Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Þjónustubraut - félagsliði (Staðfestingarnúmer 40) 16-40-2-5 félagsliði hæfniþrep 2
Lýsing: Markmið náms og kennslu á félagsliðabraut er að auka þekkingu og fagkunnáttu þeirra sem sinna einstaklingum sem þurfa sérstaka aðstoð við athafnir daglegs lífs. Að loknu námi eru nemendur færir um að styrkja jákvæða sjálfsmynd einstaklinga og stuðla þar með að auknu sjálfstæði þeirra. Kynntar eru aðferðir til að greina, skilja og virða þarfir fólks auk þess sem stefnt er að því að auka lífsgæði þeirra sem þjónustunnar njóta, bæði líkamlega, efnislega, félagslega og tilfinningalega. Stöðugt er leitast við að vekja athygli nemenda á manngildi og leita nýrra leiða til að þróa og bæta þjónustuna.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Til þess að geta hafið nám á félagsliðabraut þurfa nemendur að hafa lokið námsmarkmiðum grunnskóla með lágmarksárangri. Í stærðfræði, íslensku og ensku skulu nemendur hafa hlotið einkunnina C eða hærri.
Skipulag: Nám fyrir félagsliða er skipulagt sem fimm anna nám sem samanstendur af kjarnagreinum sem sameiginlegar eru starfsnámsbrautum og sérgreinum félagsliða. Nemendur velja á milli sérhæfingar í starfi með fötluðu eða öldruðu fólki. Vinnustaðanám fer fram á lokaönnum námsins.

Til að koma til móts við þarfir fólks með langa starfsreynslu hefur verið boðið upp á nám á félagsliðabrú þar sem raunfærni og starfsreynsla er metin til styttingar á námi.
Námsmat Á félagsliðabraut er leitast við að mynda sterka tengingu milli námsmats og kennsluhátta og að gera námsmat eins samofið náminu og kostur er. Tilgangur námsmats er tvíþættur: Annars vegar að kanna að hve miklu leyti nemandi hefur tileinkað sér þau viðmið um þekkingu, leikni og hæfni sem sett eru í einstökum námsáföngum en hins vegar gagnast matið nemanda við að meta stöðu sína og gengi í námi. Kennarar á félagsliðabraut eru hvattir til þess að beita fjölbreyttum aðferðum við námsmat þannig að hver nemandi fái tækifæri til að sýna það sem í honum býr. Nám og kennsla skal vera einstaklingsmiðuð eftir því sem kostur er.
Starfsnám: Vinnustaðanám er mikilvægur þáttur náms á félagsliðabraut. Markmið náms á vettvangi er að gera nemanda kleift að auka hæfni sína með því að hagnýta þá þekkingu og leikni sem hann hefur öðlast í námi sínu innan veggja skólans. Nánari grein er gerð fyrir inntaki og sérstöðu vinnustaðanáms í áfangalýsingum fyrir vinnustaðanám (VAPÓ2VN15 og VAPÓ3FR5).
Reglur um námsframvindu: Til þess að nemandi standist áfanga þarf hann að hljóta einkunnina 5,0 eða S (staðist).
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • meta þarfir skjólstæðinga og bregðast við á faglegan hátt.
 • skýra verklag tengt félagslegri þjónustu á ábyrgan, gagnrýnan og skýran hátt.
 • aðstoða einstaklinga við athafnir daglegs lífs og styðja þá til sjálfshjálpar.
 • styrkja og hvetja einstaklinga í ólíkum aðstæðum til félagslegrar virkni og þátttöku í samfélaginu.
 • vinna einstaklingaáætlanir og taka þátt í þjálfun og vinnu með einstaklingum og hópum.
 • hafa góð og innihaldsrík samskipti við skjólstæðinga og aðstandendur ásamt því að geta tekist á við einstaklinga með hegðunarfrávik og erfið samskipti.
 • axla ábyrgð á afmörkuðum verkþáttum innan stofnana og í öðrum starfseiningum sem taka til skjólstæðinga félagsliða.
 • eiga fagleg samskipti við ólíkar starfstéttir.
 • koma auga á og meta þarfir einstaklinga og bregðast við þeim á faglegan hátt.
 • vinna samkvæmt lögum og reglugerðum sem starfið byggist á.
 • tjá sig á einfaldan og skýran hátt á erlendu tungumáli.
 • bera virðingu fyrir grundvallarreglum starfsumhverfis, sýna siðgæði og virða trúnað.
 • hafa skýra sjálfsmynd og gera sér grein fyrir nýjum tækifærum í starfsumhverfi sínu.
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi og innan faghóps félagsliða.
 • tjá skoðanir sínar á ábyrgan og gagnrýninn hátt.
 • veita fyrstu hjálp ef slys eða óhöpp verða á vinnustað.
 • vera meðvitaður um mikilvægi heilbrigðis og öryggis á vinnustað.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

120  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Sérgreinar félagsliða
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Valsvið - fötlun
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Valsvið - öldrun
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið áfangaval

5 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 20

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar í dægurdæmum og upplýsingatækni þar sem fengist er við það táknkerfi sem fólgið er í stærðfræði og meðferð tölulegra upplýsinga. Sjá nánar viðkomandi áfangalýsingu.
Námshæfni:
 • Á námsbrautinni er unnið með námshæfni í öllum námsáföngum.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar á fjölbreyttan hátt og hafa nemendur mörg tækifæri til að þjálfa sköpunarhæfni sína. Í áfanganum atvinnufræði er unnið að skapandi verkefnum í tengslum við samskipti á vinnustöðum og í siðfræði og gagnrýninni hugsun er leitast við að virkja nemendur sem gagnrýna og skapandi hugsuði í siðferðilegu samhengi. Í öllum áföngum brautarinnar takast nemendur á við verkefni af ýmsu tagi þar sem sköpunarkraftur þeirra er virkjaður til vinna að einhverju nýju og frumlegu en ekki síður til að leita nýrra og spennandi leiða til að hagnýta það sem fyrir er.
Jafnrétti:
 • Á námsbrautinni er unnið með jafnrétti á markvissan hátt í fjölmörgum námsáföngum og eru sjónarhornin fjölbreytt. Í fjölskyldan og félagsleg þjónusta er t.d. leitast við að efla skilning nemenda á margbreytileika mannlegra aðstæðna og leitað svara við þeim spurningum sem margbreytileikinn vekur um jafna stöðu einstaklinga. Í samskiptum er leitast við að efla vitund um jafnrétti og mannréttindi.
Menntun til sjálfbærni:
 • Á námsbrautinni er unnið með menntun til sjálfbærni á fjölbreyttan hátt. Komið er inn á efnið frá ýmsum sjónarhornum í mismunandi áföngum brautarinnar. Nefna má að í siðfræði og gagnrýninni hugsun er m.a. fjallað um virðingu fyrir öðru fólki út frá siðferðilegu sjónarmiði þar sem lögð er áhersla á virðingu fyrir mismunandi menningarheimum og ólíkum gildum sem fólk eða hópar fólks kunna að hafa. Með því móti er lagður grunnur að skilningi á hinni félagslegu hlið sjálfbærni.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum í ensku. Sjá nánar í viðkomandi áfangalýsingu.
Heilbrigði:
 • Á námsbrautinni er unnið með heilbrigði á margvíslegan hátt og kemur efnið víða fyrir. Bæði er hugað að heilbrigði nemandans sjálfs og eins þeirra sem hann kemur til með að starfa með á vettvangi. Nefna má fjölmörg dæmi um áfanga á félags- og tómstundabraut þar sem heilbrigði og velferð nýtur sérstakrar athygli. Í íþróttaáföngum er líkamlega þættinum sinnt, í heilsueflingu og lífsstíl er farið í samspil næringar, hreyfingar og lífsstíls og áhersla lögð á mikilvægi rétts hugarfars. Í samskiptaáfanga er lögð áhersla á hinn félagslega þátt heilbrigðis og velferðar.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í öllum áföngum. Málfræði, stafsetning og ritun eru hluti af námi nemenda í íslensku. Sjá nánar í viðkomandi áfangalýsingum.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Á námsbrautinni er unnið með lýðræði og mannréttindi í flestum námsáföngum og er hún sú grunnstoð sem er næst kjarna náms á félags- og tómstundabraut. Segja má að rauði þráðurinn í gegnum námið sé að auka þekkingu, leikni og hæfni nemenda til þess að koma fram af virðingu við fólk, aðstoða þá sem þess þurfa við samfélagslega þátttöku og stuðla að því að hver og einn njóti þeirrar virðingar og viðurkenningar sem hann á skilið í krafti manngildis síns. Víða er lögð áhersla á að nemendur læri lýðræðisleg vinnubrögð með því að ástunda slík vinnubrögð og í öllum áföngum eru grundvallarréttindum notenda þjónustu og samstarfsfólks gerð skil.