Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Húsasmíðabraut (Staðfestingarnúmer 387) 19-387-3-8 húsasmiður hæfniþrep 3
Lýsing: Atvinnuheitið húsasmiður er lögverndað starfsheiti og húsasmíði er löggild iðngrein. Nám á húsasmíðabraut er 4 ára 238 eininga iðnnám sem lýkur með prófi á 3. þrepi. Námið undirbýr nemendur undir starf húsasmiða. Í starfi þeirra felst meðal annars að byggja hús og húshluta, sinna viðhaldi bygginga, velja vinnuaðferðir, efni og verkfæri og fara eftir kröfum um öryggismál. Lögð er áhersla á að í starfi sínu sýni þeir sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og séu meðvitaðir um vandað handverk. Að fengnu prófskírteini sem vottar útskrift af viðkomandi námsbraut og vottorði um að starfsþjálfun sé lokið getur nemandi sótt um að taka sveinspróf sem leiðir til útgáfu sveinsbréfs.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemandi sem innritast á húsasmíðabraut þarf að hafa lokið skyldunámi í samræmi við ákvæði aðalnámskrár grunnskóla. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum. Nánar er fjallað um innritun og inntökuskilyrði í skólanámskrá.
Skipulag: Nám í húsasmíði er bæði bóklegt og verklegt og skiptist annars vegar í 3 ára bóklegt og verklegt nám í skóla og hins vegar í vinnustaðanám í 36 vikur og starfsþjálfun í 18 vikur á vinnustað. Lögð er áhersla á byggingar- og mannvirkjagreinar og grunn í almennum bóklegum greinum. Nemendur geta einnig stefnt að stúdentsprófi samhliða námi í húsasmíði.
Námsmat Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar greinar. Í upphafi annar skal nemanda kynnt náms- og kennsluáætlun, námsmarkmið og tilhögun námsmats í hverjum áfanga.
Starfsnám: Nám sem er tekið fyrir utan skóla skiptist í tvo hluta, vinnustaðanám og starfsþjálfun. Vinnustaðanám er nám sem er á forræði og undir umsjón skólanna í samstarfi við atvinnulífið. Nemendur stunda nám í þeim verkþáttum sem búið er að skipuleggja af skólanum og er eftirfylgni og eftirlit framkvæmt með ferilbók sem skólinn hefur umsjón með. Nemandi tekur vinnustaðanámið í lotum og fer í fyrirtæki þar sem hann nemur mismunandi verkþætti. Nemandinn getur tekið lotur hjá mismunandi fyrirtækjum. Vinnustaðanám tekur samtals 36 vikur. Í starfsþjálfun kynnist nemandi vinnu í greininni út í atvinnulífinu og öðlast þá hæfni sem þarf til að vinna út í atvinnulífinu. Tilgangur þjálfunar er að nemandi geti með sjálfstæðum hætti tileinkað sér vinnufyrirkomulag sem tíðkast í viðkomandi grein og öðlist þá færni sem atvinnulífið ætlast til. Starfsþjálfun er 18 vikur.
Reglur um námsframvindu: Miðað er við að nemandi í fullu námi ljúki 33-34 framhaldsskólaeiningum á önn. Lokavitnisburður skal vera í heilum tölum á bilinu 1-10 og lágmarkseinkunn til að standast áfanga er 5. Nánari reglur um námsframvindu, frávik frá henni og skólasókn má finna í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • meta þörf fyrir jarðvegsvinnu og þjöppun undir hús og mannvirki og annast uppslátt steypumóta.
 • lesa bygginganefndar-, burðarvirkja- og deiliteikningar af einstökum húshlutum og frágangi einstakra húshluta og verkþátta.
 • færa út mælipunkta, staðsetja hús, afsetja hæðir, teikna upp deililausnir og frágang s.s. á gluggum, hurðum og þökum – fríhendis og með teikniforritum og nota helstu mælitæki.
 • setja upp útveggjagrindur og ganga frá klæðningum, smíða þök og sjá um frágang þeirra og smíða og setja upp vinnupalla. Hann getur einnig sett upp létta innveggi, gólf- , loftagrindur og klæðningar og smíðað og sett upp húseiningar.
 • einangra og ganga frá rakavarnarlagi, þekkja grundvallarlögmál og fara eftir reglum um hljóðvist, eldvarnir, varmaeinangrun og raka- og vindvarnir mannvirkja.
 • smíða og annast ísetningu glugga, úti- og innihurða og glers. Hann getur einnig sett upp innréttingar og stiga, spónlagt, undirunnið og yfirborðsmeðhöndlað tréverk.
 • meta þörf og annast viðhald og endurnýjun húsa og húshluta, meta afleiðingar raka, myglu og helstu tegunda fúa. Hann þekkir einnig og fer eftir lögum og reglum um verndun og friðun húsa og þekkir gamlar byggingarhefðir og handverk.
 • velja aðferðir, verkferla, verkfæri og efni sem hentar hverju sinni.
 • fara eftir lögum og reglum um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og fylgja öryggis- og heilbrigðisáætlun fyrir vinnustaði.
 • fylgja vistvænum viðmiðum við efnisval og framkvæmdir og reglum um meðferð og notkun hættulegra efna.
 • vera meðvitaður um faglega og siðferðilega ábyrgð og leggja mat á eigin vinnu. Hann þekkir gæðakröfur og gæðakerfi og er fær um að leiðbeina öðrum, s.s. iðnnemum og neytendum um fagleg verkefni.
 • lýsa ábyrgðarsviði iðnmeistara og hlutverki þeirra. Hann þekkir ferli frá tilboðsgerð til afhendingar. Hann hefur innsýn í rekstur og skipulag fyrirtækja, uppbyggingu gæðahandbókar og þekkir mismunandi launakerfi.
 • nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit, tjá sig með málsniði við hæfi í ræðu og riti og miðla upplýsingum.
 • bera virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra, vera virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðissamfélagi, virða mannréttindi og manngildi og jafnrétti í samskiptum
 • vera meðvitaður um margvíslegar auðlindir náttúrunnar og taka afstöðu til skynsamlegrar nýtingar þeirra og skilja hvernig vistkerfi jarðar setur ýmsar takmarkanir.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

238  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Húsasmíðabraut
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið áfangaval

3 af 13
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 3 af 13

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Mikið reynir á alla þessa þætti í áföngum brautarinnar. Áhersla er lögð á notkun fjölbreyttra miðla í upplýsingaleit, öflun gagna, flokkun þeirra og nýtingu á gagnrýninn hátt.
 • Í öllum áföngum brautarinnar þurfa nemendur að geta lesið í texta, tölulegar og myndrænar upplýsingar.
 • í stærðfræði er lögð áhersla á að nemendur öðlist færni sem þeir geta beitt við útreikninga rafrása.
 • Í flestum áföngum eru fagbækur, fagtímarit og efni á netinu hluti námsefnis og verkefna.
 • Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Í náminu er komið inn á nauðsyn gagnrýnnar hugsunar við úrvinnslu upplýsinga og áhersla lögð á að nemendur geri sér grein fyrir að upplýsingar eru oft gildishlaðnar.
 • geti aflað gagna, flokkað og nýtt sér upplýsingar á gagnrýninn hátt hafi gott vald á tjáningu í ræðu og riti
Námshæfni:
 • Í trésmiðanámi er markvisst unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Þeir læra að meta eigin vinnubrögð og annarra t.d. með sjálfsmati og jafningjamati. Nemendur eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim. Kennslu- og námsaðferðir eru fjölbreyttar með áherslu á leiðsagnarmat þar sem unnið er sérstaklega með styrkleika nemenda og hvernig megi efla þá. Eftir því sem lengra líður á námið eru gerðar meiri kröfur um að þekking og fyrri reynsla, bæði í viðkomandi grein og öðrum, sé nýtt við lausn nýrra viðfangsefna. Í vinnustaðanámi og starfsþjálfun færa nemendur ferilbók þar sem þeir m.a. ígrunda framfarir sínar í námi og starfi.
 • Í vinnustaðanámi er áhersla lögð á að nemendur yfirfæri bóklega þekkingu með því að sýna hæfni í húsasmíðastörfum
 • Húsasmíðanámið krefst lesturs fræðitexta og skilnings á þeim. Heimanám og vinna krefst forgangsröðunar og skipulags. Nemendur þurfa stöðugt að meta eigið vinnuframlag og læra þannig að þekkja styrkleika sína og veikleika og setja sér raunhæf markmið.
 • Í skólanum er unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum. Þeir eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim. Kennsluaðferðir eru margvíslegar og fjölbreyttar og reyna á þekkingu, leikni og hæfni. Það sama má segja um námsmat. Þá eru nemendur hvattir til að nýta styrkleika sína í námi.
 • Í íslenskuáföngum þurfa nemendur að að þjálfa hæfni sína m.a. með að skrifa skýran texta, beita málinu á fjölbreyttan hátt, tjá rökstudda afstöðu, draga saman aðalatriði, beita gagnrýninni hugsun og flytja fyrirlestra.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Margir þættir í skólastarfinu flokkast sem skapandi starf. Í flestum námsgreinum reynir á frumkvæði og skapandi hugsun og þurfa nemendur að sýna hæfni í alls kyns verkefnum, kynningu á þeim og flutningi.
 • Í mörgum áföngum vinna nemendur skapandi verkefni þar sem þeir eru hvattir til frumleika og til að hagnýta þekkingu sína við úrvinnslu þeirra. Lögð er áhersla á tengingu fræðilegrar þekkingar við skipulagningu og framkvæmd og miðlunar til viðskiptavina.
 • geti notið lista, menningar og skapandi starfs á margvíslegu formi
 • sýni frumkvæði og skapandi hugsun
Jafnrétti:
 • Í skólanum er ekki gert upp á milli nemenda og allir fá tækifæri til að þroska hæfileika sína. Boðin er stoðkennsla fyrir þá nemendur sem þurfa, aðstoð í námsveri og aðstoð á prófatíma. Í skólanum starfar jafnréttisnefnd sem hefur sett sér jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun og fylgist jafnframt með að þeim sé fylgt.
 • Í íslenskuáföngum er lögð áhersla á að gera hlut kvenna sýnilegan, en einnig á jafnrétti í víðasta skilningi orðsins. Leitast er við að skapa umræður um jafnrétti kynjanna og jafnrétti þjóðfélagshópa.
 • Kennarar í húsasmíði eru meðvitaðir um jafnrétti í víðasta skilningi og mæta öllum nemendum jafnt.
 • Tekið er tillit til að nemendur koma inn í námið með fjölbreyttan bakgrunn og hver fær að njóta sín á sínum forsendum.
 • Í öllu námi nemenda í skólanum er lögð áhersla á að nemendur virði jafnrétti í samskiptum
Menntun til sjálfbærni:
 • Í vinnustaðanámi læra nemendur að ganga af virðingu, öryggi og ábyrgð um vinnuumhverfi sitt til þess að koma í veg fyrir sjúkdóma og slys. Auk þess læra nemendur að um förgun úrgangs á umhverfisvænan og öruggan hátt.
 • Í húsasmiðanáminu er lögð áhersla á sjálfbærni með því að gera nemendur meðvitaða um ábyrgð á eigin heilsu. Nemendur eru hvattir til þess að temja sér heilbrigðan lífsstíl. Unnið er að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu.
 • Áhersla er lögð á að nemendur skilji hvernig vistkerfi jarðar setur manninum takmarkanir
 • Geti á gagnrýninn hátt metið gildi upplýsinga um umhverfi og náttúru, séu virkir og ábyrgir borgarar í umhverfi sínu og náttúru.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Dönskunám grundvallast á því að auka tal, les- og hlustunarskilning nemenda og að þeir öðlist færni í að tjá sig í einföldum samtölum á dönsku. Áhersla er lögð á að nemendur fái innsýn í danska menningu.
 • Í enskunámi eru nemendur þjálfaðir í að koma máli sínu á framfæri á ensku í ræðu og riti. Í öllum enskuáföngum er leitast við að gera nemendur meðvitaða um menningu og siði sem einkenna landsvæði, þar sem tungumálið er talað.
 • Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur læri erlend tungumál. Tungumálakunnátta er lykill að upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum tungumálum. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni. Lögð er áhersla á erlend samskipti og að sem flestum nemendum bjóðist að taka þátt í nemendaskiptaverkefnum erlendis.
Heilbrigði:
 • Í vinnustaðanámi og starfsþjálfun þjálfast nemendur í samskiptum og faglegum vinnubrögðum. Nemendur öðlast skilning og færni í að efla bæði eigið heilbrigði og annarra.
 • Í verklegum áföngum læra nemendur að beita faglegum vinnubrögðum, gæta að öryggi á vinnustað, hugsanlegri slysahættu og mengun. Þeim er einnig kennd rétt líkamsbeiting við vinnu og notkun hlífðar- öryggisbúnaðar.
 • Í íþrótta – og heilsuáföngum er unnið að því að nemendur geri hreyfingu og þátttöku í íþróttum að hluta af daglegu lífi sínu og auki þannig lífsgæði sín. Þeir fá fræðslu um mataræði, mikilvægi hreyfingar og svefns og skaðsemi vímuefna og lyfja.
 • Skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli og í skólastarfinu öllu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl. Allir nemendur taka áfanga tengda íþróttum, heilsu og skyndihjálp og læra þannig að bera ábyrgð á eigin heilsu.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Í náminu er áhersla á vinnu nemenda þar sem reynir á alla þætti læsis, tjáningar og samskipta. Í hvers kyns verkefnavinnu reynir á tjáningu í rituðu og töluðu máli við kynningu niðurstaðna. Nemendur þurfa að svara spurningum á málefnalegan hátt og rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður í verkefnaflutningi.
 • Í vinnustaðanámi og starfsþjálfun þurfa nemendur að tjá sig munnlega og skriflega til að koma upplýsingum á framfæri. Í samskiptum við viðskiptavini og samstarfsfólk þurfa nemendur að geta tjáð sig á skýran og markvissan hátt.
 • Í íslenskuáföngum þurfa nemendur að gera grein fyrir skoðunum sínum og taka þátt í samræðum. Íslenskunám felur það í sér að nemendur þurfa að tjá sig í ræðu og riti. Með aukinni þjálfun verður mál þeirra blæbrigðaríkara og orðaforði fjölbreyttari. Í öllum áföngum þurfa nemendur að flytja mál sitt og er það þjálfað markvisst í tjáningu.
 • Skólinn leggur mikla áherslu á að efla læsi, samskiptahæfni og tjáningu nemenda í öllu námi. Nemendur þjálfast í læsi, tjáningu og samskiptum í alls kyns verkefnavinnu og verkefnaskilum í ræðu og riti að auki þurfa þeir að að rökstyðja skoðanir og niðurstöður.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Stuðlað að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi með því að leita eftir viðhorfum þeirra til ákveðinna þátta í þeim tilgangi að bæta skólastarfið s.s. með kennslukönnunum þar sem nemendur láta í ljós álit sitt á skipulagi og innihaldi áfanga, námsefni og kennsluháttum. Nemendur eiga fulltrúa bæði í skólaráði og skólanefnd og leggja þannig sitt af mörkum við stjórnun skóla.
 • Mikið reynir á samvinnu við lausn margvíslegra verkefna á brautinni. Nemendur læra að bera virðingu fyrir mismunandi skoðunum, taka tillit til samnemenda, samstarfsfólks og mæta hver öðrum á uppbyggilegan og jákvæðan hátt.
 • Nemendur þjálfast í að taka leiðsögn á uppbyggilegan hátt í náminu svo og starfsþjálfun.
 • Í náminu læra nemendur að sýna eigin störfum og annarra virðingu og sinna þeim af trúmennsku og heiðarleika.
 • Nemendur taka þátt í að móta skólastarfið með ýmsum hætti. Þannig er stuðlað að því að gera nemendur virka og meðvitaða um að móta samfélag sitt. Forsvarsmenn nemendafélagsins sitja í skólaráði og eiga þannig þátt í ákvarðanatöku um ýmis málefni. Tvisvar á ári eru haldnir skólafundir sem allir nemendur skólans taka þátt í. Á þeim er leitað eftir skoðunum nemenda á ýmsu sem tengist skólahaldinu og úrbætur gerðar í framhaldinu eftir þeirra ábendingum. Auk þess er beitt lýðræðislegum kennsluaðferðum og nemendur hafðir með í ráðum við val á námsefni og kennsluaðferðum.