Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Almenn braut (Staðfestingarnúmer 228) 16-228-2-3 framhaldsskólapróf hæfniþrep 2
Lýsing: Á almennri braut er áhersla lögð á að styrkja undirstöðu nemandans í kjarnagreinunum ensku, íslensku og stærðfræði auk þess að stuðla að almennum persónuþroska og gera nemandann hæfari til að takast á við áskoranir og verkefni daglegs lífs. Brautin hentar vel sem undirbúningur fyrir áframhaldandi nám á framhaldsskólastigi á bóklegum eða verklegum námsbrautum.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Til þess að geta innritast á almenna braut þarf nemandi að hafa lokið námi í grunnskóla. Ekki eru gerðar kröfur um námsárangur í einstökum námsgreinum í grunnskóla.
Skipulag: Til að teljast hafa lokið prófi af almennri braut þarf nemandi að ljúka 90 einingum. Gert er ráð fyrir að námstími sé 3-4 annir og að nemandi ljúki 20-30 einingum á önn. Nemandi tekur 54 einingar í kjarna og 36 einingar í óbundnu vali. Þar af þurfa a.m.k. 25 einingar að vera á hæfniþrepi 2. Nám á almennri braut er aðallega bóklegt og fer stærstur hluti þess fram innan veggja skólans.
Námsmat Námsmat á almennri braut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái með reglulegum og skipulegum hætti upplýsingar um hvernig hann stendur í náminu. Í upphafi hvers áfanga skal nemanda kynnt námsáætlun þar sem fram kemur hvernig námsmati skuli háttað í áfanganum. Nánari útfærsla námsmats er í höndum kennara hvers áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Um alla áfanga á almennri braut gildir að nemandi þarf að ná lágmarkseinkunninni 5 til að teljast hafa staðið þá. Í þeim tilfellum sem áfangi hefur undanfara þarf nemandi að standast hann til þess að geta hafið nám í næsta áfanga á eftir. Gert er ráð fyrir að nemandi ljúki að jafnaði 20-30 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Nemandi, sem fær einkunnina B á grunnskólaprófi í íslensku, ensku eða stærðfræði, hefur nám sitt á hæfniþrepi 2 í þessum greinum og bætir við sig einingum í frjálsu vali til þess að uppfylla einingafjöldann sem kveðið er á um á brautinni. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • leysa verkefni af hendi á markvissan og sjálfstæðan hátt
 • beita gagnrýninni hugsun við að afla fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
 • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
 • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • lesa um, miðla, útskýra og rökræða málefni líðandi stundar á íslensku
 • uppfylla grundvallarkröfur um meðferð heimilda og framsetningu texta
 • skilja einfalda texta og eiga einföld samskipti á ensku
 • skilja og eiga samskipti um tölulegar upplýsingar að því marki sem nauðsynlegt er í því námi og þeim störfum sem markið er sett á í framtíðinni
 • gera sér grein fyrir því hvaða þekking, leikni og hæfni er nauðsynleg til þess að eigin framtíðaráform rætist.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

90  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur taka 36 einingar í frjálsu vali. Þar af þurfa a.m.k. 25 einingar að vera á hæfniþrepi 2.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Nútímasamfélag byggir á stöðugri miðlun upplýsinga í formi texta og talna. Til þess að geta talist virkir samfélagsþegnar þurfa einstaklingar að vera læsir á þær upplýsingar sem stöðugt berast í gegnum fjölbreytta miðla. Skólinn leggur áherslu á að gera nemendur færa um að afla og skilja þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru í námi, starfi og daglegu lífi.
 • Á almennri braut er höfuðáhersla lögð á þá færni sem nauðsynleg er til þess að geta haldið áfram stærðfræðinámi á framhaldsskólastigi. Í kjarna brautarinnar eru tveir áfangar í stærðfræði. Annar er á fyrsta hæfniþrepi en hinn á öðru. Í námsgreininni lífsleikni er fjallað um fjármálalæsi og í námsgreininni listir, menning og vísindi reynir á upplýsingaleit og gagnaöflun.
Námshæfni:
 • Námshæfni felur í sér að þekkja eigin styrk- og veikleika. Eitt af einkunnarorðum skólans er hugrekki en með eflingu hugrekkis er átt við:
 • „Að efla sjálfstraust og sjálfsvirðingu nemenda með því að hvetja þá til þess að sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju og virðingu“.
 • Einnig „að nemendur fái þá hvatningu og stuðning sem þarf til að þeir sjái hvers þeir eru megnugir“.
 • Ennfremur „að nemendur hafi kjark og þor til að tjá tilfinningar sínar og skoðanir, standa með sjálfum sér og lifa heilbrigðu lífi“.
 • Í skólanum er unnið að því að efla sjálfstraust nemenda og sjálfstæði í vinnubrögðum. Kennslu- og námsmatsaðferðir eru fjölbreyttar og reyna á ýmiss konar hæfni. Við skólann starfar náms- og starfsráðgjafi sem hefur m.a. það hlutverk með höndum að leiðbeina nemendum varðandi námstækni og skipulag. Í námsgreininni lífsleikni er einnig fjallað sérstaklega um þessi atriði. Í öllum námsgreinum reynir jafnframt á sjálfstæði nemenda og skipulagshæfni og aukast kröfurnar í þeim efnum eftir því sem lengra líður á námið.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Hluti af menntasýn skólans felst í að hlúa að styrkleikum hvers og eins og hvetja nemendur til skapandi hugsunar og skapandi starfs. Jafnframt að hvetja nemendur til þess að sjá nýjar lausnir á fjölbreyttum verkefnum.
 • Sú námsgrein á almennri braut þar sem mest er unnið með skapandi hugsun er listir, menning og vísindi. Þar eru nemendur hvattir til að virkja sköpunargáfu sína og efla gagnrýna hugsun með fjölbreyttum verkefnum og verkefnamiðuðu námsmati.
Jafnrétti:
 • Í skólanum er unnið eftir jafnréttisstefnu en markmið hennar er „... að stuðla að jafnrétti kynja í skólanum, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans, ennfremur að minna stjórnendur, nemendur og starfslið skólans á mikilvægi þess að allir fái notið hæfileika sinna án tillits til aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarháttar, lífsskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumáls, ætternis, þjóðernis eða annarra þátta sem kunna að greina einn einstakling frá öðrum“.
 • Í menntasýn skólans kemur fram að í skólanum sé lögð áhersla á að „...nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum á borð við frelsi, jafnrétti og systkinalag með því að þeir fái frelsi til að tjá skoðanir sínar og taka ákvarðanir um nám sitt, hafi jöfn tækifæri til þátttöku og áhrifa án tillits til félags- og efnahagslegrar stöðu, hæfni, reynslu, aldurs, kynferðis, kynhneigðar, trúarafstöðu, kynþáttar eða þjóðernis. Að nemendur efli samskiptahæfni sína með því að vinna með öðrum að fjölbreyttum viðfangsefnum, læri að leysa úr ágreiningi, vinni gegn mismunun og einelti, öðlist meiri sjálfsaga og taki ábyrgð á eigin gerðum“.
 • Þær námsgreinar á almennri braut sem fjalla sérstaklega um jafnrétti eru lífsleikni og listir, menning og vísindi. Í þessum námsgreinum er einkum unnið með jafnrétti kynjanna en jafnframt er komið inn á önnur svið jafnréttishugtaksins.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í skólastarfinu öllu, jafnt námi sem almennum rekstri skólans, er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsun. Unnið er að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar, bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu.
 • Þær námsgreinar á almennri braut sem fjalla sérstaklega um sjálfbærni eru lífsleikni og listir, menning og vísindi. Í lífsleikni er áhersla lögð á að bera virðingu fyrir samborgurum sínum og umhverfi og í listum, menningu og vísindum er fjallað um umhverfismál og nýtingu auðlinda bæði fyrr og nú.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Kunnátta í erlendum tungumálum og innsýn í menningu annarra þjóða er ein af forsendum þess að fólk geti átt farsæl samskipti og samvinnu við fólk af öðru þjóðerni. Í skólanum er unnið að því að búa nemendur sem best undir líf og starf í nútímaþjóðfélagi þar sem mikið er um upplýsingar og afþreyingu á erlendum tungumálum, einkum ensku.
 • Í kjarna almennrar brautar eru tveir áfangar í ensku. Annar er á fyrsta hæfniþrepi en hinn á öðru. Jafnframt reynir nokkuð á færni í ensku í námsgreininni listir, menning og vísindi en þar vinna nemendur ýmis verkefni sem felast í úrvinnslu upplýsinga á erlendum tungumálum, einkum ensku.
Heilbrigði:
 • Í skólastarfinu er lögð áhersla á heilbrigðan lífsstíl. Skólinn tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli sem byggir á þeirri stefnu að nálgast forvarnir út frá víðtæku og jákvæðu sjónarhorni með það að markmiði að stuðla að vellíðan og auknum árangri allra í skólasamfélaginu, bæði nemenda og starfsfólks. Jafnframt hefur skólinn hrundið af stað verkefninu Heilsumarkmiðin mín sem allir nýnemar skólans taka þátt í. Verkefnið snýst um að fræða nemendur um gildi hreyfingar, góðrar næringar, nægilegs svefns og geðræktar og hvetja þá til að setja sér markmið varðandi þessa þætti.
 • Þær námsgreinar á almennri braut sem fjalla sérstaklega um heilbrigði eru íþróttir og lífsleikni. Í íþróttum gefst nemendum tækifæri til líkamsræktar auk þess sem þeir fá fræðslu um ýmsa aðra þætti tengda heilbrigðum lífsstíl og í lífsleikni er fjallað um geðrækt, forvarnir og gildi þess að lifa heilsusamlegu lífi.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Rík áhersla er lögð á læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í skólastarfinu öllu. Nám í öllum námsgreinum reynir á tjáningu og samskipti, hvort sem um er að ræða hóp- eða einstaklingsverkefni, munnleg verkefni eða skrifleg. Læsi er þáttur í öllum áföngum þótt í mismiklum mæli sé.
 • Mest reynir á þessa þætti í íslensku og í þverfaglega áfanganum listir, menning og vísindi. Þessar námsgreinar miða að því að efla færni nemenda í ritun og munnlegri tjáningu auk þess sem stefnt er að því að auka leshraða nemenda og bæta lesskilning. Allar aðrar námsgreinar reyna þó einnig á þessa þætti að einhverju marki. Stefnt er að því að eftir því sem námi vindur fram verði mál nemenda blæbrigðaríkara og orðaforði fjölbreyttari.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Eitt af einkunnarorðum skólans er samvinna. Í menntasýn skólans kemur fram að með hugtakinu samvinna sé átt við eftirfarandi atriði:
 • „Að þjálfa nemendur í lýðræðislegu starfi og lýðræðislegri hugsun, að þroska með nemendum hæfileikann til þess að setja sig í spor annarra og bera virðingu fyrir ólíkum viðhorfum og sýna umburðarlyndi, skilning og þolinmæði í samskiptum við aðra.“
 • Ennfremur „að vinna með nærsamfélagi skólans að því að þroska grenndarvitund nemenda og stuðla með þeim hætti að því að nemendur öðlist dýpri þekkingu og skilning á nærsamfélagi sínu og því umhverfi sem þeir eru hluti af“.
 • Reglulega er leitað eftir viðhorfum nemenda í þeim tilgangi að efla lýðræðisvitund þeirra og bæta skólastarf. Á hverri önn er kennslukönnun lögð fyrir nemendur þar sem þeir láta í ljós álit sitt á skipulagi og innihaldi áfanga, námsefni og kennsluháttum. Niðurstöður þessarar könnunar eru notaðar til að bæta það sem betur má fara í skólastarfinu. Á hverju skólaári er haldinn skólafundur þar sem nemendur fá tækifæri til að tjá sig um ýmis málefni, s.s. skólastarf, félagslíf o.fl. Við skólann starfar nemendaráð og kjósa nemendur fulltrúa í stjórn þess á hverju ári. Nemendaráðið annast skipulagningu félagslífs í skólanum og vinnur náið með stjórnendum skólans. Jafnframt má geta þess að nemendur eiga fulltrúa í skólaráði og skólanefnd og leggja þannig sitt af mörkum við stjórnun skólans.
 • Þær námsgreinar á almennri braut sem fjalla sérstaklega um lýðræði og mannréttindi eru listir, menning og vísindi og lífsleikni. Í þeim námsgreinum fá nemendur fræðslu um réttindi sín og skyldur sem þjóðfélagsþegnar, fjallað er um sögu lýðræðis og mannréttinda og nemendur glíma við ýmis siðferðileg álitamál.