Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Hug- og félagsvísindabraut (Staðfestingarnúmer 110) 15-110-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Hug- og félagsvísindabraut lýkur með stúdentsprófi og skilar nemendum á þriðja hæfniþrepi. Brautin er 200 einingar og skiptist í kjarna, sérhæfingu, bundið val og óbundið val. Á brautinni er lögð áhersla á hug- og félagsvísindi. Nemendur sem ljúka brautinni hafa öðlast hæfni til að takast á við háskólanám á því sviði. Nemendur eiga einnig að hafa öðlast almenna hæfni sem er í samræmi við hin níu svið lykilhæfninnar og grunnþætti menntunar.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Grunnskólapróf. Til að hefja nám á öðru hæfniþrepi í dönsku, ensku, íslensku eða stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Kjarni brautar er 115 einingar og sameiginlegur með náttúru- og raunvísindabraut og kjörnámsbraut. Sérhæfing á brautinni er 25 einingar, bundið val 40 einingar og óbundið val 20 einingar. Kjarni og sérhæfing er skylda á brautinni. Bundna valið er námslína sem er sett saman úr tveimur, stundum þremur, áföngum á sama fagsviði. Nemendur velja fjórar slíkar línur í bundnu vali og er skylt að velja að minnsta kosti þrjár þeirra af námslínum brautarinnar en eiga möguleika á að velja eina línu af öðrum brautum. Verkefnaáfangi í kjarna er tekinn undir lok námstímans og er eins konar lokaáfangi í framhaldi af námslínu nemandans þar sem val á efni ræðst einnig af áhugasviði og markmiðum náms. Námslok hug- og félagsvísindabrautar eru á hæfniþrepi 3. Val nemenda á áföngum skal því miðast við að 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 33-50% (66 – 100 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og að 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 3.
Námsmat Fjölbreytilegt námsmat með áherslu á símat, tíða endurgjöf og leiðsögn.
Starfsnám: Með vinnustaðanámi er átt við að nemandi getur fengið þátttöku á vinnumarkaði metna til eininga að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Gerður er samningur á milli nemanda, vinnustaðar og skóla um markmið og inntak námsins og ein af forsendunum er að nemandinn sé á launum á þeim tíma sem metinn er. Möguleiki er á fleiri en einum vinnustað en þó miðað við að á hverri önn sé vinnustaðurinn einn. Hver áfangi vinnustaðanáms hefur sjálfstæð markmið og er miðað við að þeir séu teknir í eftirfarandi röð: VINS1RV10 (vinnumarkaðurinn), VINS2SF15 (starfsmaðurinn), VINS2VI15 (starfsgreinin) og VINS2ST15 (vinnustaðurinn). Nemandi á hug- og félagsvísindabraut getur nýtt einingar fyrir vinnustaðanám í óbundnu vali.
Reglur um námsframvindu: Nemandi þarf að ná 5 í einkunn til að standast áfanga.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • takast á við nám á háskólastigi í hug- og félagsvísindum
 • beita þekkingu og færni á gagnrýninn hátt við að skilgreina samfélagið með það að markmiði að ný þekking verði til
 • taka þátt í gagnrýnni umræðu á ábyrgan hátt
 • beita vísindalegum vinnubrögðum og gagnrýnni hugsun
 • miðla fræðilegum upplýsingum á skapandi og fjölbreyttan hátt í ræðu og riti
 • gera sér grein fyrir mikilvægi félagslegrar, efnahagslegrar og menningarlegrar sjálfbærni fyrir samfélag sitt og samfélag þjóðanna
 • skilja nærumhverfi sitt og stöðu þess í alþjóðlegu samhengi út frá fræðilegum forsendum
 • vera virkur og ábyrgur borgari í lýðræðissamfélagi.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni stúdentsbrauta
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Sérhæfing HF
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 2

Bundið pakkaval

Danska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Enska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Erlend samskipti
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjölmiðlafræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Heimspeki
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Íslenska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Kynjafræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Landfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Saga
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Sálfræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stjórnmálafræði
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði 1
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði 2
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Stærðfræði 3
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 4 af 16

Bundið áfangaval

21 af 42
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 21 af 42

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Nemandi getur valið úr þeim áföngum sem eru í framboði í skólanum en einnig má meta nám frá öðrum skólum. Val nemenda á áföngum skal miða við að í heildina séu 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 1, 33-50% (66 – 100 einingar) séu á hæfniþrepi 2 og að 17-33% (34 – 66 einingar) séu á hæfniþrepi 3.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæða upplýsingaöflun nemenda í öllum námsgreinum
 • með áherslu á að nemendur miðli upplýsingum á gagnrýninn og skapandi hátt
 • með því að nemendur fást við að meðhöndla talnagögn bæði í raungreinum og félagsgreinum
 • með áherslu á lestur og túlkun tölfræðigagna og tölulegra upplýsinga.
Námshæfni:
 • með því að nemendur beri ábyrgð á námi sínu
 • með því að leggja áherslu á sjálfstæð og öguð vinnubrögð
 • með því að kenna nemendum að meta vinnu sína og setja sér raunhæf markmið
 • með því að nemendur geri áætlanir í námi til lengri og skemmri tíma.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að leggja áherslu á verk- og listgreinar sem eru í kjarna allra námsbrauta
 • með því að áhersla er á skapandi verkefnavinnu nemenda í verkefnaáföngum og öðrum áföngum.
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að áfangar í umhverfis- og auðlindafræði eru í kjarna brautarinnar
 • með því að nemendur taka þátt í reglubundnum vöktunarverkefnum varðandi náttúrufar á svæðinu
 • með því að nemendur afla sér ekki aðeins þekkingar heldur búa til nýja þekkingu á náttúru og samfélagi og miðla henni.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að leggja áherslu á menningarlæsi í tungumálakennslu
 • með því að skólinn tekur þátt í erlendu samstarfi og nemendaskiptum
 • með umfjöllun um ólík samfélög.
Heilbrigði:
 • með því að skólinn er heilsueflandi framhaldsskóli
 • með kennslu í heilsufræði
 • með áherslu skólans á jákvæð og opin samskipti nemenda og starfsfólks.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að leggja áherslu á tengsl náms við samfélagið
 • með því að tengja íslenskukennslu við bókmenntaarf héraðsins
 • með umræðum og ígrundun um samfélagið
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að félagslíf nemenda er hluti af skilgreindu námi við skólann
 • með góðu aðgengi nemenda að kennurum og stjórnendum skólans
 • með aðkomu nemenda að ákvörðunum varðandi skólastarfið.
Jafnrétti:
 • með þátttöku í umræðum um jafnrétti í félags- og hugvísindum
 • með því að bjóða nemendum upp á nám við hæfi hvers og eins
 • með persónulegri þjónustu við nemendur sem eiga undir högg að sækja.