Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Bílamálun (Staðfestingarnúmer 299) 19-299-3-8 bílamálari hæfniþrep 3
Lýsing: Í bíliðngreinum blandast saman nútíma tölvu- og hátækni og hefðbundið handverk. Fagmenn í greinunum vinna fjölbreytt störf m.a. við viðgerðir, viðhald og nýsmíði bifreiða og vinnuvéla af öllu tagi.

Bílamálarar starfa við að undirbúa bifreiðar fyrir sprautun og að sprauta þær. Nám í bílamálun veitir nemendum undirbúning undir sérhæfð störf við viðgerðir og viðhald bifreiða. Náminu er einnig ætlað að veita undirbúning undir þátttöku í íslensku samfélagi og frekara nám, sérstaklega á sviði verk- og tæknigreina. Bílamálari er lögverndað starfsheiti og bílamálun lögvernduð iðngrein.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi. Inntökuskilyrði eru nánar útfærð í skólanámskrá.
Skipulag: Nemendur ljúka 45 einingum í almennum greinum, faglegum og bóklegum. Eftir einnar annar nám í almennum greinum hefja nemendur nám í sérgreinum bílamálunar uppfylli þeir skilyrði þar að lútandi sem sett eru í skólanámskrá. Nám í sérgreinum er 64 einingar. Heildarnámstími er tvö og hálft ár en gert er ráð fyrir að nemendur ljúki þeim hluta námsins sem fram fer í skóla á tveimur árum. Hluta vinnustaðanámsins, sem telur 45 einingar, geta nemendur lokið samfara námi í skóla.

Áhersla er lögð á að nemendur kynnist í námi sínu þeim verkferlum og tækni sem beitt er í atvinnulífinu og er leitast við að hafa samstarf við þau iðnfyrirtæki sem fremst standa á sviði bíliðna hverju sinni þannig að nemendur kynnist því verklagi sem þar er stundað. Nemendur takast á við hagnýt verkefni og er verklegt nám að stærstum hluta einstaklings- og verkefnamiðað. Hagnýtir og fræðilegir þættir eru tengdir saman eins og kostur er þannig að nemendur öðlist sem dýpstan skilning á þeim aðferðum sem beitt er við hvern verkþátt. Í bóklegum greinum er leitast við að svara kröfum samfélagsins um breiða, almenna menntun. Grunnþáttum menntunar eru gerð skil í ýmsum námsáföngum og leitast við að efla gagnrýna hugsun og sköpunarkraft nemenda með fjölbreyttum hætti.

Nám í bílamálun er 154 einingar.
Námsmat Námsmati er ætlað að veita haldgóða mynd af hæfni nemanda í ljósi hæfniviðmiða einstakra námsáfanga auk upplýsinga um framkvæmd kennslunnar og árangur þeirra náms- og kennsluaðferða sem beitt er. Tilgangur þess er ekki síður að veita nemandanum endurgjöf og leiðbeina honum á leið sinni í gegnum námið í viðkomandi áfanga. Því er um leiðsagnarmat (e. formative assessment) að ræða í öllum áföngum. Sem dæmi um námsmatsaðferðir má nefna verkefnavinnu, skrifleg, munnleg og verkleg próf, jafningjamat, sjálfsmat, ritgerðarsmíð og skýrslugerð.
Starfsnám: Starfsþjálfun nema í bílamálun er 45 einingar. Þjálfunin, sem er í umsjón viðkomandi framhaldsskóla, fer fram á viðurkenndu verkstæði og er á ábyrgð löggilds iðnmeistara í greininni.

Tilgangur starfsþjálfunar er að efla verkfærni nemenda og almenna þekkingu á störfum og starfsumhverfi í bíliðngreinum. Þeir hljóta þjálfun í að umgangast búnað og verkfæri í samræmi við reglugerðir og staðla, beita áhöldum og tækjum og öðlast reynslu í sjálfstæðum og faglegum vinnubrögðum. Nemendum er ætlað að temja sér þjónustulund gagnvart viðskiptavinum ásamt vilja og hæfni til samstarfs á vinnustað. Lögð skal áhersla á að nemendur þjálfist í að takast á við raunveruleg og fjölbreytt verkefni þar sem fyrirmæli, verklýsingar, staðlar, reglugerðir o.fl. liggja fyrir. Jafnframt er, líkt og í skólanáminu, lögð áhersla á viðfangsefni sem nemendum er ætlað að leysa í krafti eigin hugkvæmni, úrræðasemi og rökvísi. Í námsferilbók eru fyrirmæli um skipulag og verkþætti í starfsþjálfun á vinnustað. Iðnfulltrúi fer reglulega yfir framvindu náms viðkomandi iðnnema og samþykkir eða gefur, eftir atvikum, ábendingar um úrbætur eða fjölbreyttari verkefni.
Reglur um námsframvindu: Til þess að standast námsáfanga þurfa nemendur að ná einkunninni 5,0 eða S (staðið). Nánari útfærslu er að finna í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • taka virkan þátt í lýðræðissamfélagi.
 • tileinka sér heilbrigðan lífsstíl.
 • sýna öðrum virðingu óháð kyni, þjóðerni, aðstæðum og lífsgildum.
 • sýna frumkvæði og beita sköpunargáfu til lausnar viðfangsefna.
 • leysa verkefni sem fela í sér meðferð á tölum og tölfræði.
 • gera grein fyrir skoðunum sínum og hugmyndum á fjölbreyttan hátt.
 • sýna ábyrgð í umgengni um umhverfi sitt og náttúru.
 • greina og lagfæra allar algengustu lakkskemmdir.
 • gera við eða skipta um skemmda hluti.
 • veita ráðgjöf um mögulega viðgerð og leiðbeina um hagkvæmustu aðgerðir með tilliti til óska viðskiptavinarins um hagkvæmni og með hliðsjón af umferðaröryggi, ástandi, útliti og notagildi ökutækisins.
 • vinna með öðrum að skipulagi viðgerða og veita leiðbeiningar um rétta eða hagkvæma aðgerð út frá faglegum sjónarmiðum.
 • leysa verk sín af hendi með aðstoð handbóka og annarra tiltækra stoðgagna.
 • leysa verk sín af hendi með hliðsjón af umferðarlögum, reglugerð um gerð og búnað ökutækja og með tilliti til umhverfissjónarmiða.
 • skrá vinnuskýrslur og verklýsingar í ferilskrá ökutækis.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

154  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Grunnur bíliðna
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Bílamálun - sérgreinar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Starfsþjálfun
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar í áföngum þar sem fengist er við áætlanagerð, teikningu og hönnun. Sérstaklega er unnið með tölfræði og töluleg gögn í bókfærslu, efnisfræði, teikningu og hönnun.
Námshæfni:
 • Á námsbrautinni er unnið með námshæfni í öllum námsáföngum. Námshæfni felur m.a. í sér að nemandi þekki eigin styrkleika og geti sett sér raunhæf markmið, geti deilt þekkingu sinni með öðrum, notað fjölbreyttar námsaðferðir og gögn og sé sjálfstæður í vinnubrögðum. Enn fremur er mikilvægt að nemandi geti lagt mat á eigið vinnuframlag, tekist á við áskoranir í námi, skipulagt vinnutíma sinn og forgangsraðað viðfangsefnum, borið ábyrgð á eigin námi og nýtt fyrri reynslu, þekkingu og skilning við úrlausn nýrra viðfangsefna.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna á skapandi hátt að verkefnum sem tengjast námsefninu. Nemendur eru hvattir til að leita frumlegra leiða til lausnar þeirra verkefna sem þeir glíma við hverju sinni. Færni í skapandi hugsun öðlast nemendur víða í námi sínu m.a. í áföngum um teikningu og hönnun. Í öllum áföngum er leitast við að kynna fyrir nemendum leiðir til að hagnýta þá þekkingu sem þeir hafa öðlast.
Jafnrétti:
 • Á námsbrautinni er unnið með jafnrétti í fjölbreyttu samhengi. Fjallað er um tengd hugtök, s.s. kynhneigð, kynheilbrigði og kyngervi. Leitast er við að efla skilning nemenda á því hvernig t.d. aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni getur skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks. Einnig er fjallað um áhrif fyrirmynda og staðalmynda á ímynd og lífsstíl. Lífsleikni er lykilgrein í þessu sambandi.
Menntun til sjálfbærni:
 • Á námsbrautinni er unnið með menntun til sjálfbærni í samhengi við viðfangsefni nemenda hverju sinni. Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og geti tekið afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra, þekki, skilji og virði umhverfi sitt og náttúru, skilji hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir og hvernig vitund um vistspor einstaklinga og samfélaga getur stuðlað að sjálfbærri þróun. Unnið er með menntun til sjálfbærni m.a. í áföngum sem tengjast bifreiðum sem nýta umhverfisvæna orkugjafa, s.s. metan, rafmagn og vetni og í áföngum sem tengjast meðhöndlun spilliefna, s.s. efnis- og litafræði.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum í enskuáföngum. Einnig lesa nemendur hluta námsefnis í faggreinum á erlendum tungumálum. Sjá áfangalýsingu.
Heilbrigði:
 • Á námsbrautinni er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar með því að gefa nemendum tækifæri til að vinna á skapandi hátt að verkefnum sem tengjast námsefninu. Nemendur eru hvattir til að leita frumlegra leiða til lausnar þeirra verkefna sem þeir glíma við hverju sinni. Færni í skapandi hugsun öðlast nemendur víða í námi sínu m.a. í áföngum um teikningu og hönnun. Í öllum áföngum er leitast við að kynna fyrir nemendum leiðir til að hagnýta þá þekkingu sem þeir hafa öðlast.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í fjölmörgum áföngum. Nemendur gera skýrslur og verkefni þar sem áhersla er lögð á að þeir skrifi vandað og villulaust mál og nýti þau hjálpartæki sem fyrir hendi eru til þess að leiðrétta villur í texta.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Á námsbrautinni er unnið með lýðræði og mannréttindi í tengslum við ólíka námsþætti. Leitast er við að gera námsumhverfið lýðræðislegt m.a. með því að veita nemendum tækifæri til þess að hafa mótandi áhrif á námsfyrirkomulag. Nemendur eru vaktir til vitundar um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra og að virða mannréttindi og manngildi. Nemendur hljóta þjálfun í að setja fram eigin skoðanir, taka þátt í rökræðum og taka gagnrýna afstöðu til siðferðilegra álitamála. Nemendur leita skilnings á grundvallarreglum samfélagsins og mikilvægi jákvæðrar og uppbyggilegrar félags- og samskiptahæfni. Lífsleikni gegnir mikilvægu hlutverki við þjálfun borgaravitundar nemenda.