Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Framreiðslunám (Staðfestingarnúmer 358) 18-358-3-8 framreiðslumaður hæfniþrep 3
Lýsing: Framreiðslumaður vinnur sjálfstætt við framreiðslu, annast faglega þjónustu og stjórnun í veitingasal; tekur á móti gestum með viðeigandi hætti; stjórnar veisluhaldi í samstarfi við matreiðslumenn og annað fagfólk; gerir áætlanir um veitingarekstur og mannahald og velur viðeigandi framreiðsluaðferð eftir tilefni viðburða. Framreiðslumaður þjónar fjölmenningarlegum hópi gesta og leiðbeinir um val á vörum í samræmi við óskir og þarfir þeirra. Framreiðslumaður starfar í samræmi við siðareglur greinarinnar. Framreiðslumaður starfar þar sem seldar eru veitingar í atvinnuskyni. Framreiðsla er löggilt iðngrein

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur skulu hafa lokið grunnskólaprófi eða ígildi þess. Til að hefja nám á brautinni þurfa nemendur að vera á námssamningi í iðngrein framreiðslu. Til að hefja nám á 2. hæfniþrepi í kjarnagreinum, þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla eða lokið fyrsta þreps áfanga í þeim greinum.
Skipulag: Framreiðslunám er verklegt og bóklegt fagnám sem lýkur með sveinsprófi í framreiðslu á 3. hæfniþrepi. Námið er 220 einingar og fer fram í skóla og á viðurkenndum starfsnámsstöðum s.s. veitingastöðum og á hótelum sem hafa nemaleyfi og þar með rétt til að taka nemendur í framreiðslunám. Námið er skipulagt sem 3 annir í skóla. Nemendur þurfa að auki að ljúka 80 vikna starfsnámi á veitingahúsi, hóteli eða á öðrum viðurkenndum starfsnámsstað sem hafa nemaleyfi.
Námsmat Megintilgangur námsmats er að veita leiðbeinandi upplýsingar um hvernig markmiðum þess hefur verið náð. Á námsbrautinni er lögð áhersla á fjölbreyttar matsaðferðir sem taka mið af fjölbreyttum kennsluháttum; þekkingar-, leikni- og hæfnimviðmiðum og ólíkum nemendahópum. Lögð er áhersla á fjölbreyttar námsmatsaðferðir. Markmiðið er að gefa nemendum uppbyggilega og hvetjandi leiðsögn og meta vinnu þeirra jafnt og þétt yfir námstímann. Nánari tilhögun námsmats kemur fram í námsmatsreglum skólans og kennsluáætlun hvers áfanga.
Starfsnám: Vinnustaðanám fer fram á viðurkenndum starfsnámsstöðum sem hafa starfandi meistara og nemaleyfi í framreiðslu.
Reglur um námsframvindu: Nemendur verða að ná hæfniviðmiðum í hverjum áfanga með lágmarkseinkunnina 5,0
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • vinna sjálfstætt við framreiðslu, skipulagningu verkferla, forgangsraða verkefnum, undirbúa vinnusvæði, sjá um pantanir, annast uppgjör og frágang í veislu- og veitingasölum
 • sinna ráðgefandi hlutverki gestgjafa og miðla umfangsmikilli þekkingu á faglegri þjónustu
 • beita viðeigandi framreiðsluaðferðum sem henta mismunandi aðstæðum og þörfum
 • blanda áfenga og óáfenga drykki, kaffi, te og framreiða með faglegum hætti
 • upplýsa um hráefni og matreiðsluaðferðir rétta á matseðli, vín á vínseðli og leiðbeina um val á drykkjum, áfengum sem og óáfengum.
 • beita handverkfærum, tækjum og búnaði sem starfið krefst
 • semja matseðla, vín- og kokteillista.
 • vinna í samræmi við gæðastaðla um innra eftirlit, HACCP gæðakerfið, er varðar viðmiðunarmörk, hreinlæti og vinnureglur um rekjanleika vöru, þjónustu og framreiðslu á vörum
 • greina áhættuþætti í störfum framreiðslumanna, nýta öryggisvarnir og fylgja reglum um vinnuvernd m.a um rétta líkamsbeitingu og kann grunnþætti fyrstu hjálpar
 • eldsteikja, skera fyrir (transerar) og framreiða við borð gestsins.
 • gera áætlanir um veitingarekstur og mannahald til lengri og skemmri tíma og bera ábyrgð á útkomunni
 • hafa þekkingu á fæðuóþoli og fæðuofnæmi og leiðum til að bregðast við áföllum sem kunna að verða á veitingastað af þeim sökum
 • þekkja almenna sögu, menningu og atvinnuhætti Íslendinga. Geta veitt upplýsingar um nærumhverfi og almenn þjóðfélagsmál
 • vinnua í samræmi við umhverfiskröfur veitingastaða, taka þátt í að draga úr matarsóun og almennri rýrnun á vörum sem unnið er með
 • geta tjáð sig um fagleg málefni greinarinnar á íslensku og erlendum málum á ábyrgan hátt og leiðbeint um fagleg málefni
 • bera virðingu fyrir starfi sínu og bera ábyrgð á þeim verkefnum sem hann tekur sér fyrir hendur. Gæta að trúnaði og þagnarskyldu við gesti og samstarfsfélaga og þagmælsku um einkamál þeirra sem hann fær vitneskju um í starfi sínu. Stuðla að góðum starfsanda í vinnuumhverfi sínu
 • hafa færni í ensku, íslensku og stærðfræði sem svarar til krafna af öðru náms þrepi
 • hafa færni í notkun upplýsingatækni tengt störfum í framreiðslu

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

220  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Starfsnám 130 einingar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • nemendur læra að lesa í aðstæður, samskipti, eigin líðan og annarra
 • nemendur læra að túlka upplýsingar og setja þær fram
 • nemendur eru þjálfaðir í heimildaleit, að vera gagnrýnir á heimildir
 • nemendur eru þjálfaðir í að tjá sig í ræðu og riti
 • nemendur læra að vera gagnrýnir á tölulegar upplýsingar um hollustu og heibrigði fæðutegunda og geti stutt niðurstöður sínar með rökum
 • nemendur kynnast ýmsum menningarheimum og verða læsir á ólík samfélög með tilliti til matar og menningar
 • nemendur gera sér grein fyrir mikilvægi félagslegra samskipta og hvernig þau eru háð umhverfi og aðstæðum, jafnt á vinnustað sem í samfélagi
 • nemendur leggja áherslu á eflingu orðaforða síns og íslenska hugtakanotkun í matvælagreinum
Námshæfni:
 • nemendur vinna með styrkleika sína til þess að byggja upp jákvæða sjálfsmynd
 • nemendur læra að setja sér raunhæf markmið og meta hvort þau hafi náðst
 • nemendur eru hvattir til þess að vera gagnrýnir á það sem þeir eru að gera hverju sinni
 • nemendur eru gerðir meðvitaðir um hæfniviðmið námsins, kennsluaðferðir og námsmat
 • nemendur taka ábyrgð á eigin námi
 • nemendur öðlast færni í að meta verk sín og annarra með sjálfs- og jafningjamati
 • nemendur læra að færa rök fyrir máli sínu á gagnrýninn hátt
 • nemendur fá umsagnir um verkefnin sín þar sem lögð er áhersla á að veita því athygli sem vel er gert og leiðbeina um hvað betur megi fara
 • nemendur nýta umsagnir kennara til þess að bæta verkefnin sín
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • nemendur eru hvattir til að taka frumkvæði í eigin námi, ígrunda og efla gagnrýna hugsun
 • nemendur eru hvattir til að nýta sköpunarkraft sinn í þeim verkefnum sem þeir fást við
 • nemendur verði meðvitaðir um styrkleika sína og geti nýtt þá í vinnu sinni
 • nemendur leita ólíkra leiða við lausn verkefna
 • nemendur sýni sjálfstæð vinnubrögð við úrvinnslu verkefna
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
 • nemendur séu færir um að taka upplýsta afstöðu til umhverfis, náttúru, samfélags, menningar og efnahagskerfis.
 • nemendur fái þjálfun í að taka ábyrga afstöðu við val á framreiðsluaðferðum rétta
 • nemendur fái þjálfun í sjálfbærri hugsun með því að nýta vel þá aðferðafræði sem til þarf við þjónustu og framreiðslu
 • nemendur fái þjálfun í að ígrunda vel innihald og samsetningu rétta
 • nemendur fái þjálfun í að flokka úrgang og nýta afganga sem best
 • nemendur fái þjálfun í að taka ábyrga afstöðu til nýtingar orku og auðlinda
 • nemendur skoða hvernig má bæta samfélagið með það að leiðarljósi að skila náttúru og auðlindum í sama eða betra horfi til komandi kynslóða
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • nemendur vinni með námsgögn og ítarefni á erlendum tungumálum
 • nemendur nýti sér erlendar heimild/-ir í tenglum við sín fög og verkefnavinnu þeim tengdum
 • nemendur fái þjálfun í að lesa fagmál
 • nemendur taki þátt í nemendaskiptaverkefnum
 • nemendur taki þátt í fagkeppnum er tengjast námi þeirra
Heilbrigði:
 • nemendur geri sér grein fyrir hvernig mögulegt er að auka lífsgæði með heilbrigðu líferni
 • nemendur byggja upp og styrkja jákvæða sjálfsmynd með því að gera sér grein fyrir sterkum hliðum sínum og hæfileikum
 • nemendur verði meðvitaðir um tengsl hollrar fæðu og heilbrigðis
 • nemendur geri sér grein fyrir tengslum persónulegs hreinlætis og eigin heilbrigðis
 • nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi öryggisvarna á vinnustað
 • nemendur geri sér grein fyrir mikilvægi þekkingar á óþols- og ónæmisvöldum
 • nemendur vinna með mismunandi gesti frá ólíkum menningarheimum og fyrir hópa með sérþarfir
 • nemendur vinni að fjölbreyttum verkefnum með fjölbreyttu námsmati sem hentar fjölmenningarlegu umhverfi
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • nemendur fá þjálfun í öllum þáttum læsis, tjáningar og samskipta í áföngum námsins
 • nemendur þjálfast í samskiptum og samskiptahæfni í verklegu námi
 • nemendur þjálfast í tjáningu bæði í rituðu og töluðu máli við kynningu á verkefnum
 • nemendur þurfa að geta svarað spurningum á málefnalegan hátt og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður í verkefnaflutningi
Lýðræði og mannréttindi:
 • nemendur fá val um fjölbreytt verkefni og námsmat
 • nemendur fá val um framsetningu verkefna
 • nemendur öðlast hæfni í samskiptum við aðra í gegnum hópvinnu í fjölbreyttum nemendahópi
 • nemendur taka þátt fjölbreyttu námsmati, s.s. sjálfsmati og jafningjamati
 • nemendur þjálfast í að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi s.s. með því að hlustað er á skoðanir nemenda varðandi útfærslu náms og námsmats