Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 229) 17-229-1-12 starfsbraut hæfniþrep 1
Lýsing: Starfsbraut er ætluð nemendum sem hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992. Námið er einstaklingsmiðað og sveigjanlegt. Starfsbraut er 240 einingar. Nám á starfsbraut miðast alltaf við 4 ár. Einingafjöldinn sem nemendur útskrifast með er einstaklingsbundinn en nemendur útskrifast eftir 4 ár óháð einingafjölda. Nám og kennsla á starfsbraut er skipulögð með tilliti til þess nemendahóps sem innritast á brautina hverju sinni. Áhersla er lögð á að efla félagsleg samskipti nemenda og búa þá undir áframhaldandi nám við hæfi og/eða þátttöku á vinnumarkaði.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Til þess að geta innritast á brautina þurfa nemendur að hafa viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992.
Skipulag: Starfsbraut er 240 einingar. Nám á starfsbraut er 4 ár og gert er ráð fyrir að nemandi ljúki u.þ.b. 30 einingum á önn. Einingafjöldinn sem nemendur útskrifast með er einstaklingsbundinn en nemendur útskrifast eftir 4 ár óháð einingafjölda. Í kjarna brautarinnar eru 186 einingar og í óbundnu vali eru 54 einingar. Ekki er sett skilyrði um að nemandi ljúki öllum skilgreindum kjarnaáföngum enda tekur námið mið af þörfum hvers og eins nemanda.
Námsmat Námsmat á starfsbraut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái endurgjöf með reglulegum og skipulegum hætti um hvar hann stendur í námi. Nánari útfærsla á tilhögun námsmats er í höndum kennara í hverjum áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.
Starfsnám: Nemendur fá tækifæri til að kynnast ýmsum vinnustöðum með virkri þátttöku. Tekið er mið af óskum nemandans við val á vinnustöðum eins og kostur er. Vinnuveitandi leggur mat á frammistöðu nemanda í lok hverrar annar og gildir það sem námsmat annarinnar í þessu fagi.
Reglur um námsframvindu: Gert er ráð fyrir að nemandi á starfsbraut ljúki að jafnaði um 30 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Um þetta skal hafa samráð við sérnámskennara. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita skapandi hugsun í námi og daglegum athöfnum
 • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
 • taka þátt í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
 • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi, starfi og daglegu lífi
 • axla ábyrgð á sjálfum sér í námi, starfi og daglegu lífi
 • lesa, útskýra og ræða upplýsingar á íslensku í samræmi við eigin færni
 • skilja og eiga samskipti á ensku í samræmi við eigin færni
 • skilja og eiga samskipti um tölulegar upplýsingar í samræmi við eigin færni
 • gera sér grein fyrir því hvaða þekking, leikni og hæfni er nauðsynleg til þess að eigin framtíðaráform rætist.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

240  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á brautinni er 54 einingar. Ekki er þó sett skilyrði um að nemandi ljúki öllum þeim einingum, enda getur nemandi útskrifast af brautinni eftir fjögurra ára námstíma, óháð einingafjölda.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að þjálfa nemendur í því að nýta sér margvíslega tækni í þekkingarleit
 • með því að þjálfa nemendur í að afla sér gagna, flokka og nýta sér upplýsingar á gagnrýninn hátt
 • með því að nemendur vinni með talnagögn bæði í ýmsum námsgreinum.
Námshæfni:
 • með því að leggja áherslu á að efla sjálfstæð og öguð vinnubrögð nemenda
 • með því að kenna nemendum að meta vinnu sína og setja sér raunhæf markmið.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að leggja áherslu á skapandi verkefnavinnu nemenda
 • með því að gefa nemendum tækifæri til að velja sér fjölbreytta valáfanga og viðfangsefni innan námsgreina
Jafnrétti:
 • með því að bjóða nemendum upp á nám við hæfi hvers og eins
 • með því að hvetja nemendur til að fagna fjölbreytileikanum í þjóðfélaginu
 • með því að bjóða upp á áfanga þar sem fatlaðir og ófatlaðir nemendur vinna saman.
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að gera nemendur meðvitaða um umhverfi sitt, kenna þeim að njóta þess og virða og nýta á skynsamlegan hátt
 • með þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum
 • með því að vekja athygli nemenda á samfélagi sínu og möguleikunum sem þar felast.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að þjálfa nemendur í að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir bæði munnlega og/eða skriflega
 • með umfjöllun um mismunandi samfélög og menningarhópa.
Heilbrigði:
 • með því að skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli
 • með því að styðja nemendur til að stunda hreyfingu með fjölbreyttu úrvali af íþróttaáföngum
 • með því að fylgja settri heilsu- og forvarnarstefnu og hvetja nemendur til að taka heilbrigðar ákvarðanir í lífinu.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að þjálfa nemendur í að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir bæði munnlega og skriflega
 • með því að efla tengsl náms við samfélagið og efla menningarlæsi nemenda.
Lýðræði og mannréttindi:
 • með aðkomu nemenda að ákvörðunum varðandi skólastarfið
 • með því að þjálfa nemendur í lýðræðislegu gildismati
 • með því að hvetja nemendur til að hafa skoðanir á skólanum og náminu og taka tillit til þeirra við ákvarðanatöku.