Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Náttúrufræðibraut (Staðfestingarnúmer 367) 18-367-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing:

Á náttúrufræðibraut er lögð áhersla á góðan skilning á náttúrufræðilegum hugtökum, vísindalegum vinnubrögðum og hugsunarhætti sem nýtist í daglegu lífi.

Á náttúrufræðibraut er sérstök áhersla lögð á að nemendur þjálfist í vinnubrögðum sem nýtast þeim í áframhaldandi námi á háskólastigi, einkum á sviði náttúruvísinda.

Námið er verkefnabundið. Lögð er áhersla á skapandi greinar, náttúrulæsi og umhverfisvitund nemenda. Á náttúrufræðibrautinni fá nemendur tækifæri til að fást við viðfangsefni sem auka hæfni þeirra að þessu leyti. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í vönduðum og heiðarlegum vinnubrögðum, styrki og efli þekkingu og hæfni sína til að skilja hvernig maðurinn er hluti af umhverfi sínu og læri að umgangast náttúruna af ábyrgð og virðingu í anda sjálfbærar þróunar og að nemendur geri sér grein fyrir því að vísindi og tækni eru mannanna verk, hugmyndir í stöðugri þróun og mikilvægi þess að allir skilji að þeir geti haft áhrif.


Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Skilyrði þess að hefja nám til stúdentsprófs er að hafa lokið námi úr grunnskóla. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku þarf að hafa hlotið einkunnina B, B+ eða A. Við úrvinnslu umsókna er vísað í kynningarefni frá skólanum.
Skipulag:

Nám til stúdentsprófs á náttúrufræðibrautinni er 206 feiningar. Námið er skipulagt þannig að það veiti sem bestan undirbúning undir frekara nám á háskólastigi. Nemendur velja sér sérhæfða námslínu innan brautar og eina sérhæfingu til viðbótar óháða braut. Áhersla er lögð á verkefnabundið nám með fjölbreyttum kennsluaðferðum og námsmati. Áhersla er á umhverfismál og skapandi námsgreinar. Allir bóklegir og listaáfangar eru 5 feiningar.

Í almennum kjarna þarf að ljúka: Listgrein (5. fein á 1. þrepi), danska (5. fein á 2. þrepi), umhverfisfræði (5. fein á 2. þrepi), saga (5. fein á 2. þrepi), félagsfræði (5. fein á 2. þrepi), lýðræðisvitund og siðferði (5. fein á 1. þrepi), stærðfræði (10 fein á 2. þrepi), enska (5 fein á 2. þrepi og 10 fein á 3. þrepi), íslenska (10 fein á 2. þrepi og 5 fein á 3. þrepi).

Í brautarkjarna þarf að ljúka: Jarðfræði (5. fein á 2. þrepi), líffræði (5. fein á 2. þrepi), eðlisfræði (5. fein á 1. þrepi), efnafræði (5. fein á 2. þrepi), stærðfræði (5 fein á 2. þrepi og 10 fein á 3. þrepi), þriðja mál (10 fein á 1. þrepi og 5 fein á 2. þrepi), íslenska (5 fein á 3. þrepi).

Sérhæfing brautar skiptist í þrennt: Námslínu (35 fein), önnur sérhæfing (15 fein) og bundið val (10 fein).
Námslínur eru; líffræði og efnafræðilína (10 fein á 2. þrepi og 10 fein á 3. þrepi í líffræði og 5 fein á 2. þrepi og 10 fein á 3. þrepi í efnafræði) og eðlisfræði og stærðfræðilína (10 fein á 2. þrepi og 10 fein á 3. þrepi í eðlisfræði og 15 fein á 3. þrepi í stærðfræði).
Önnur sérhæfing er samkvæmt nánari ákvörðun skóla og er óháð braut (15 fein þar af a.m.k. 5 fein á 2. þrepi).
Bundið val samkvæmt nánari ákvörðun skóla (10 fein).

Nemendur þurfa að ljúka 6 fein í íþróttum.

Námsmat Námsmat áfanga byggir á fjölbreyttum matsaðferðum þar sem metin er þekking, leikni og hæfni nemenda. Námsmat gefur upplýsingar um stöðu nemandans í náminu og hvernig miðar að ná markmiðum áfanga. Nánar er kveðið á um námsmat í námsáætlun hvers áfanga.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu:

Nemandi sem ætlar sér að ljúka námi til stúdentsprófs á þremur námsárum þarf að ljúka 206 feiningum á námstímanum. Nemandi þarf að ljúka á þessum tíma 40 áföngum í bók- og listgreinum auk 6 feininga í íþróttum.

Nemandi þarf að ljúka að lágmarki 10 feiningum á önn (í þriggja anna kerfi skólans) en þó ekki færri en 40 feiningum á skólaárinu. Ef nemandi lýkur færri feiningum þarf hann að sækja sérstaklega um að halda áfram námi við skólann.

Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • lesa, rita, skilja og tjá sig á viðeigandi máta á íslensku og erlendum málum
 • meta heimildir á sviði náttúrufræðigreina á gagnrýninn hátt
 • nýta sér almenna og sértæka þekkingu og færni á sviði náttúrufræðigreina og stærðfræði
 • nýta sér upplýsinga- og samskiptatækni
 • hugsa og starfa á gagnrýninn og skapandi hátt
 • sýna sjálfstæði og taka ábyrgð á eigin námi
 • nýta styrkleika sína og seiglu til að takast á við líf og starf
 • eiga málefnaleg samskipti í ræðu og riti
 • sýna heiðarleika, virðingu og ábyrgð í samskiptum
 • tileinka sér heilbrigðar lífsvenjur
 • virða umhverfið og meta sjálfbærni
 • virða jafnrétti og fjölbreytileika lífs
 • takast á við frekara nám á sviði náttúruvísinda, heilbrigðisvísinda og verkfræði

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

206  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Almennur kjarni án listgreinar (alls 65 fein)
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Listgreinar 5 fein á 1. þrepi - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Brautarkjarni (35 fein) - án þriðja máls (15 fein) og íslensku (5 fein) - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þriðja mál 15 fein í brautarkjarna á 1. þrepi - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Íslenska 5 fein í brautarkjarna á 3. þrepi - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Íþróttir 6 fein á 1. þrepi - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Líffræði og efnafræðilína, 35 fein - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Eðlisfræði og stærðfræðilína, 35 fein - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið pakkaval

Önnur sérhæfing 15 fein - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 1

Bundið pakkaval

Bundið val á námsbraut 10 fein - sjá nánar í skólanámskrá
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 1

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á brautinni eru 15 feiningar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að fjalla um efnið í áföngum náttúrufræðigreina og stærðfræði
 • með því að þjálfa talnalestur og túlkun á tölulegum upplýsingum
 • með því að afla gagna og kynna niðurstöður á skapandi hátt
Námshæfni:
 • með því að þjálfa nemendur í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim
 • með því að þjálfa nemendur í námstækni
 • með því að þjálfa nemendur í vinnubrögðum náttúrufræðigreina
 • með því að efla seiglu meðal nemenda
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með fjölbreyttri verkefnavinnu
 • með námi í listgreinum í kjarna
 • með því að leggja áherslu á rétta meðferð heimilda og reglur um höfundarrétt
 • með því að fara í vettvangsferðir
Jafnrétti:
 • með því að skapa jafnrétti til náms
 • með því að fjalla um fjölmargar hliðar jafnréttis svo sem staðalmyndir, kynímyndir, kyn og kyngervi
 • með því að halda jafnréttisdaga
 • með því að ástunda jafnrétti
Menntun til sjálfbærni:
 • með námi í umhverfisfræði í kjarna
 • með því að fjalla um sjálfbærni í öðrum áföngum
 • með því að halda á lofti gagnrýnni umræðu um umhverfi, samfélag, náttúru og sameiginlega ábyrgð
 • með því að fjalla um jöfnuð innan kynslóða og á milli kynslóða
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að kenna erlend tungumál á fjölbreyttan máta
 • með því að stuðla að því að tjáningu og samskiptum á erlendu tungumáli
 • með því að nemendur afli sér upplýsinga á erlendum tungumálum
 • með því að nemendur kynnist menningu í þeim löndum sem tungumálið er notað
Heilbrigði:
 • með því að gera nemendum skylt að taka íþróttaáfanga
 • með því að taka þátt í heilsueflandi verkefnum
 • með því að vera með virka eineltisáætlun og þátttöku í forvarnarverkefnum
 • með samstarfi við nemendafélag og foreldraráð
 • með því að efla sjálfstraust nemenda
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því kenna íslensku
 • með því að leggja áherslu á læsi, tjáningu og samskipti á íslensku
 • með því að leggja áherslu á hópavinnu, að nemendur færi rök fyrir skoðunum sínum og haldi kynningar á íslensku
 • með lestri bókmennta á íslensku
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að kenna í kjarna áfangann Lýðræðisvitund og siðferði
 • með lýðræðislegum vinnubrögðum og áherslu á virðingu og kurteisi í samskiptum
 • með því að leggja áherslu á hópavinnu og jákvæð samskipti í verkefnavinnu
 • með því að bera virðingu fyrir fjölbreytileika