Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Framhaldsskólabrú (Staðfestingarnúmer 339) 19-339-1-1 framhaldsskólapróf hæfniþrep 1
Lýsing: Námi á framhaldsskólabrú er ætlað að búa nemendur sem ekki hafa náð tilskyldum árangri á grunnskólaprófi undir nám á verk-, bók- eða listnámsbrautum skólans. Námið er að lágmarki 100 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með framhaldsskólaprófi. Gert er ráð fyrir að stór hluti nemenda á framhaldsskólabrú hefji nám á annarri námsbraut í framhaldi af eða samhliða námi á framhaldsskólabrú. Á brautinni er öflugt umsjónarkerfi, mikið samráð við forráðamenn og nemendur fá aðhald og stuðning í námi.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Að hafa lokið grunnskóla eða sambærilegri menntun.
Skipulag: Nám á framhaldsskólabrú er bæði bóklegt og verklegt og fer fram í skólanum. Á brautinni er lögð áhersla á góða almenna menntun og traustan grunn í kjarnagreinunum. Starfshættir á brautinni miða að því að efla sjálftraust og sjálfsþekkingu nemenda.
Námsmat Námsmat getur farið fram með mismunandi hætti og er ýmist samsett úr símati og lokaprófi/lokaverkefni eða eingöngu símati. Nánari tilhögun námsmats er í höndum kennara hverrar faggreinar. Í upphafi annar skal nemendum kynnt námsáætlun, námsmarkmið og tilhögun námsmats í hverjum áfanga.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Ljúka verður námi á framhaldsskólabrú á tveimur árum. Námið er einstaklingsmiðað þannig að nemandi með nægan undirbúning í tiltekinni grein getur hafið þar nám á 2. námsþrepi þó svo að hann sé á fyrsta þrepi í öðrum greinum. Lokaeinkunn hvers áfanga má ekki vera lægri en 5. Skólasóknareinkunn nemanda er reiknuð í lok hverrar annar. Sé hún undir viðmiðunarmörkum telst nemandi fallinn á önn. Ekki er skylt að endurinnrita nemanda hafi hann fallið tvær annir í röð.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • efla sjálfsmynd sína og styrkleika.
 • beita gagnrýnni hugsun.
 • taka þátt í samræðu og samvinnu á jafnréttisgrunni og án fordóma.
 • hefja nám í íslensku, dönsku, ensku og stærðfræði á öðru þrepi.
 • nota upplýsingatækni á ábyrgan hátt.
 • vinna markvisst í hópi, bæði í námi og starfi
 • taka ábyrga ákvörðun um áframhaldandi náms- og starfsval.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

100  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni framhaldskólabrúar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á framhaldsskólabraut er 50 einingar og skulu nemendur velja þær af 1. og 2. þrepi.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Í stærðfræði er lögð áhersla á að nemendur læri talnameðferð. Nemendur læra að afla gagna, flokka, vinna úr, nota og miðla upplýsingum á gagnrýninn hátt.
Námshæfni:
 • Í skólanum er unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í námi og vinnubrögðum. Þeir eru þjálfaðir í að setja sér raunhæf markmið í námi og vinna að þeim. Kennsluaðferðir eru margvíslegar og fjölbreyttar og reyna á þekkingu, leikni og hæfni. Það sama má segja um námsmat. Þá eru nemendur hvattir til að nýta styrkleika sína í námi.
 • Í öllum íslenskuáföngum þurfa nemendur að flytja verkefni sín munnlega. Þetta á einnig við í lífsleikni.
 • Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og að nemendur kynnist fjölbreyttum vinnubrögðum í margvíslegum viðfangsefnum.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Margt í skólastarfinu flokkast undir skapandi starf s.s þátttaka nemenda í skóla- og félagslífi. Í mörgum námsgreinum reynir einnig á skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar.
 • Nemendur á framhaldsskólabraut skila t.d. verkefnum með ýmsum hætti, s.s. vinnubókum, skriflegum æfingum myndböndum, veggspjöldum og kynningum.
Jafnrétti:
 • Í skólanum er ekki gert upp á milli nemenda og allir fá tækifæri til að þroska hæfileika sína. Í skólanum starfar jafnréttisnefnd sem hefur sett sér jafnréttisstefnu og jafnréttisáætlun og fylgist jafnframt með að þeim sé fylgt.
 • Í félagsvísindum er lögð áhersla á að nemendur dýpki skilning skilning sinn á skipulagi samfélagsins og verði færir um að taka virkan þátt í umræðum um samfélagsleg viðfangsefni og geti myndað sér eigin skoðanir með gagnrýnið viðhorf að leiðarljósi.
 • Í lífsleikni er m.a. annars fjallað um jafnrétti í víðasta skilningi orðsins. Leitast er við að skapa umræður um jafnrétti kynjanna og jafnrétti þjóðfélagshópa.
 • Í ensku og dönsku málum eru lesnir textar sem tengjast bæði jafnrétti kynjanna og jafnrétti í sinni víðustu mynd og horft á myndefni sem hvetur til samræðna um jafnréttismál.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í öllu skólastarfinu er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsum. Lögð er áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem vistkerfi jarðar setur manninum, jöfnuð innan og milli kynslóða, skynsamlega nýtingu auðlinda og sanngjarna skiptingu þeirra. Haft er að leiðarljósi að auka skilning á sameiginlegri ábyrgð á framtíð mannkyns á jörðinni.
 • Í lífsleikni er lögð áhersla á að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar bæði gagnvart samfélagi sínu og umhverfi.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Í skólanum er lögð áhersla á að nemendur læri erlend tungumál. Tungumálakunnátta er lykill að upplýsingum og gefur aðgengi að faglegu efni á erlendum tungumálum. Hún er ein af forsendum þess að geta átt farsæl samskipti og samvinnu við einstaklinga af öðru þjóðerni. Lögð er áhersla á erlend samskipti og að sem flestum nemendum bjóðist að taka þátt í nemendaskiptaverkefnum erlendis.
 • Í dönskunámi er kappkostað að allir nemendur auki orðaforða sinn, tjái sig á tungumálinu og fái innsýn í danska menningu og hugsunarhátt.
 • Í enskunámi er lögð rík áhersla á að nemendur öðlist orðaforða sem geri þeim kleift að tileinka sér lesefni í áframhaldandi starfi eða námi og samskipti á ensku sem einkennast af háttvísi og virðingu.
Heilbrigði:
 • Skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli og í skólastarfinu öllu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl. Allir nemendur á framhaldsskólabraut taka sex framhaldsskólaeiningar tengdar íþróttum og heilsu og læra þannig að bera ábyrgð á eigin heilsu.
 • Í íþróttum er unnið að því að nemendur geri hreyfingu og þátttöku í íþróttum að hluta af daglegu lífi sínu og auki þannig lífsgæði sín. Þeir fá fræðslu um mataræði, mikilvægi hreyfingar og svefns og skaðsemi vímuefna og lyfja.
 • Í ensku, dönsku, íslensku og lífsleikni eru lesnir textar sem tengjast heilsu og heilbrigðum lífsháttum.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Skólinn leggur mikla áherslu á að efla læsi, samskiptahæfni og tjáningu nemenda í öllu námi. Nemendur þjálfast í læsi, tjáningu og samskiptum í alls kyns verkefnavinnu og verkefnaskilum í ræðu og riti. Þá þurfa nemendur að rökstyðja skoðanir sínar og niðurstöður í margs konar verkefnaflutningi.
 • Í íslenskuáföngum þjálfast nemendur í læsi, þurfa að gera grein fyrir skoðunum sínum og taka þátt í samræðum.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Nemendur taka þátt í að móta skólastarfið með ýmsum hætti. Þannig er stuðlað að því að gera nemendur virka og meðvitaða um að móta samfélag sitt. Forsvarsmenn nemendafélagsins sitja í skólaráði og eiga þannig þátt í ákvarðanatöku um ýmis málefni. Haldnir eru skólafundir þar sem allir nemendur skólans taka þátt í. Á þeim er leitað eftir skoðunum nemenda á ýmsu sem tengist skólahaldinu og úrbætur gerðar í framhaldinu eftir þeirra ábendingum. Auk þess er beitt lýðræðislegum kennsluaðferðum og nemendur hafðir með í ráðum við val á námsefni og kennsluaðferðum.
 • Í grunnáfanga félagsvísinda sem allir nemendur á framhaldsskólabraut taka er markmið að auka þekkingu nemenda á samfélaginu og félagslegu umhverfi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindum.
 • Í áföngum á 1. þrepi er lögð áhersla á verkefnavinnu í kennslustundum.
 • Í öllu tungumálanámi gildir að vinna að hópverkefnum eykur samábyrgð. Auk þess er gagnrýnin hugsun þjálfuð í gegn um bókmenntatexta á ýmsum tungumálum.