Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Opin braut (Staðfestingarnúmer 96) 15-96-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Á opinni braut til stúdentsprófs er megin áherslan kjarnagreinar. Nemendur velja sér sjálfir þá leið sem þeir kjósa að fara. Nemendur velja að lágmarki 114 framhaldsskólaeiningar til viðbótar við kjarna sem er 86 einingar. Miðað er við að lágmark 17% námsins sé almennt nám á fyrsta hæfniþrepi og aldrei meira en 33%. Þriðjungur (33%) til helmingur námsins er á öðru hæfniþrepi. Á þriðja hæfniþrepi skal að lágmarki vera skilgreint 17% námsins og að hámarki 33%. Um er að ræða 200 eininga nám til stúdentsprófs. Námstími er að jafnaði 6 annir. Opin braut til stúdentsprófs er ætlað að veita nemendum undirbúning undir nám í ýmsum deildum háskóla. Bent er á að við skipulagningu náms á opinni stúdentsbraut er nauðsynlegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Á opnu brautinni er fyrst og fremst verkefnamiðað bóklegt nám. Kennsluaðferðir eru fjölbreyttar, t.d. fyrirlestrar, leitarnám, hópvinna, samvinnunám og rauntengt nám.
Námsmat Námsmatið er fyrst og fremst leiðsagnarmat en formleg lokapróf í lok anna eru ekki til staðar. Vinna nemenda er metin jafnóðum allan námstímann. Í upphafi hverrar annar skal nemendum kynnt kennsluáætlun og námsmarkmið svo og tilhögun námsmats hvers áfanga. Sjá nánar í skólanámskrá.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseiningafjöldi á brautinni eru 200 einingar. Reglur um námsframvindu eru samkvæmt skólareglum. Námstími til stúdentsprófs er 3 ár og þarf nemandi að taka 33-34 einingar á önn til að ljúka á þeim tíma. Nemendur velji áfanga í samráði við náms- og starfsráðgjafa með aðgangsviðmið háskólanna til hliðsjónar. Sjá nánar í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • geti lesið, ritað, skilið og tjáð sig á viðeigandi máta á íslensku og erlendum tungumálum
 • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
 • geta átt uppbyggileg samskipti við annað fólk í ræðu og riti
 • sýna umburðarlyndi og ábyrgð með öfluga siðferðisvitund, víðsýni, frumkvæði og sjálfstraust
 • hugsa og starfa á gagnrýninn og skapandi hátt
 • sýna sjálfstæði og taka ábyrgð á eigin námi
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta sér styrkleika sína
 • tileinka sér lífsvenjur sem eru uppbyggilegar fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði
 • virða umhverfi sitt og skilja mikilvægi sjálfbærni
 • meta gildi menningararfsins í heimabyggð og umheiminum
 • taka þátt í atvinnulífinu
 • taka þátt í lýðræðissamfélagi og bera virðingu fyrir ólíkri menningu innan þess
 • takast á við framhaldsnám við hæfi

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni opinnar brautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

3. mál spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
3. mál þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja að lágmarki 114 framhaldsskólaeiningar til viðbótar við kjarna sem er 86 einingar. Þeir áfangar sem kenndir eru hverju sinni eru í boði. Bent er á að við skipulagningu náms á opinni stúdentsbraut er nauðsynlegt að nemendur hafi samráð við náms- og starfsráðgjafa.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að fjalla um efnið í ýmsum áföngum stærðfræði og félags- og raunvísindum
 • með því að þjálfa markvisst talnalestur og túlkun á tölulegum upplýsingum
 • með því að afla gagna og kynna niðurstöður á skapandi hátt
Námshæfni:
 • með því að þjálfa nemendur í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim
 • með því að þjálfa nemendur í námstækni ólíkra námsgreina
 • með því að taka fyrir námshæfni og námstækni á fyrstu önn nemenda í skólanum í lífsleikniáfanga
 • með því að þjálfa nemendur sérstaklega í námstækni og vinnubrögðum félags- og raunvísinda
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að gera kröfu um að verkefnum sé skilað á fjölbreyttan hátt
 • með því að leggja áherslu á myndræn skil ekki síður en rituð
 • með því að leggja áherslu á meðferð heimilda og reglur um höfundarrétt
 • með því að fjalla um listir og listasögu í tilteknum áföngum
 • með því að kenna frumkvöðlafræði
 • með því að fara í vettvangsferðir á vettvang leiklistar, stjórnmála og jarðfræði
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að fjalla sérstaklega um málefnið í tilteknum áföngum skólans
 • með því að vera þátttakandi í verkefninu skólar á grænni grein - græn fáni
 • með því að halda á lofti gagnrýnni umræðu um umhverfi, samfélag, náttúru og sameiginlega ábyrgð
 • með því að fjalla um jöfnuð innan kynslóða og á milli kynslóða
 • með því að gera nemendur meðvitaða um neyslu og nýtingu auðlinda jarðar
 • með því að virkja nemendur í þeirri hugsun um að flokkun á sorpi er nauðsynleg, en einnig hvernig er hægt að minnka neyslu
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að kenna erlend tungumál á fjölbreyttan máta
 • með því að stuðla að því að tjáning og samskipti í tilteknum tímum fari fram á erlendu tungumáli
 • með því að nemendur afli sér upplýsinga á erlendum tungumálum í tilteknum áföngum
 • með því að nemendur kynnist menningu í þeim löndum sem tungumálið er notað
Heilbrigði:
 • með því að vera hluti af Heilsueflandi framhaldsskóla
 • með því að gera nemendum skylt að sækja líkamsrækt, innan veggja skólans eða utan
 • með því að vera með virka eineltisáætlun
 • með því að vera í góðu samstarfi við nemendafélag skólans
 • með því að vera þátttakandi í forvarnarhópi sveitarfélagsins
 • með því að efla sjálfstraust nemandans með leiðsagnar-, jafningja- og sjálfsmati
 • með því að efla sjálfstæði nemandans með ýmis konar verkefnum í staðinn fyrir fyrirfram ákveðin forskriftar verkefni
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að leggja áherslu á íslenskt samfélag í íslenskuáföngum þar sem íslenskar bókmenntir eru lesnar
 • með því að nemendur lesi efni í ýmsum námsgreinum og öðlist þannig bæði grunnþekkingu á viðkomandi sviði og fái yfirsýn sem gerir þá að betri lesendum á öllum sviðum
 • með því að leggja áherslu á hópavinnu, að nemendur færi rök fyrir skoðunum sínum og haldi kynningar á íslensku
 • með því að nemendur kynnist blæbrigðaríkum og fjölbreyttum orðaforða í gegnum lestur bókmennta
 • með því að nemendur taki þátt í alls kyns verkefnavinnu þar sem reynir á samskipti og samskiptahæfni nemenda
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að fjalla um efnið í tilteknum áföngum í skólanum
 • með því að kennarar ástundi lýðræðisleg vinnubrögð þar sem því er við komið
 • með því að stjórnendur ástundi lýðræðisleg vinnubrögð þar sem því er við komið
 • með því að leggja áherslu á virðingu í framkomu og samskiptum allra aðila innan skólans
 • með því að leggja áherslu á hópavinnu og jákvæð samskipti í verkefnavinnu
 • með því að leggja ríka áherslu á að nemendur og kennarar tileinki sér lýðræðislega samræðu í daglegu starfi
 • með því að bera virðingu fyrir fjölbreytileika mannfólksins
Jafnrétti:
 • með því að skapa jafnrétti til náms, m.a. með því að bjóða upp á nemendagarða
 • með því að bjóða upp á fjölbreytt námsframboð
 • með því að fjalla um fjölmargar hliðar jafnréttis í tilteknum áföngum
 • með því að fjalla um staðalmyndir, kynímyndir, kyn og kyngervi í tilteknum áföngum
 • með því að koma fram við alla af virðingu og jafnræði