Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Keramikbraut (Staðfestingarnúmer 292) 17-292-4-11 viðbótarnám við framhaldsskóla hæfniþrep 4
Lýsing: Nám á keramikbraut er tveggja ára nám í leir og keramiki þar sem áhersla er lögð á að nemandinn kynnist öllum helstu aðferðum og tækni við leirvinnu, bæði gömlum og nýjum. Rík áhersla er lögð á hugmyndavinnu í tengslum við alla verklega vinnu nemandans og fræðilegt nám á brautinni miðar að því að dýpka fagþekkingu nemandans, auka víðsýni hans og getu til að setja verk sín í samhengi við samfélagið og listheiminn og efla kjark til frekari rannsókna og tilrauna með miðilinn. Að loknu námi getur nemandi sótt um að ljúka BA gráðu við listaháskóla og er þá undir viðkomandi háskóla komið hvort og að hve miklu leyti námið er metið til háskólaeininga.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði á brautina er stúdentspróf af listnámsbraut eða sambærileg menntun. Umsækjendur skila inn skissubókum og möppu með sýnishornum af eigin verkum. Umsækjendur eru ennfremur kallaðir í viðtal við inntökunefnd.
Skipulag: Nám á keramikbraut er 120 framhaldsskólaeiningar þar sem nemandi tileinkar sér hæfni á fjórða þrepi. Námið skiptist í fjórar annir og er unnið er út frá ákveðnum grunnþætti á hverri um sig. Möguleikar viðfangsefnisins eru skoðaðir frá ýmsum sjónarhornum og tilraunir gerðar með nýjar leiðir að efni og aðferðum. Vettvangur er skapaður fyrir frjóa umræðu og fræðimenn og fagfólk úr ólíkum áttum er fengið til að varpa ólíku ljósi á námsefnið og draga fram tengsl þess við sögu og samfélag. Á hverri önn fer samhliða fram kennsla í hugmyndavinnu og verkstæðisvinnu en milli þeirra áfanga er mikið flæði þar sem þróun verka og hugmynda haldast í hendur. Í lok annar vinnur nemandi sjálfstætt að eigin verkum. Námið er að stórum hluta verklegt en u.þ.b. fjórðungur af öllum áföngum er fræðilegt nám. Til fræðilegra áfanga teljast fagsaga, hönnunarsaga, listasaga og heimspeki auk viðskiptaáfanga og málstofuáfanga sem er vettvangur fyrir margvíslega umræðu um greinina. Með þessu er leitast við að skoða sögu keramiks í stærra samhengi og víðara ljósi. Áfangar eru ýmist kenndir yfir alla önnina eða í styttri lotum.
Námsmat Námsmat tekur mið af þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í áfangalýsingu. Í kennslulýsingu er kveðið á um verkefnaskil og með hvaða hætti mat verður lagt á vinnu nemenda í áfanganum. Umgjörð námsmats er útfærð í skólanámskrá en námsmat við skólann byggir á símati með áherslu á fjölbreyttar matsleiðir til að mæta ólíkum þörfum nemenda. Í verklegu námi tekur matið í senn til hæfni nemenda í viðkomandi grein og getu þeirra til að tjá sig og fjalla um viðfangsefnið skriflega, munnlega eða með öðrum hætti. Auk einkunnar fá nemendur leiðbeinandi umsögn við lok flestra áfanga. Í samráði við námsráðgjafa eru fundnar leiðir til úrlausnar verkefna fyrir nemendur sem greindir hafa verið með tiltekna námsörðugleika.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Til að ljúka áfanga þarf nemandi að fá einkunnina 5. Nánar er kveðið á um námsframvindu og ástundun í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • vinna sjálfstætt að skilgreindum verkefnum
 • vinna markvisst að þróun hugmynda
 • beita faglegum vinnubrögðum
 • eiga í góðum mannlegum samskiptum og geta unnið í nánu samstarfi við aðra
 • miðla upplýsingum um eigin hugmyndir og verk með greinargóðum hætti
 • viðhalda þekkingu sinni og þjálfun í faginu með því að fylgjast með nýjungum
 • taka þátt í og fylgjast með umræðu á sínu sviði
 • þekkja starfs- og viðskiptaumhverfi í sínu fagi
 • þekkja fjölbreyttar leiðir til að koma verkum sínum á framfæri
 • sýna ábyrgð gagnvart samfélagi og umhverfi
 • umgangast vandmeðfarin efni af ábyrgð
 • umgangast verkfæri og tæki og viðhalda verkstæði af ábyrgð og skynsemi

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

120  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Myndlæsi er lykilatriði í náminu en vinna með myndræna og þrívíða þætti er meginþáttur í öllum verklegum áföngum á keramikbraut. Myndlæsi og tilfinning fyrir rými og stærðarhlutföllum er einnig ríkur þáttur í þeim bóklegu áföngum sem kenndir eru við deildina.
 • Í verklegri og tæknilegri vinnu nemenda á keramikbraut eru hlutföll, stærðir og form grundvallaratriði og einnig við skoðun og ígrundun þeirra á verkum annarra. Nemendur vinna með margskonar rúmfræðilegar upplýsingar í tengslum við öll verk. Í glerunga- og leirlitablöndun er unnið með hlutföll lita og íblöndunarefna og nemendur gera fjölbreyttar tilraunir í áföngum í glerungaefnafræði.
 • Í áfanga um fjármál vinna nemendur viðskiptaáætlun sem gerir þeim kleift að reikna út kostnað við rekstur verkstæða og verðleggja eigin verk í viðskiptaumhverfi samtímans
 • Í listfræði og fagsögu öðlast nemandinn þjálfun í greiningu og myndlæsi. Áhersla er lögð á að varpa ljósi á list, hönnun og handverk í þjóðfélagslegu samhengi, s.s. við stjórnmál, efnahag og hefðir.
 • Nemendur kynna verk sín fyrir samnemendum og kennurum í lok hvers áfanga og fá þannig reglulega þjálfun í tjáningu.
Námshæfni:
 • Nám á keramikbraut er góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í keramiki og öðrum hönnunar- og handverkstengdum greinum. Námið er metið til háskólaeininga og geta nemendur sótt um að ljúka háskólagráðu við innlenda eða erlenda háskóla en það er undir viðkomandi háskóla komið, hvort námið er metið til fulls eða að hluta til.
 • Í skólanum er markvisst unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Áföngum lýkur ávallt með yfirferð þar sem nemendur gera grein fyrir hugmynd og vinnuferli. Þátttaka í umræðum um verk samnemenda er mjög mikilvæg. Þannig læra nemendur að meta eigin vinnubrögð og annarra með sjálfsmati og jafningjamati og að gagnrýna á ábyrgan hátt. Kennslu- og námsaðferðir eru fjölbreyttar og reyna á ýmsa hæfni. Jöfnum höndum er unnið að því að kynna nýjar aðferðir og hugmyndir fyrir nemendum og að gefa þeim kost á að vinna með efni og hugmyndir sem þeir þekkja vel. Eftir því sem lengra líður á námið eru gerðar meiri kröfur um sjálfstæði í vinnubrögðum og að nemendur nýti þekkingu sína og fyrri námsreynslu við lausn nýrra viðfangsefna.
 • Í öllum áföngum þurfa nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og takast á við ýmsar áskoranir. Nemendur þurfa stöðugt að meta eigið vinnuframlag og læra þannig að þekkja styrk sinn og veikleika og að setja sér raunhæf markmið. Í skapandi vinnu er sjaldnast eitt rétt svar. Því er viðmið hvers nemanda hans eigin verk og markmiðið að bæta eigin frammistöðu í stað þess að miða sig við félagana.
 • Í listasögu, hönnunarsögu, fagsögu og málstofuáföngum er rík áhersla lögð á að nemendur fái þjálfun í að skrifa og byggja upp læsilegan texta, meta gildi og áreiðanleika heimilda og tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim.
 • Í verkstæðisáföngum vinna nemendur í samráði við kennara og læra aðferðir/tækni undir handleiðslu hans auk þess að vinna að gefnum verkefnum. Niðurstaða áfanganna er gjarnan sett fram á opinberri sýningu á vegum skólans. Það leggur mikla ábyrgð á herðar nemenda sem þurfa að sýna sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og setja fram raunhæfa tímaáætlun. Uppsetning sýningarinnar og utanumhald er sömuleiðis ábyrgðarstarf en á sýningunni koma nemendur fram sem fulltrúar skólans út á við. Nemendur þurfa að geta lagt mat á eigið vinnuframlag og þróað verkefni sín samkvæmt endurgjöf leiðbeinanda.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Í öllum námsgreinum keramikbrautar reynir á frumkvæði og skapandi hugsun nemenda en sköpun er rauði þráðurinn í öllum áföngum, bæði verklegum og bóklegum. Nemendur þurfa í öllum áföngum að nýta sköpunargáfu sína í fjölbreyttri verkefnavinnu og kynningu á niðurstöðum sínum.
 • Nemendur tileinka sér aðferðir við að halda utan um og hafa yfirsýn yfir gögn um eigin verk. Þeir fá leiðsögn í ferilmöppugerð með því að taka og vinna myndir af verkum sínum. Ennfremur fá þeir leiðbeiningar í tengslum við hönnun möppu, uppsetningu á ferilskrá og ritun yfirlýsingar listamanns um eigin verk. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur leggi mat á eigin vinnu og velji lykilverk til að koma á framfæri í möppu.
 • Í upphafi verklegra áfanga vinna nemendur að nokkuð skýrt tilgreindum verkefnum sem er ætlað að dýpka skilning þeirra á viðfangsefninu og þjálfa ákveðna tækni. Eftir því sem leikni nemenda eykst reynir meira á hugmyndaauðgi og frumkvæði.
Jafnrétti:
 • Áhersla er lögð á jafnrétti í öllu starfi skólans og jafnrétti endurspeglast í starfsháttum skólans, samskiptum og skólabrag.
 • Jafnréttisstefna sem birt er á vef skólans hljóðar svo: Skólinn hefur jafnrétti í heiðri og brýnir fyrir nemendum og starfsfólki að jafnrétti skuli ríkja, hvort sem er jafnrétti kynja, jafnrétti einstaklinga eftir trú, kynhneigð, stétt, aldri, kynþætti og litarhætti eða jafnrétti fatlaðra og ófatlaðra. Umburðarlyndi og víðsýni eru gildi skólans og grannt er fylgst með því að nemendur og starfsmenn virði þau.
 • Nemendur í hinum ýmsu deildum skólans eru á öllum aldri, fullorðnir og börn, með ólíkan bakgrunn og af ýmsu þjóðerni, ófatlaðir, líkamlega fatlaðir og fólk með þroskahömlun. Stuðlað er að opnum samskiptum innan skólans til að auka víðsýni og umburðarlyndi, m.a. með heimsóknum milli deilda og sameiginlegum sýningum ólíkra hópa.
 • Í verklegu námi er gætt að samþættingu kynjasjónarmiða í kennslu og stuðlað að sjálfsvirðingu og sjálfstæði beggja kynja. Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennsluefni til að mæta ólíkum þörfum og áhuga nemenda og þess er gætt að vitna í heimildir sérfræðinga af báðum kynjum eftir því sem tök eru á.
 • Í listasögu er þess gætt að nemendur kynnist verkum listamanna af báðum kynjum og ólíkum kynþáttum. Nemendur skoða list frá öllum heimshlutum.
 • Í námi innan keramikbrautar er lögð áhersla á að nemendur kynnist hinum fjölbreyttustu sjónarmiðum hönnuða, lista- og fræðimanna og fái innsýn í mismunandi samfélög.
Menntun til sjálfbærni:
 • Unnið er að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu. Skólinn er þátttakandi í grænfánaverkefni Landverndar. Í öllu skólastarfinu er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsun. Allt sorp er flokkað og nemendur eru eindregið hvattir til að nýta allt efni sem best.
 • Í verkstæðisáföngum er sérstök áhersla lögð á að kynna fyrir nemendum hvernig lágmarka má umhverfisáhrif af þeim efnum sem unnið er með, ýmist með endurnýtingu eða frágangi á sorpi.
 • Virðing fyrir samnemendum, kennurum og öðrum er mikilvægur þáttur í daglegu skólastarfi. Þegar fjallað er á gagnrýninn hátt um verkefni nemenda er lögð rík áhersla á að þeir átti sig á muninum á smekksdómum og gagnrýni sem studd er faglegum rökum.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Nám á keramikbraut krefst þess að nemendur séu hæfir til að afla sér upplýsinga á erlendum tungumálum og geti metið texta og verk erlendra höfunda á gagnrýnin hátt.
 • Nemendur eru hvattir til að rita ferilskrá og kynningarmöppu á ensku til að auka möguleika þeirra á þátttöku í faginu á erlendri grund.
 • Stjórnendur skólans eru vakandi fyrir möguleikum á ýmis konar samstarfi, bæði innanlands og utan en skólinn leitast markvisst við að taka þátt í fjölbreyttum alþjóðlegum samskiptum, s.s. námsferðum til útlanda og kennara- og nemendaskiptum til þess að auka víðsýni nemenda, efla skilning þeirra á mikilvægi tungumálakunnáttu og veita þeim innsýn í líf og störf fólks erlendis.
Heilbrigði:
 • Í skólastarfinu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl m.a. í tengslum við næringu, og hreyfingu. Gengið er út frá því að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum.
 • Nemendur hafa aðgang að eldhúsi og matsal í skólanum. Þar geta þeir geymt nesti sitt í kæliskáp og þar eru tæki til að hita upp mat, rista brauð og annað.
 • Nemendur bera ábyrgð á þrifum á mataraðstöðu sinni og er fylgst með því að þar sé gætt fyllsta hreinlætis og að umgengni sé til fyrirmyndar.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Í öllum áföngum vinna nemendur verkefni sem reyna á samskiptahæfni og tjáningu bæði í rituðu og töluðu máli. Nemendur þurfa að geta svarað spurningum á málefnalegan hátt og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður. Viðfangsefni nemenda eru oftar en ekki mjög huglæg og því er mikilvæg áskorun fólgin í að skerpa hugsunina og setja hana fram á skýran og skilmerkilegan hátt.
 • Í listasögu, hönnunarsögu, fagsögu og málstofuáföngum þurfa nemendur að gera grein fyrir þekkingu sinni og skoðunum og taka þátt í samræðum. Ennfremur vinna nemendur með ritað mál. Með aukinni þjálfun verður mál þeirra blæbrigðaríkara, orðaforði fjölbreyttari og málskilningur dýpri. Það eykur möguleika þeirra á að koma verkum sínum á framfæri.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Allt nám við skólann miðar að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi með því að hvetja þau til að mynda sér skoðun og deila henni í umræðum.
 • Leitað er eftir viðhorfum nemenda til ákveðinna þátta í þeim tilgangi að bæta skólastarfið. Í lok hvers námskeiðs er nemendum boðið að fylla út kennslumatskönnun þar sem þeir fá tækifæri til að láta í ljós álit sitt á skipulagi og innihaldi áfanga, námsefni og kennsluháttum. Niðurstöðurnar eru notaðar til þess að bæta það sem betur má fara.
 • Nemendur eru hvattir til að sýna umburðarlyndi og virðingu fyrir mismunandi lífsgildum.