Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Starfsbraut (Staðfestingarnúmer 354) 17-354-1-12 starfsbraut hæfniþrep 1
Lýsing: Nám á starfsbraut er sniðið að þörfum nemenda sem notið hafa verulegrar sérkennslu í grunnskóla og þurfa sveigjanlegt, einstaklingsmiðað nám. Nemendur þurfa að hafa viðurkennd greiningargögn til að komast inn á brautina.
Námsgreinarnar eru skipulagðar með hliðstæðum hætti og á öðrum námsbrautum skólans. Áfangar eru einingarbærir á fyrsta hæfniþrepi og áhersla er lögð á fjölbreytt nám; bóklegt, verklegt og tengt atvinnulífinu. Ekkert er því til fyrirstöðu að nemendur geti tekið áfanga á öðrum hæfniþrepum og námsbrautum ef þeir hafa áhuga og/eða hæfni til þess. Námið undirbýr nemendur undir sjálfstætt líf, búsetu, starfsþátttöku eða áframhaldandi nám hjá fræðslumiðstöðvum. Nám á starfsbraut er að hámarki fjögur ár.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Viðurkennd greiningargögn um fötlun skv. lögum um málefni fatlaðra nr. 59/1992 auk gögnum um námslega stöðu við lok grunnskóla.
Skipulag: Námstíminn miðast að hámarki við átta annir. Brautinni er skipt í kjarna og val. Í kjarna eru skylduáfangar brautarinnar. Kjarnagreinar hafa mest vægi fyrstu þrjár annirnar en valgreinar síðari fimm annirnar. Námið er bóklegt, verklegt og tengt atvinnulífinu.
Áhersla er á að styrkja náms,- starfs- og félagslega stöðu nemenda ásamt samskiptahæfni og sjálfstrausti. Allir nemendur hafa umsjónarkennara sem aðstoða þá við námið og miðlun upplýsinga til og frá skóla. Námið er bæði einstaklings- og hópmiðað þar sem horft er til styrkleika og áhugasviðs. Haldið er utan um námsáætlanir allra nemenda. Nemendur geta sett fram óskir um valáfanga á öllum sviðum skólans; bóknám, verknám og listnám.
Kennsluhættir eru fjölbreyttir og ávallt er haft í huga að í hverjum námshópi geta námsaðlaganir verið með fjölbreyttum hætti. Ríkulegt námsval á að tryggja að allir nemendur finni eitthvað við sitt hæfi
Námsmat Námsmatið er einstaklingsmiðað, s.s. leiðsagnarmat, jafningjamat, verkefnaskil, virkni í kennslustundum, mæting, sjálfsmat, ástundun og lokapróf. Regluleg endurgjöf er frá kennara á vinnuframlag nemenda og verkefnaskil.
Starfsnám: Starfsnám getur farið fram innan skólans eða utan hans. Nemendur fara í tvo fjölbreytta starfsnámsáfanga þar sem þeir kynnast vinnumarkaðinum, starfsheitum, réttindum og skyldum, ýmiss konar vinnustöðum og mikilvægi góðra samskipta á vinnustað. Áhersla er á að finna út hvar styrkleikar og áhugasvið nemenda liggja, ásamt því að efla jákvæðni og áhuga þeirra í garð atvinnulífsins.
Markmið náms og þjálfunar á vinnustað er að kynna nemendum möguleika á störfum í nærumhverfi sínu og gera þá hæfari til að takast á við almenn störf á vinnumarkaði. Lögð er áhersla á vinnubrögð, öryggismál, mætingar og vinnu í hópi. Jafnframt fá nemendur reynslu og yfirsýn sem nýtist þeim í framtíðinni.
Árangur námsins verður markvissari þegar hægt er að tengja námið við vinnustaði því það veitir nemendum oft aðra sýn á námið í skólanum og tilgangur námsins verður oft skýrari. Vinna nemenda er skipulögð í samráði við vinnuveitendur en er undir eftirliti kennara. Námið er metið í samráði við vinnuveitendur og einkum er leitast við að meta þætti á borð við ástundun, sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði. Viðverutími og stuðningur við nemendur er einstaklingsmiðaður.
Reglur um námsframvindu: Námi á starfsbraut lýkur með brautskráningu eftir þrjú til fjögur ár. Brautskráning er óháð fjölda áfanga eða eininga sem nemandi hefur lokið.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • Þekkja styrkleika sína, rækta hæfileika sína og trúa á eigin getu
 • Setja sér raunhæf markmið varðandi nám og störf
 • Vinna á sjálfstæðan, ábyrgan og skapandi hátt undir leiðsögn
 • Vera þátttakandi á vinnumarkað að námi loknu
 • Taka þátt í lýðræðisþjóðfélagi
 • Verða félagslega, tilfinningalega og siðferðilega tilbúnin undir þátttöku í þjóðfélaginu sem samfélagsþegnar
 • Eiga jákvæð samskipti við aðra er byggja á umburðarlyndi fyrir skoðunum annarra og lífssýn
 • Hlusta á sjónarmið annarra af víðsýni
 • Leggja mat á árangur sinn og möguleika sína
 • Tjá eigin skoðanir og taka sjálfstæðar ákvarðanir
 • Leita nýrra leiða og mynda sér sjálfstæðar skoðanir
 • Nýta sér fjölbreytta nálgun í daglegu lífi
 • Tileinka sér lífsvenjur sem eru uppbyggilegar fyrir líkamlegt og andlegt heilbrigði
 • Nýta sér læsi í víðu samhengi
 • Auka sjálfstraust sitt og trú á eigin málfærni í tjáningu og/eða ritun
 • Lesa í og/eða nýta sér upplýsingar sem koma fram í útvarpi, sjónvarpi og í netmiðlum
 • Virða fjölbreytileika náttúru, umhverfis og fólks
 • Lesa í og/eða nýta sér mismunandi upplýsingar í umhverfinu
 • Lesa í umhverfi, samskipti, tilfinningar og reglur í þeim tilgangi að átta sig á hvað er viðeigandi hverju sinni
 • Leysa úr ágreiningi og taka sameiginlegar ákvarðanir
 • Geta nýtt sér viðeigandi stuðningstæki þegar það á við, s.s. reiknivél í símum, leiðréttingarforrit og talgervla

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

240  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemendur velja fjölbreytta valáfanga og annað námsframboð skólans eftir því sem við á. Fjöldi áfanga og einingafjöldi sem nemendur velja er einstaklingsbundinn. Hluti valáfanga getur verið á öðru hæfniþrepi. Miðað er við að nemendur ljúki námsbrautinni á fjórum árum.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Með því að nemendur fái kennslu í hagnýtri stærðfræði þar sem unnið er með talnaskilning, fjármálalæsi og þjálfun í stærðfræði daglegs lífs
  Með því að vinna með raunveruleg verkefni daglegs lífs og áhugamál bæði í skólanum og úti á vettvangi
  Með því að nemendur yfirfæri stærðfræðikunnáttu sína yfir á athafnir daglegs lífs
  Með því að efla notkun á viðeigandi stuðningstækjum, s.s. reiknivélum, smáforritum í símum og öðrum búnaði
Námshæfni:
 • Með því að nemendur geti sótt sér nýja þekkingu og leikni, jafnframt því að geta beitt þekkingu sinni
  Með því að nemendur auki sjálfstraust sitt og þekki styrkleika sína
  Með því að nemendur verði ábyrgir og skapandi í þekkingarleit sinni, ígrundi og rökstyðji
  Með því að nemendur fái tækifæri til að fást við mismunandi viðfangsefni sem tengjast menningu, samfélagi, umhverfi ungmenna og daglegu lífi
  Með því að nemendur takist á við áskoranir í námi og daglegu lífi
  Með því að beita góðum vinnubrögðum á vinnustað
  Með því að nemendur geti tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Með því að nemendur vinni með og skilgreini hugtakið sköpun í víðu samhengi með þverfaglegri nálgun
  Með því að nemendur verði meðvitaðir um að vinnuferlið er ekki síður mikilvægt en afraksturinn og að hægt er að leita leiða á fjölbreyttan hátt
  Með því að nemendur geti sótt áfanga sem víkka sjóndeildarhring utan hefðbundins ramma
  Með því að nemendur fá æfingu í fjölbreyttum og skapandi vinnubrögðum
  Með því að hvetja nemendur til að spyrja spurninga sem leiða til forvitni, með það í huga að þekkingarleit og sköpunarferli eru ekki síður mikilvæg en svör og niðurstöður
  Með því að hvetja nemendur til að gera margvíslegar tilraunir og líta á mistök sem tækifæri til að læra af reynslu
  Með því að nemendur taki nýjungum opnum örmum og noti nýja miðla og tæki á áhugahvetjandi og skapandi hátt
  Með því að hvetja nemendur til að hafa verk sín sýnileg svo þau verði hvatning og innblástur fyrir aðra
  Með því að nemendur fáist við fjölbreyttan efnivið og hafi val um ólíkar leiðir í úrvinnslu hugmynda sinna
  Með því að nemendur fái fjölbreytilegt vinnurými
Jafnrétti:
 • Með því að skilgreina hugtakið jafnrétti með þverfaglegri nálgun
  Með því að veita tækifæri til náms í skóla án aðgreiningar og veitt nám við hæfi
  Með því að stuðlað að jöfnum aðgangi að menntun óháð kyni, uppruna, fötlun, félagslegri stöðu, þjóðerni, kynhneigð, tungumáli og lífsskoðunum
  Með því að skapa tækifæri til að undirbúa sig fyrir líf og störf í lýðræðisþjóðfélagi
  Með því að efla nemendur til að geta greint aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra
  Með því að efla samvinnu og samskipti sem mótast af virðingu fyrir margbreytileika
  Með því að jafna möguleika á aðgengi og þátttöku sem tengjast skólastarfinu og skólasamfélaginu
  Með því að jafnréttismenntun verði samofin öllu skólastarfinu, bæði því formlega og óformlega
Menntun til sjálfbærni:
 • Með því að vinna með og skilgreina hugtakið sjálfbærni með þverfaglegri nálgun
  Með því að nemendur séu upplýstir og meðvitaðir um mismunandi auðlindir náttúrunnar
  Með því að nemendur taki gagnrýna afstöðu gagnvart umhverfi, samfélagi, menningu og efnahagskerfi
  Með því að nemendur séu upplýstir um margbreytileika lífsins og sérstöðu manna meðal lífvera
  Með því að nemendur temji sér lífsvenjur sem stuðla að heilbrigði jarðar, náttúru og fólks
  Með því að nemendur séu hvattir til að horfa til framtíðar, virða rétt komandi kynslóða til sæmandi lífs og heilbrigðis
  Með því að nemendur verði upplýstir um vistspor mannsins
  Með því að nemendur velti fyrir sér uppruna efna sem notuð eru í daglegu lífi
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Með því að eiga kost á valáföngum í erlendum tungumálum sé þess kostur
  Með því að taka þátt í samskiptum við erlenda skóla sé þess kostur
Heilbrigði:
 • Með því að styrki sjálfsmynd nemenda
  Með því að vinna með og skilgreini hugtakið heilbrigði með þverfaglegri nálgun
  Með því að nemendur eigi kost á fjölbreyttum íþróttum með áherslu á áhuga, færni og leikni þeirra
  Með því að nemendur eigi kost á bóklegum og verklegum áföngum í heilbrigðisfræði
  Með því að aukna þekkingu á mikilvægi heilbrigðs lífsstíls, forvarna og í að taka ábyrgð á eigin lífi
  Með því að greina áhættuþætti í umhverfi sem valdið geta skaða, s.s. áfengi, vímuefni og tóbak
  Með því að efla andlegt, líkamlegt og félagslegt heilbrigði nemenda
  Með því að flétta eigið heilbrigði saman við daglegt líf
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Með því að skilgreina hugtakið læsi í víðu samhengi með þverfaglegri nálgun
  Með því að efla læsi nemenda í víðu samhengi svo sem á bókstafi og hljóð, umhverfi, tákn, reglur, samskiptamiðla, hugtök, tjáskipti, tilfinningar, lesefni og samskipti
  Með því að gefa nemendum tækifæri til að velja á milli mismunandi táknkerfa og miðla, t.d. miðað við notagildi, markmið, mismunandi efni og markhópa eða mismunandi námslag nemenda
  Með því að gefa kost á fjölbreyttu lesefni/námsefni
Lýðræði og mannréttindi:
 • Með því að skilgreina hugtökin lýðræði og mannréttindi með þverfaglegri nálgun
  Með því að afla þekkingu á að í lýðræðisríki þurfi borgarar að búa við mannréttindi og komast að samkomulagi
  Með því að hafa jafnan rétt til náms og kennslu óháð búsetu, efnahag, fötlun, kyni, kynhneigð, litarhætti, lífsskoðunum, menningu eða þjóðerni
  Með því að fara yfir tenginguna á milli réttinda og skyldna
  Með því að efla færni nemenda í að taka þátt í lýðræðissamfélagi á virkan og ábyrgan hátt
  Með því að gefa kost á sveigjanlegum námsvettvangi, t.d. einstaklings- og hópvinnu, vettvangsferðum, skýrslugerð, umræðum og gegnum veraldarvefinn
  Með því að vinna með og skilgreina hugtökin fordómar og minnihlutahópar
  Með því að vinna með og skilgreina hugtakið einelti.