Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Málm- og véltæknibraut (Staðfestingarnúmer 91) 18-91-3-7 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Á málm- og véltæknibraut til stúdentsprófs er fléttað saman undirbúningi fyrir háskólanám og hefðbundnu verknámi. Á brautinni vefjast fornar handverkshefðir og vitneskja um eiginleika málma og aðferðir sem notaðar eru við hagnýtingu þeirra saman við nútíma tölvu- og stýritækni. Auk þess að kynnast hinu hefðbundna verknámi verða nemendur undirbúnir fyrir þátttöku í nútímalegu lýðræðissamfélagi með því að auka hæfni þeirra til gagnrýninnar hugsunar, efla vitund um eigin getu og takmarkanir og styrkja samskiptahæfni og samhug. Áhersla er lögð á að koma til móts við nemendur sem hafa hug á frekara námi á háskólastigi en vilja jafnframt hagnýta menntun sem felur í sér hæfni til starfa sem krefjast nákvæmni, útsjónarsemi, sköpunarhæfni og vandaðs verklags.

Nemendur innritast á málm- og véltæknibraut til stúdentsprófs velja milli fjögurra kjörsviða: Blikksmíði, rennismíði, stálsmíði og vélvirkjunar.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Umsækjendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi. Til þess að nemandi geti hafið nám á 2. hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku og stærðfræði þarf hann að hafa hlotið einkunnina B á grunnskólaprófi. Aðrir nemendur taka sérstaka undirbúningsáfanga á 1. hæfniþrepi. Sjá nánar í skólanámskrá.
Skipulag: Námi til stúdentsprófs á málm- og véltæknibraut er ætlað að búa nemendur undir nám á háskólastigi ásamt því að veita undirbúning undir sérhæfð störf á sviði málm- og véltækni. Heildarnámstími er þrjú ár komi nemandi vel undirbúinn úr grunnskóla.

Áhersla er lögð á að nemendur kynnist í námi sínu þeim verkferlum og tækni sem beitt er í atvinnulífinu og er leitast við að hafa samstarf við þau iðnfyrirtæki sem fremst standa á sviði málm- og véltækni hverju sinni þannig að nemendur kynnist því verklagi sem þar er stundað. Nemendur takast á við hagnýt verkefni og er verklegt nám að stærstum hluta einstaklings- og verkefnamiðað. Hagnýtir og fræðilegir þættir eru tengdir saman eins og kostur er þannig að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim aðferðum sem beitt er við hvern verkþátt. Í bóklegum greinum er leitast við að svara kröfum samfélagsins um breiða, almenna menntun. Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í ýmsum námsáföngum og leitast við að efla gagnrýna hugsun og sköpunarkraft nemenda með fjölbreyttum hætti.

Nám til stúdentsprófs af málm- og véltæknibraut er 200 einingar. Kjarni brautarinnar er 105 einingar, kjörsvið 45 einingar og bóklegt nám til stúdentsprófs 45 einingar. Nemendur velja 5 einingar í frjálsu áfangavali. Námslok eru á þriðja hæfniþrepi.

Að loknu stúdentsprófi býðst nemendum að bæta við sig vinnustaðanámi (45 einingum) og ljúka sveinsprófi. Vinnustaðanám er þó ekki hluti af námi á málm- og véltæknibraut til stúdentsprófs.
Námsmat Kennari ber ábyrgð á framkvæmd námsmats í þeim áföngum sem hann kennir. Almennt eru kennarar hvattir til að beita fjölbreyttum námsmatsaðferðum sem taka til ólíkra hæfniþátta hjá nemendum. Námsmati er ætlað að veita kennara haldgóða mynd af hæfni nemanda í ljósi hæfniviðmiða einstakra námsáfanga auk upplýsinga um framkvæmd kennslunnar og árangur þeirra aðferða sem beitt er. Tilgangur þess er ekki síður að veita nemandanum endurgjöf og leiðbeina honum á leið sinni í gegnum námið í viðkomandi áfanga. Því er um leiðsagnarmat (e. formative assessment) að ræða í öllum áföngum. Sem dæmi um námsmatsaðferðir má nefna verkefnavinnu, skrifleg, munnleg og verkleg próf, jafningjamat, sjálfsmat, ritgerðarsmíð og skýrslugerð.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Til þess að standast námsáfanga þurfa nemendur að ná einkunninni 5,0 eða S (staðið). Nemandi í fullu námi skal ljúka að lágmarki 15 einingum á önn. Skólameistari getur heimilað undantekningu frá þessari reglu vegna skilgreindra námsörðugleika, veikinda og annarra óviðráðanlegra aðstæðna.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi.
 • sýna öðrum virðingu óháð kyni, þjóðerni, aðstæðum og lífsgildum.
 • leysa verkefni sem fela í sér meðferð á tölum og tölfræði.
 • sýna ábyrgð í umgengni um umhverfi sitt og náttúru.
 • tileinka sér heilbrigðan lífsstíl.
 • sýna frumkvæði og beita sköpunargáfu til lausnar viðfangsefna.
 • gera grein fyrir skoðunum sínum og hugmyndum á fjölbreyttan hátt.
 • takast á við frekara nám, t.d. nám til meistararéttinda eða nám á háskólastigi.
 • sinna almennum og sérhæfðum störfum sem tengjast málmiðngreinum.
 • meðhöndla efni, áhöld og tæki sem notuð eru í málmiðngreinum.
 • vinna sjálfstætt og í samstarfi við aðra.
 • meta verk og aðstæður með tilliti til þekkingar sinnar, m.a. á afl- og straumfræði og efnisfræði málmiðna.
 • meta efnismagn og kostnað fyrir tiltekin verkefni.
 • greina almenna þætti í málmiðngreinum, m.a. gæða- og framleiðslumál.
 • lesa teikningar og verk- og framleiðsluleiðbeiningar.
 • tileinka sér nýjungar á starfsvettvangi sínum.
 • gæta ávallt fyllsta öryggis við störf sín.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni málm- og véltæknibrautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Áfangar til stúdentsprófs
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Stálsmíði - kjörsvið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Bikksmíði - kjörsvið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Rennismíði - kjörsvið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Vélvirkjun - kjörsvið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 4

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja 5 einingar í frjálsu vali.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar í stærðfræðiáföngum, eðlis- og rafmagnsfræði. Sjá viðkomandi áfangalýsingar.
Námshæfni:
 • Á námsbrautinni er unnið með námshæfni í öllum námsáföngum. Námshæfni felur m.a. í sér að nemandi þekki eigin styrkleika og geti sett sér raunhæf markmið, geti deilt þekkingu sinni með öðrum, notað fjölbreyttar námsaðferðir og gögn og sé sjálfstæður í vinnubrögðum. Enn fremur er mikilvægt að nemandi geti lagt mat á eigið vinnuframlag, tekist á við áskoranir í námi, skipulagt vinnutíma sinn og forgangsraðað viðfangsefnum, geti borið ábyrgð á eigin námi og nýtt fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna á skapandi hátt að verkefnum sem tengjast námsefninu. Nemendur eru hvattir til að leita frumlegra leiða til lausnar þeirra verkefna sem þeir glíma við hverju sinni. Nemendur fá innsýn í áhrif skapandi greina t.d. list- og hönnunargreina á iðnframleiðslu. Færni í skapandi hugsun öðlast nemendur m.a. í plötuvinnu, grunnteikningu og lífsleikni. Hagnýta þekkingu öðlast nemendur í öllum áföngum brautarinnar.
Jafnrétti:
 • Á námsbrautinni er unnið með jafnrétti í víðu samhengi. Fjallað er um tengd hugtök, s.s. kynhneigð, kynheilbrigði og kyngervi. Leitast er við að efla skilning nemenda á því hvernig t.d. aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni getur skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks. Einnig er fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á ímynd og lífsstíl. Lífsleikniáfangi, tungumál og heilsu- og heilbrigðisáfanginn eru mikilvægir í þessu sambandi.
Menntun til sjálfbærni:
 • Á námsbrautinni er unnið með menntun til sjálfbærni í samhengi við viðfangsefni nemenda hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra, þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru, skilji hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir og hvernig vitund um vistspor einstaklinga og samfélaga getur stuðlað að sjálfbærri þróun. Unnið er með menntun til sjálfbærni í öllum verklegum áföngum, rafmagnsfræði, eðlisfræði og lífsleikni.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum í ensku- og dönskuáföngum. Nemandi nýtir sér eftir atvikum handbækur og netið til faglegrar upplýsingaöflunar á ýmsum tungumálum. Sjá viðkomandi áfangalýsingar.
Heilbrigði:
 • Á námsbrautinni er unnið með heilbrigði í íþróttaáföngum og lífsleikni. Nemendur hljóta þjálfun í íþróttum og markvissa fræðslu um heilbrigðan lífsstíl. Íþróttaáfangar og lífsleikni gegna lykilhlutverki í að veita nemendum þekkingu, leikni og hæfni á sviði heilbrigðis.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í íslenskuáföngum, í faggreinum og víðar. Sjá áfangalýsingar í íslensku.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Á námsbrautinni er unnið með lýðræði og mannréttindi í tengslum við fjölmarga námsþætti. Nemendur eru vaktir til vitundar um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra og að virða mannréttindi og manngildi. Nemendur hljóta þjálfun í að setja fram eigin skoðanir og taka þátt í rökræðum og þjálfaðir í að taka gagnrýna afstöðu til siðferðilegra álitamála. Nemendur leita skilnings á grundvallarreglum samfélagsins og mikilvægi jákvæðra og uppbyggilegra félags- og samskiptahæfni. Lífsleikni gegnir mikilvægu hlutverki við þjálfun borgaravitundar nemenda svo og ýmsir verklegir áfangar þar sem reynir á samvinnu og samskipti.