Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Tölvubraut (Staðfestingarnúmer 120) 16-120-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Námi á tölvubraut er ætlað að veita nemendum þekkingu á sem flestum sviðum tölvutækninnar auk haldgóðs undirbúnings í bóklegum greinum. Brautin býr nemendur undir framhaldsnám í háskóla í tölvugreinum, verkfræði, stærðfræði og tæknigreinum. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. Nánar er fjallað um inntöku og inntökuskilyrði í skólanámskrá skólans.
Skipulag: Nám á tölvubraut er fyrst og fremst bóklegt og fer fram í skólanum. Á brautinni er lögð áhersla á góða almenna menntun, traustan grunn í kjarnagreinunum þremur, íslensku, ensku og stærðfræði auk tölvugreina og sérhæfingu í náttúrufræði- og raungreinum.
Námsmat Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti og er ýmist samsett úr símati og lokaprófi eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar faggreinar. Í upphafi annar skal nemendum kynnt námsáætlun, námsmarkmið og tilhögun námsmats í hverjum áfanga.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 33-34 framhaldsskólaeiningum á önn. Lokavitnisburður skal vera í heilum tölum á bilinu 1-10 og lágmarkseinkunn til að standast áfanga er 5. Nánari reglur um námsframvindu, frávik frá henni og skólasókn má finna í skólanámskrá skólans.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • nálgast verkefni á faglegan og sjálfstæðan hátt og sýna þannig ábyrgð á námi sínu
 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni
 • nýta sér þekkingu sína í samfélaginu og geta tekið með henni þátt í upplýstri umræðu í lýðræðislegu þjóðfélagi
 • leita fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra og efli þannig víðsýni sína og virðingu fyrir skoðunum annarra
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi
 • nota góða íslensku í ræðu og riti
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði tölvugreina, forritunar, vefþróunar og gagnasafnsfræði
 • fjalla um og taka þátt í upplýstri umræðu um ýmis mál er tengjast samspili vísinda, tækni og samfélags
 • nota upplýsingatækni á ábyrgan hátt
 • takast á við frekara nám, einkum í tölvugreinum, stærðfræði, tæknigreinum og verkfræði

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Almennur kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kjarni í tölvugreinum
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið áfangaval

2 af 11
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 2 af 11

Bundið áfangaval

5 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 20

Bundið áfangaval

3 af 6
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 3 af 6

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Í skólanum reynir á þessa þætti í fjölmörgum áföngum brautarinnar. Nemendur læra að afla gagna, flokka, vinna úr, nota og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt.
 • Í stærðfræði er lögð áhersla á að nemendur læri talnameðferð.
 • Í efnafræði er gerð krafa um að nemendur verði læsir á táknmál efnafræðinnar og fari með talnagögn og læri að lesa úr þeim. Þá verði nemendur læsir á táknmál efnafræðinnar.
 • Í eðlisfræði læri nemendur að fara með tölur, beita jöfnum og framkvæma verklegar æfingar og vinna úr mæliniðurstöðum þeirra. Þá læri þeir að leiða út með rökrænum hætti jöfnur út frá gefnum forsendum.
 • Í jarðfræði læra nemendur að vinna með kort, myndefni og tölur.
 • Í líffræði læra nemendur að nota algengar reikniaðferðir og tölfræði við lausn ýmiss konar verkefna. Þá er framsetning og túlkun upplýsinga og lestur gagna úr töflum og línuritum æfð.
Námshæfni:
 • Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum. Þeir eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim. Kennsluaðferðir eru margvíslegar og fjölbreyttar og reyna á þekkingu, leikni og hæfni. Það sama má segja um námsmat. Þá eru nemendur hvattir til að nýta styrkleika sína í námi.
 • Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnubrögðum í margvíslegum viðfangsefnum. Bóklegt nám er fjölbreytt og byggist upp á fyrirlestrum, hópvinnu, umræðum, vettvangsferðum og margs konar æfingum.
 • Í öllum íslenskuáföngum þurfa nemendur að að þjálfa hæfni sína m.a. með að skrifa skýran texta, beita málinu á fjölbreyttan hátt, tjá rökstudda afstöðu, draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun og flytja fyrirlestra.
 • Nemandi verði meðvitaður um alla möguleika upplýsingatækninnar og tengi hana við frekara nám og störf í daglegu lífi. Hann geti leitað sér þekkingar með hjálp upplýsingatækninnar. Upplýsingatækni er mikilvægur undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og margvísleg störf í þjóðfélaginu.
 • Uppsetning og framsetning glærusýninga sem nýtist nemendum í öllum áföngum.
 • Uppsetning ritgerða sem nýtist nemendum t.d. í íslenskuáföngum. Fjármálalæsi, tölfræðiútreikningar, áætlanagerðir o.fl. sem nýtist nemendum t.d. í stærðfræðiáföngum.
 • Í stærðfræðiáföngum þurfa nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og stöðugt að meta eigið vinnuframlag og læra þannig að þekkja eigin styrkleika og veikleika
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Margt í skólastarfinu flokkast undir skapandi starf s.s þátttaka nemenda í skóla- og félagslífi. Í mörgum námsgreinum reynir einnig á skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar.
 • Nemendur á Tölvubraut taka áfanga í sköpun og þar reynir sköpunarferlið á frumkvæði, ígrundun og gagnrýna hugsun.
 • Í lokaverkefni velur nemandi sitt sérsvið og þar reynir á hagnýtingu þekkingar, rökstuðning og skapandi hugsun.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í öllu skólastarfinu er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsum. Lögð er áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem vistkerfi jarðar setur manninum, jöfnuð innan og milli kynslóða, skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarna skiptingu þeirra. Haft er að leiðarljósi að auka skilning á sameiginlegri ábyrgð á framtíð mannkyns á jörðinni.
 • Að temja sér gott siðferði í vinnu með upplýsingar, vinnubrögð og meðferð gagna og tækja er í takti við kröfur um sjálfbærni í samfélaginu og er stór þáttur í upplýsingatækni.
 • Í lesefni í ensku er fjallað um umhverfismál.
 • Í efnafræði er fjallað um auðlindir jarðar, t.d. andrúmsloft, vatn og málma, mikilvægi hreins vatns og andrúmslofts og endurvinnslu málma. Einnig er fjallað um mengun í andrúmslofti og vatni, bæði ferskvatni og í sjó. Súrnun sjávar, áhrif hennar á lífríkið í sjónum, mikilvægi þess að stemma stigu við auknum gróðurhúsaáhrifum. Mikilvægi þess að hætta að brenna jarðeldsneyti til að draga úr loftslagsbreytingum.
 • Í líffræði er fjallað um lífríkið, vistkerfi og líffræðilega fjölbreytni, áhrif mannsins á umhverfið, og afleiðingar mengunar og loftslagsbreytinga fyrir lífverur. Rætt er um sameiginlega ábyrgð mannkyns varðandi framtíðina og mikilvægi þess að hugsa hnattrænt og bregðast við á heimaslóð.
 • Í jarðfræði er fjallað um jarðfræðilega þætti í náttúrunni og með hvaða hætti þeir teljast til auðlinda. Þá er fjallað um gildi umhverfis og náttúru, umgengi um náttúruna og óafturkræfar framkvæmdir.
 • Í eðlisfræði er fjallað um orkugjafa og virkjanir og umhverfisáhrif virkjanaframkvæmda. Reynt að meta jákvæðar og neikvæðar afleiðingar af hverjum virkjanakosti . Kjarnorka, vind og sjávarfallaork, sólarorkuver og aðrir kostir . Nemendur læra að auki um hraða og hröðun, krafta og þyngdarlögmálið og hvernig það hefur áhrif á líf og umhverfi okkar. Einnig er fjallað um vinnu og orkulögmálin, varmaorku og tengd fyrirbæri. Lögð er áhersla á að tengja verkefnin við umhverfi okkar og sýna mikilvægi þess sem fjallað er um.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur læri erlend tungumál. Tungumálakunnátta er lykill að upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum tungumálum. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni. Lögð er áhersla á erlend samskipti og að sem flestum nemendum bjóðist að taka þátt í nemendaskiptaverkefnum erlendis.
 • Í dönskunámi er kappkostað að allir nemendur auki orðaforða sinn, tjái sig á tungumálinu og fái innsýn í danska menningu og hugsunarhátt.
 • Í enskunámi er lögð rík áhersla á að nemendur öðlist orðaforða sem geri þeim kleift að tileinka sér lesefni í áframhaldandi starfi eða námi og átt innihaldsrík samskipti á ensku sem einkennast af háttvísi og virðingu. Þeir geti beitt ensku án vandræða og geti tekið þátt í umræðum og rökræðum. Þá eru nemendur þjálfaðir í að beita rithefðum sem við eiga í texta, með inngangi, vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlagi Í áföngum á öðru og þriðja þrepi fer kennsla fram á ensku og þar er lögð áhersla á sérhæfða fræðilega texta og hlustunarefni.
 • Í hvort sem er þýsku- eða spænskuáföngum eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig munnlega og skriflega með það að markmiði að auka sjálfstraust þeirra til að nota tungumálið við mismundandi tækifæri.
Heilbrigði:
 • Fjölbrautaskólinn í Breiðholti er heilsueflandi framhaldsskóli og í skólastarfinu öllu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl. Allir nemendur á stúdentsbrautum taka 8 framhaldsskólaeiningar tengdar íþróttum, heilsu og skyndihjálp og læra þannig að bera ábyrgð á eigin heilsu.
 • Í íþróttum er unnið að því að nemendur geri hreyfingu og þátttöku í íþróttum að hluta af daglegu lífi sínu og auki þannig lífsgæði sín. Þeir fá fræðslu um mataræði, mikilvægi hreyfingar og svefns og skaðsemi vímuefna og lyfja.
 • Í ensku eru lesnir textar sem tengjast heilsu og heilbrigðum lífsháttum.
 • Í líffræðinámi er umfjöllun um líkamlega heilsu og heilsu umhverfisins stór þáttur.
 • Í tölvugreinum er fjallað um mikilvægi réttrar líkamsbeitingar og vinnulag í greininni og nemendur vinna verkefni sem innihalda texta sem tengist heilsu og næringu.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Skólinn leggur mikla áherslu á að efla læsi, samskiptahæfni og tjáningu nemenda í öllu námi. Nemendur þjálfast í læsi, tjáningu og samskiptum í alls kyns verkefnavinnu og verkefnaskilum í ræðu og riti að auki þurfa þeir að að rökstyðja skoðanir og niðurstöður.
 • Læsi er undirstaða alls náms. Í því felst að nemendur séu virkir þátttakendur í að vinna með og túlka eigin merkingu og bregðast við á persónulegan og skapandi hátt. Lögð er rík áhersla á að þróa læsi í víðum skilningi. Meginháhersla er á sviði upplýsinga og miðla ásamt því að stuðla að almennri og góðri tæknifærni/tæknilæsi.
 • Nemendur lesa fyrirmæli og fylgja þeim og lesa tölulegar upplýsingar úr myndritum í í töflureikni. Skrifa og tjá sig með eigin texta í ritvinnslu og framsetningarforritum.
 • Í öllum íslenskuáföngum þjálfast nemendur í læsi, þurfa að gera grein fyrir skoðunum sínum og taka þátt í samræðum. Eftir því sem ofar dregur verður mál nemenda blæbrigðaríkara, orðaforði fjölbreyttari og bygging og frágangur texta markvissari.
 • Í félagsgreinum og sögu eru læsi og tjáning í forgrunni og lögð áhersla á lestur og skilning fræðilegra texta og áhersla lögð á blæbrigðaríkt ritað mál.
 • Í öllum söguáföngum er læsi og tjáning í forgrunni og mikið lagt upp úr góðum textaskilningi, tjáningu og hópvinnu.
 • Í raungreinaáföngum læra nemendur að lesa úr línuritum og myndrænum upplýsingum. Þá þjálfast þeir í að setja texta fram á skýran og greinilegan hátt þannig að hver liður verkefnis sé útskýrður áður en tekið er til við þann næsta.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Nemendur taka þátt í að móta skólastarfið með ýmsum hætti. Þannig er stuðlað að því að gera nemendur virka og meðvitaða um að móta samfélag sitt. Forsvarsmenn nemendafélagsins sitja í skólaráði og eiga þannig þátt í ákvarðanatöku um ýmis málefni. Tvisvar á ári eru haldnir skólafundir sem allir nemendur skólans taka þátt í. Á þeim er leitað eftir skoðunum nemenda á ýmsu sem tengist skólahaldinu og úrbætur gerðar í framhaldinu eftir þeirra ábendingum. Auk þess er beitt lýðræðislegum kennsluaðferðum og nemendur hafðir með í ráðum við val á námsefni og kennsluaðferðum.
 • Að vera ábyrgur þjóðfélagsþegn felur m.a. í sér meðvitund um gott siðferði og ábyrga hegðun á Netinu. Að vera upplýsingalæs er ein af grunnstoðum þess að vera virkur þjóðfélagsþegn i lýðræðisþjóðfélagi og standa vörð um hvers konar mannréttindi.
 • Nemendur taka virkan þátt í að ákvarða hvernig námsmati er háttað.
 • Í grunnáfanga félagsvísinda sem allir nemendur á Tölvubraut taka er markmið að auka þekkingu nemenda á samfélaginu og félagslegu umhverfi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum.
Jafnrétti:
 • Í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti er ekki gert upp á milli nemenda og allir fá tækifæri til að þroska hæfileika sína. Boðin er stoðkennsla fyrir þá nemendur sem þurfa, aðstoð í námsveri og aðstoð á prófatíma. Í skólanum starfar jafnréttisnefnd sem hefur sett sér jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun og fylgist jafnframt með að þeim sé fylgt.
 • Að öðlast hæfni á sviði upplýsinga- og tæknimenntar er grunnur að jafnrétti og tryggir nemanda sömu tækifæri til náms óháð líkamlegri getu, kyni, búsetu eða tegund náms. Tæknin og læsið geta stuðlað að sveigjanleika og komið til móts við þarfir hvers nemanda með því að hann getur unnið að menntun sinni ýmist í stað- eða fjarnámi, eftir því sem hann þarf og einnig komið betur til móts við þarfir hvers og eins með fjölbreyttari leiðum til náms. Auk þess vinna nemendur verkefni sem innihalda texta sem tengist jafnrétti.
 • Í félagsvísindum er lögð áhersla á að nemendur dýpki skilning sinn á skipulagi samfélagsins og verði færir um að taka virkan þátt í umræðum um samfélagsleg viðfangsefni og geti myndað sér eigin skoðanir með gagnrýnið viðhorf að leiðarljósi.
 • Í sagnfræði er í öllum áföngum fjallað um jafnrétti jafnt sem misrétti bæði félagslegt og kynbundið á ýmsum tímum.
 • Í íslenskuáföngum er lögð áhersla á að gera hlut kvenna sýnilegan, en einnig á jafnrétti í víðasta skilningi orðsins. Leitast er við að skapa umræður um jafnrétti kynjanna og jafnrétti þjóðfélagshópa.
 • Kennarar brautarinnar leggja sig fram um að sýna nemendum að nám í náttúruvísindum hentar stúlkum ekki síður en piltum og hvetja þær til háskólanáms í raungreinum og stærðfræði.