Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Framhaldsskólabraut (Staðfestingarnúmer 113) 15-113-2-3 framhaldsskólapróf hæfniþrep 2
Lýsing: Námi á framhaldsskólabraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu og er lögð áhersla á hvort tveggja, annars vegar bóklegt nám og hins vegar og list- og verkgreinar. Brautinni lýkur með framhaldsskólaprófi. Framhaldsskólabrautin er 90 einingar og er miðað við að nemendur ljúki henni á tveimur árum. Í kjarna brautar eru 20 einingar. Val er þrískipt: Nemendum er skylt að velja minnst 20 einingar í hefðbundnum bóklegum greinum og minnst 30 einingar af verk- og listgreinaáföngum. Nemendur velja svo 20 einingar í frjálsu vali í samráði við skólann út frá lokamarkmiðum náms. Markmið framhaldsskólabrautar eru sniðin að einstaklingsbundnum þörfum hvers nemanda en þó eru gerðar kröfur um að námslok séu á hæfniþrepi 2. Í upphafi náms gerir nemandi og skóli námsáætlun þar sem lokamarkmið náms eru skilgreind. Nemandi þarf við upphaf náms að gera sér grein fyrir hvort hann stefnir við námslok beint á vinnumarkað eða í áframhaldandi nám. Lokamarkmið og áfangaval skulu vera í samræmi við það. Við námslok eiga nemendur að vera færir um að takast á við skilgreind lokamarkmið brautar. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina eru að hafa lokið grunnskóla eða sambærilegri menntun.
Skipulag: Nemanda er skylt að ljúka 20 eininga námi í kjarna brautarinnar og þar af eru 5 einingar á 2. þrepi í íslensku. Auk þess þarf nemandi að hafa lokið námi á 1. þrepi í ensku og stærðfræði. Áfangar á fyrsta þrepi í íslensku, ensku og stærðfræði geta verið hluti af 20 eininga bóklegu vali. Sama gildir um nám á 1. þrepi í dönsku. Nemandi getur að því loknu valið aðra áfanga eða nám sem gerir frekari hæfnikröfur. Miðað er við að nemandi sérhæfi sig á tilteknu sviði í 30 eininga verklegu vali og taki þar minnst 10 einingar í hverri grein. Loks er óbundið val 20 einingar. Tónlistarnám er viðurkennt nám frá tónskólum og leiklistarnám er þátttaka í uppsetningu leikverks. Námslok framhaldsskólabrautar eru á hæfniþrepi 2. Val nemenda á áföngum skal því miðast við að 25-50% (23-46 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 50-75% (46-69 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og á hæfniþrepi 3 séu að hámarki 10 einingar.
Námsmat Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn. Í lok hverrar annar verður gefin skrifleg umsögn um stöðu nemandans með tilliti til lokamarkmiða. Í lok náms verður lagt mat á lokamarkmið nemendans með tilliti til hæfnimarkmiða brautar. Umsögn um hæfni nemanda kemur fram á útskriftarskírteini.
Starfsnám: Með vinnustaðanámi er átt við að nemandi getur fengið þátttöku á vinnumarkaði metna til eininga að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Gerður er samningur á milli nemanda, vinnustaðar og skóla um markmið og inntak námsins og ein af forsendunum er að nemandinn sé á launum á þeim tíma sem metinn er. Möguleiki er á fleiri en einum vinnustað en þó miðað við að á hverri önn sé vinnustaðurinn einn. Nemandi á framhaldsskólabraut getur tekið allt að 55 einingar í vinnustaðanámi. Hver áfangi vinnustaðanáms hefur sjálfstæð markmið og er miðað við að þeir séu teknir í eftirfarandi röð: VINS1RV10 (vinnumarkaðurinn), VINS2SF15 (starfsmaðurinn), VINS2VI15 (starfsgreinin) og VINS2ST15 (vinnustaðurinn).
Reglur um námsframvindu: Nemandi þarf að ná 5 í einkunn til að standast áfanga.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • tjá skoðanir sínar og skýra verklag tengt skilgreindu starfsumhverfi á ábyrgan, sjálfstæðan og skýran hátt
 • tjá sig á einfaldan og skýran hátt á erlendum tungumálum
 • bera virðingu fyrir grundvallarreglum starfsumhverfis
 • bera ábyrgð á starfi og starfsumhverfi
 • meta sjálfan sig á hlutlægan hátt og gera sér grein fyrir tækifærum í umhverfi sínu
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðislegu samfélagi, innan starfsgreinar eða annarrar sérþekkingar
 • tengja þekkingu sína og leikni við starfsumhverfi og daglegt líf.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

90  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Fatasaumur A
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Frumkvöðlafræði A
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fatasaumur B
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Frumkvöðlafræði B
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kvikmyndagerð A
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kvikmyndagerð B
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Ljósmyndun B
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Ljósmyndun A
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Málmsmíði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Grunnteikning
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Leiklist
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Vinnustaðanám A
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Vinnustaðanám B
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Vinnustaðanám C
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 3 af 14

Bundið áfangaval

5 af 10
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 10

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur þurfa að velja að lágmarki 20 einingar í bóklegum áföngum. Í óbundnu vali getur nemandi valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miðast við að 25-50% (23-46 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 50-75% (46-69 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og á hæfniþrepi 3 séu að hámarki 10 einingar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæða upplýsingaöflun nemenda í öllum námsgreinum
 • með áherslu á að nemendur miðli upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt
 • með því að nemendur fást við að meðhöndla talnagögn bæði í raungreinum og félagsgreinum
 • með áherslu á lestur og túlkun tölfræðigagna og tölulegra upplýsinga.
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæða upplýsingaöflun nemenda í öllum námsgreinum
 • með áherslu á að nemendur miðli upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt
 • með því að nemendur fást við að meðhöndla talnagögn bæði í raungreinum og félagsgreinum
 • með áherslu á lestur og túlkun tölfræðigagna og tölulegra upplýsinga.
Námshæfni:
 • með því að nemendur beri ábyrgð á námi sínu
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • með því að kenna nemendum að meta vinnu sína og setja sér raunhæf markmið
 • með því að nemendur geri áætlanir í námi til lengri og skemmri tíma.
 • með því að nemendur beri ábyrgð á námi sínu
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • með því að kenna nemendum að meta vinnu sína og setja sér raunhæf markmið
 • með því að nemendur geri áætlanir í námi til lengri og skemmri tíma.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að leggja áherslu á verk- og listgreinar
 • með því að áhersla er á skapandi verkefnavinnu nemenda í verkefnaáföngum og öðrum áföngum.
 • með því að leggja áherslu á verk- og listgreinar
 • með því að áhersla er á skapandi verkefnavinnu nemenda í verkefnaáföngum og öðrum áföngum.
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að nemendur afli sér ekki aðeins þekkingar heldur búi til nýja þekkingu á náttúru og samfélagi og miðli henni
 • með því að leggja áherslu á tengsl skóla og nærsamfélags.
 • með því að nemendur afli sér ekki aðeins þekkingar heldur búi til nýja þekkingu á náttúru og samfélagi og miðli henni
 • með því að leggja áherslu á tengsl skóla og nærsamfélags.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að leggja áherslu á menningarlæsi í tungumálakennslu
 • með því að skólinn tekur þátt í erlendu samstarfi og nemendaskiptum
 • með umfjöllun um ólík samfélög.
 • með því að leggja áherslu á menningarlæsi í tungumálakennslu
 • með því að skólinn tekur þátt í erlendu samstarfi og nemendaskiptum
 • með umfjöllun um ólík samfélög.
Heilbrigði:
 • með því að skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli
 • með kennslu í heilsufræði
 • með áherslu skólans á jákvæð og opin samskipti nemenda og starfsfólks.
 • með því að skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli
 • með kennslu í heilsufræði
 • með áherslu skólans á jákvæð og opin samskipti nemenda og starfsfólks.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að leggja áherslu á tengsl náms við samfélagið
 • með umræðum og ígrundun um samfélagið.
 • með því að leggja áherslu á tengsl náms við samfélagið
 • með umræðum og ígrundun um samfélagið.
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að félagslíf nemenda er hluti af skilgreindu námi við skólann
 • með góðu aðgengi nemenda að kennurum og stjórnendum skólans
 • með aðkomu nemenda að ákvörðunum varðandi skólastarfið.
 • með því að félagslíf nemenda er hluti af skilgreindu námi við skólann
 • með góðu aðgengi nemenda að kennurum og stjórnendum skólans
 • með aðkomu nemenda að ákvörðunum varðandi skólastarfið.
Jafnrétti:
 • með því að bjóða nemendum upp á nám við hæfi hvers og eins
 • með persónulegri þjónustu við nemendur sem eiga undir högg að sækja.
 • með því að bjóða nemendum upp á nám við hæfi hvers og eins
 • með persónulegri þjónustu við nemendur sem eiga undir högg að sækja.