námsáætlanir með aðstoð þeirra.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að fjalla um efnið í ýmsum áföngum í stærðfræði, náttúruvísindum og félagsvísindum
 • með því að þjálfa markvisst talnalestur og túlkun á tölulegum upplýsingum
 • með því að hafa lokaverkefni við lok náms á brautinni þar sem mikið er lagt upp úr læsi og meðferð talna og heimilda
 • með því að hafa tölfræðiáfagna í kjarna brautarinnar þar sem nemendur lærir grunnfærni í meðferð talna og heimilda
Námshæfni:
 • með því að þjálfa nemendur í námstækni ólíkra námsgreina
 • með því að taka fyrir námshæfni og námstækni á fyrstu önn á sérstökum nýnemadögum
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að viðhafa fjölbreytt námsmat og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem hvatt er til sköpunar og frumlegrar hugsunar
 • með því að viðhafa verkefnamiðað nám þar sem nemendur eru hvattir til að þróa sínar eigin leiðir til að leysa margvísleg verkefni
 • með því að hafa einn áfanga í list- og verkgreinum í kjarna brautarinnar
Jafnrétti:
 • með því að jafnrétti sé hluti af öllu því starfi sem fer fram í skólanum, jafnt í kennslu sem öðru starfi hvort sem um er að ræða ólík verkefni eða samskipti milli einstaklinga og hópa innan skólans
 • með því að viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt námsmat þar sem einstaklingurinn fær tækifæri til að nýta styrkleika sína
 • með því að fjalla sérstaklega um jafnrétti í inngangsáfanga í félagsvísindum
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að fjalla sérstaklega um málefnið í inngangsáfanga í félagsvísinum og náttúruvísindum
 • með því að taka þátt í sjálfbærniverkefnum sem fyrirtæki og stofnanir standa fyrir sérstaklega í nærsamfélaginu
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að kenna ensku og dönsku ásamt þriðja tungumáli og fræðast í leiðinni um þau málsvæði sem þessi tungumál tilheyra
 • með því að lesa sérhæfða fræðitexta á ensku
 • með því að nemendur afla sér upplýsinga á tungumálunum og túlka þær
 • með því að læra um erlend samfélög í félags- og náttúruvísindaáföngum
Heilbrigði:
 • með því að nemendur ljúki 10 einingum í lífstílsáföngum
 • með því beita samvinnunámi þar sem nemendur fá tækifæri til að þroska félagslega færni sína og auka félagslega virkni
 • með því að nemendur séu virkir þátttakendur í verkefninu heilsueflandi framhaldsskóli t.d. með þátttöku sinni í félagslífi skólans og einstaka áfögum sem tengjast því
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að fjalla um sögu Íslands í íslenskuáföngum brautarinnar
 • með því að fjalla um íslenskt samfélags og félagsleg sérkenni þess í félagfræðiáföngum brautarinnar
 • með því að rökræða siðferðileg álitamál, átta sig á annmörkum eigin röksemdarfærslu og finna skynsamlegar lausnir á siðferðilegum álitamálum. Einnig móta þeir eigin skoðanir um siðferðileg viðfangsefni og setja þær fram á skipulagðan og á gagnrýninn hátt
 • með því að að leggja áherslu á íslenskt samfélag í íslenskuáföngum þar sem íslenskar bókmenntir eru lesnar
 • með því að leggja áherslu á eflingu orðaforða og íslenska hugtakanotkun í náttúruvísinda- og félagsgreinum
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að hvetja nemendur til gagnrýnnar hugsunar
 • með því að í skólanum er stuðlað að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi t.d. með því að leita eftir viðhorfum þeirra til ákveðinna þátta í þeim tilgangi að bæta skólastarfið. Til að tryggja þetta þá eiga nemendur fulltrúa í skólaráði, áheyrnarfulltrúa í skólanefnd og allir nemendur eiga að jafnaði rétt til þess að sitja skólafundi a.m.k einu sinni á önn
 • með því að þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á vinnubrögð í áföngum brautarinnar t.d. með því að leggja mat á áfanga við lok annar
 • með því að fjalla sérstaklega um málefnið í samfélagfræðiáföngum svo sem sögu, félagsfræði, stjórnmálafræði, fjölmiðlafræði og heimspeki og kynjafræði