Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Stúdentsbraut - opin lína (Staðfestingarnúmer 116) 16-116-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Stúdentsbraut - opin lína er ætlað að veita nemendum breiða almenna menntun sem þeir geta sniðið eftir markmiðum sínum til frekara náms. Brautinni er ætlað að veita aðgang að námi á háskólastigi skv. aðgangsviðmiðum námsleiða sem háskólastigið hefur gefið út. Það er í höndum nemanda að skipuleggja nám sitt í samræmi við frekari námsáætlanir.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Námsbrautin er stúdentsbraut, með brautskráningu á þriðja þrepi. Nemendur hafa mikið svigrúm til að velja áfanga í samræmi við eigin markmið til frekara náms og áhuga. Á brautinni eru 99 einingar í frjálsu vali. Kröfur um hlutfall náms á þrepum er skv. aðalnámskrá framhaldsskóla. Uppbygging námsbrautarinnar er einstaklingsbundin og tekur mið af hæfnikröfum efri skólastiga og áhuga nemenda. Samhliða brautinni eru lagðar til leiðbeinandi línur, sem ætlaðar eru til að styðja við nemandann við skipulagningu námsins. Á brautinni eru sérstakir umsjónaráfangar sem allir nemendur þurfa að taka. Í þeim er lögð áhersla á að undirbúa nemendur undir nám í framhaldsskóla og kenna þeim að skipuleggja nám sitt. Þar sem val nemenda er allmikið reynir á skipulag og stuðning í náminu þar sem náms- og starfsráðgjafar hafa mikilvægu hlutverki að gegna.
Námsmat Á brautinni er lögð áhersla á fjölbreytt námsmat; símat, próf, verkefni, kynningar, jafningjamat, sjálfsmat, þar sem sérfræðingar hverrar námsgreinar, velja námsmat við hæfi. Við upphaf náms í áfanga leggja kennarar fram kennsluáætlun og þar er skipulag námsins og námsmatsaðferðir tilgreinar.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Námi á Stúdentsbraut lýkur með stúdentsprófi. Brautin er 200 einingar og útskrifast nemendur með hæfni á 3. þrepi. Meðalnámstími er 6 – 7 annir og ætli nemandi að ljúka námi á 3 árum þarf hann að ljúka 67 einingum að jafnaði á ári. Til að standast námsmat í áfanga þarf lágmarkseinkunnina 5. Reglur um námsframvindu og forkröfur hvers áfanga eru birtar í skólanámskrá. Við námslok skal hlutfall eininga á 1. þrepi vera 17 – 33%, á 2. þrepi 33 – 50% og á 3. þrepi 17 – 33%. Nemanda er heimilt að útskrifast með allt að 10% eininga á 4. þrepi.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • tjá skoðanir sínar á gagnrýninn, ábyrgan og skýran hátt
 • taka ábyrgð á eigin námi og nýta þá sérþekkingu sem hann hefur öðlast til frekara náms
 • tjá sig í ræðu og riti, á íslensku
 • sýna frumkvæði og skapandi hugsun til að leysa ólík verkefni
 • beita vísindalegri hugsun og aðferðum við greiningu viðfangsefna, öflun upplýsinga, mælinga, mat, úrvinnslu og túlkun
 • lesa fræðitexta á ensku og geta nýtt menntun sína í alþjóðlegu samhengi
 • vera virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni á Stúdentsbraut
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Franska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 3

Bundið áfangaval

10 af 35
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 35

Bundið áfangaval

5 af 25
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 25

Bundið áfangaval

10 af 25
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 25

Bundið áfangaval

5 af 55
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 55

Bundið áfangaval

5 af 25
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 25

Bundið áfangaval

5 af 30
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 30

Bundið áfangaval

10 af 15
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 15

Bundið áfangaval

10 af 25
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 10 af 25

Bundið áfangaval

2 af 14
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 2 af 14

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Hafa þarf í huga við allt val að einingar á fyrsta þrepi geta verið 66 að hámarki, annars þreps einingar 100 að hámarki og að lágmarki 34 einingar á þriðja þrepi. Mikilvægt er að nemendur dýpki sig í ákveðnum greinum til að vera betur í stakk búnir til að takast á við frekara nám og mæta aðgangsviðmiðun þeirrar námsleiðar sem þeir stefna á í háskóla eða frekara námi. Við skipulagningu náms nauðsynlegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa. Fjöldi eininga í frjálsu vali á opinni línu er 99 einingar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Nemendur eru þjálfaðir í læsi í víðum skilningi í öllum áföngum náms þeirra. Í lifsleikni og íslensku er tjáning sérstaklega þjálfuð, fjármálalæsi í stærð- og tölfræði. Í félagsgreinum er áfram unnið með tölfærðigögn og greiningar á þeim. Unnið er með menningarlæsi í samfélagsgreinum. Boðið er upp á lokaverkefni á flestum námslínum á lokaönn náms til stúdentsprófs. Það gerir kröfur um víðtækt læsi og túlkun gagna, tölfræðiúrvinnslu og meðför gagna á gagnrýninn hátt. Þar er krafa gerð um að nemendur nýti og sýni fram á þekkingu og skilning á ólíkum viðfangsefnum á vísindalegan hátt.
Námshæfni:
 • Markvisst er unnið að því að styrkja sjálfstæð vinnubrögð nemenda, þeir þjálfast í gagnrýninni hugsun, mati á eigin færni í námi sínu og jafningjamati í lok verkefnavinnu í hópum. Heildstætt er unnið með og nemendur þjálfaðir í að nýta áunna þekkingu í námi sínu við lausn flókinna viðfangsefna. Sjálfstæð vinnubrögð eru þjálfuð í flestum námsgreinum og nemendur byggðir upp til aukinnar hæfni við úrvinnslu verkefna og kynningar á þeim. Íslenska er viðmikil grein í öllu námi nemenda og þar öðlast þeir færni til tjáningar í ræðu og riti. Þar er meðför heimilda og gagna einnig þjálfuð og sú færni síðan yfirfærð í aðrar námsgreinar. Lokaverkefnið er síðan samlegð þeirra færni sem nemandinn hefur öðlast í námi sínu þar sem hann sýnir fram á heildstæða færni á tjáningu, ritun, meðför upplýsinga og úrvinnslu gagna.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Í öllum námsgreinum er skapandi hugsun örvuð og þjálfuð. Listgreinaáfangar eru margvíslegir og gefur uppbygging námsframboðs skólans öllum nemendum tækifæri á að velja slíka áfanga. Þá er mikilvægt að þjálfa nemendur í að hugsa vítt og opið. Með fjölbreyttri kennslu þjálfast nemendur einnig í að nálgast viðfangsefni námsins á fjölbreyttan og skapandi hátt. Nemendur fá tækifæri til að þjálfa félagslega færni með þátttöku í félagslífi skólans sem er mjög fjölbreytt og þar ættu allir að finna afþreygingu við hæfi, bæði sem þátttakendur og skipuleggjendur.
Jafnrétti:
 • Forvarnarteymi skólans stýrir jafnréttismálum með sívökulli vöktun sinni á framkvæmd og viðhaldi jafnréttisstefnu skólans. Kenndur er mannréttinda og jafnréttisáfangi reglulega á félagsfræðalínu. Jafnréttis er gætt með því að allir starfsmenn eru meðvitaðir um mikilvægi að fylgjast vel með stöðu kynjanna í allri starfssemi skólans. Kennarar eru þar lykilfólkið í að gæta af jafnri meðför nemenda í kennslustundum og allri starfssemi skólans með tilliti til kyns nemenda. Þá er stuðlað að vitund meðal forkólfa nemendafélagsins um jafnan rétt og tækifæri kynja á þátttöku í viðburðum og hvatt til að bæði kyn sitji í stjórnum og ráðum í þágu nemenda. Með vökulli vöktun á skemmtunum nemenda er gætt að jafnrétti og jafnræði nemenda eins og kostur er. Einelti er reglulega tekið fyrir meðal nemenda og er ekki liðið í tengslum við starfssemi skólans.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í skólastarfinu er lögð áhersla á þjálfun nemenda til sjálfbærrar hugsunar og vitundar um umhverfismál. Gerð er krafa um að nemendur gangi vel um skólahúsnæðið og grófflokki úrgang. Aðstaða til hreyfingar og hjólageymslur eru til staðar við skólann og nemendur hvattir til vitundar á sjálfbærum ferðamátum og lífstíl. Í lífsleikni sem er kjarnagrein eru verkefni um sjálfbærni og umhverismál, nemendur eru látnir meta eigin lífstíl m.t.t. sjálfbærni. Boðið er uppá umhverfisáfanga þar sem kafað er vísindalega ofan í sjálfbærni og þróun lífsins á jörðinni og lögð fyrir verkefni til aukinnar þekkingar og hæfni í að lifa í sátt við umhverfið.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Á öllum námsbrautum er gerð krafa um erlend tungumál, breytilegt eftir brautum. Enskan er víðtækust og gerð mikil krafa um færni í ensku. Nemendur á stúdentsbrautum eru hvattir til að velja meiri ensku en krafa er gerð um til að búa sig sem best undir nám í háskóla. Lögð er áhersla á ritun, orðaforða, þjálfun í tjáningu og færni til að vinna með enska texta. Þegar líður á námið er námsefni sumra námsgreina á ensku. Með vaxandi notkun rafrænna námsgagna eykst krafa um tungumálaþekkingu nemenda. Þekking í dönsku er krafa á öllum brautum og byggt er ofan á það nám sem þegar hefur átt sér stað í grunnskólum. Orðaforði er aukinn, þjálfun í talmáli og hlustun efld og myndefni á internetinu nýtt. Námsefnið er fjölbreytt og þjálfar hæfni í tungumálinu víðtækt. Þriðju tungumál, spænska, þýska og franska eru valkvæðar námsgreinar á bóknáms stúdentsbraut. Kennslan fer fram á fyrsta þrepi og er lögð áhersla á grunnþekkingu í tungumálunum, þjálfun talmáls, orðaforða, ritun, hlustun og vinnu með tungumálið í víðum skilningi. Í efri áföngum er í sumum tilfellum um samskipti við erlenda nemendur að ræða.
Heilbrigði:
 • Með þátttöku í verkefni Landlæknisembættisins, Heilsueflandi framhaldsskóli, er unnið með alla grunnþætti heilbrigðis, næringu, hreyfingu, geðheilbrigði og lífstíl. Forvarnarteymi skólans annast umsýslu og verkefnanálgun á hverjum tíma. Íþróttaákademíur, afreksíþróttabraut, almennir íþróttaáfangar snúast allir um heilbrigði. Hvatt er til sjálfsbærra samgöngmáta bæði meðal nemenda og starfsmanna, heilsusamlegs mataræðis sem skólinn annast umsýslu á og í mörgum áföngum er heilbrigði tekið fyrir. Forvarnarstefna skólans stuðlar að heilbrigði í þeirri nálgun sem snýr að félagslífi og lífstíl nemenda. Landslög eru skýr varðandi notkun tóbaks og annara vímuefna sem eru bönnuð í tengslum við skólahaldið sem og í og á lóð skólans.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Skólinn leggur mikla áherslu á sjálfstæð vinnubrögð nemenda, þar reynir á alla þætti læsis, tjáningar og samskipta. Námsskipulagið gerir kröfur um samskipti og samskiptahæfni nemenda í fjölbreyttri verkefnavinnu sem og tjáningu í rituðu og töluðu máli við kynningar niðurstaðna, verkefnaskil á rafrænu og skriflegu formi. Krafa er gerð um að nemendur geti svarað spurningum á málefnalegan hátt, rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður í samskiptum við samnemendur, kennara og í sumum tilfellum við aðila utan skólans. Nemendur taka þátt í ræðukeppnum, spurningakeppnum og ýmsu félagsstarfi þar sem krafa er um góðan skilning og hæfileika til tjáningar á íslenskri tungu. Sú nýlunda er í námsvali nemenda í íslensku, að boðið verður upp á áfanga í uppistandi þar sem hafileikinn til læsis og tjáningu eru þjálfaðir sérstaklega.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Í skólanum er stuðlað að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi. Það er gert með því að leita eftir viðhorfum þeirra til margvíslegra málefna með að markmiði að bæta skólastarfið. Skólinn vinnur með matsaðilum í úttektum á völdum þáttum skólastarfssins, SFR, Skólapúlsi, R&G- ungt fólk, og minni könnunum í ólíkum áföngum og deildum. Þar eru lagðar fyrir viðhorfskannanir um afmarkaða þætti sem snerta lífsstíl, viðhorf og venjur nemenda. Niðurstöðurnar eru síðan nýttar til þess að bæta það sem betur má fara Reglulega eru kennslukannanir lagðar fyrir nemendur þar sem þeir láta í ljós álit sitt á skipulagi og innihaldi áfanga, námsefni og kennsluháttum. Nemendur eiga fulltrúa bæði í skólaráði, forvarnarteymi og skólanefnd ásamt því að vera í góðu samtali við foreldraráð. Þannig leggja þau sitt af mörkum við stjórnun skólans.