Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Félags- og hugvísindabraut (Staðfestingarnúmer 85) 15-85-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Markmið félags- og hugvísindabrautar er að stuðla að góðu almennu námi með áherslu á námsgreinar sem tengjast manninum og mannlegu samfélagi. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og við lok náms á henni eiga nemendur að hafa öðlast góðan undirbúning fyrir greinar á háskólastigi á borð við bókmenntafræði, félagsfræði, félagsráðgjöf, fjölmiðlafræði, guðfræði, heimspeki, kynjafræði, landafræði, lögfræði, mannfræði, málvísindi, menningarfræði, menntunarfræði, sagnfræði, sálfræði, stjórnmálafræði, trúarbragðafræði, viðskiptafræði, þjóðfræði og aðrar fræðigreinar sem teljast til hug- og félagsvísinda.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Til þess að geta innritast á félags- og hugvísindabraut þarf nemandi við lok grunnskóla að hafa náð hæfnieinkunn B í íslensku og ensku og C í stærðfræði. Til þess að geta hafið nám á öðru hæfniþrepi í íslensku, ensku, dönsku og stærðfræði þarf nemandi að hafa náð hæfnieinkunn B við lok grunnskóla í þessum greinum. Að öðrum kosti hefur nemandi nám sitt í þessum greinum á fyrsta hæfniþrepi.
Skipulag: Til að teljast hafa lokið félags- og hugvísindabraut þarf nemandi að ljúka 200 einingum. Gert er ráð fyrir að námstími sé u.þ.b. 3 ár og að nemandi ljúki 33-34 einingum á önn. Nemandinn tekur 110 eininga kjarna sem sameiginlegur er með öllum stúdentsbrautum skólans. Jafnframt tekur nemandinn 60 eininga brautarkjarna. Val nemandans samanstendur af 30 einingum. Þar af velur nemandinn 10 einingar úr bundnu pakkavali en 20 einingar eru frjálst val nemandans. Nám á félags- og hugvísindabraut er bóklegt og fer að mestu eða öllu leyti fram innan veggja skólans.
Námsmat Námsmat á félags- og hugvísindabraut er fjölbreytt. Gert er ráð fyrir að leiðsagnarmati sé beitt í sem mestum mæli á brautinni en í því felst að nemandi fái stöðugt endurgjöf um hvar hann stendur í námi. Í upphafi hvers áfanga skal nemanda kynnt námsáætlun þar sem fram kemur hvernig námsmati skuli háttað í áfanganum. Nánari útfærsla á tilhögun námsmats er í höndum kennara í hverjum áfanga. Frekari upplýsingar um námsmat er að finna á heimasíðu skólans.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Um alla áfanga á félags- og hugvísindabraut gildir nemandi þarf að ná lágmarkseinkunninni 5 til að teljast hafa staðið þá. Í þeim tilfellum sem áfangi hefur undanfara þarf nemandi að standast hann til þess að geta hafið nám í næsta áfanga á eftir. Gert er ráð fyrir að nemandi ljúki að jafnaði 33-34 einingum á önn en nemanda er frjálst að taka fleiri eða færri einingar á önn eftir getu og áhuga. Ekki er sett skilyrði um að nemandi þurfi að ljúka ákveðnum einingafjölda á önn til þess að geta flust milli anna.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
 • beita gagnrýninni hugsun við að afla fullnægjandi raka fyrir skoðunum sínum og annarra
 • gera sér grein fyrir því hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði
 • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni
 • gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og veikleikum í námi
 • axla ábyrgð á eigin námi
 • greina einkenni og þróun samfélaga og gera sér grein fyrir mótunaröflum einstaklinga og hópa
 • gera sér grein fyrir meginstraumum menningar, trúar, uppeldis, stjórnmála og hagþróunar í fortíð og nútíð
 • lesa, miðla, útskýra og rökræða fræðilegt efni á íslensku
 • uppfylla strangar kröfur um meðferð heimilda og framsetningu fræðilegs texta
 • skilja margvíslega texta og eiga flókin samskipti á ensku
 • skilja einfalda texta og eiga einföld samskipti á tveimur tungumálum til viðbótar
 • skilja og setja fram rannsóknarniðurstöður á sjálfstæðan hátt og með gagnrýnu hugarfari
 • takast á við frekara nám í félags-, mennta- og hugvísindagreinum á háskólastigi.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Sameiginlegur kjarni stúdentsbrauta
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Brautarkjarni félags- og hugvísindabrautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Eigindlegar rannsóknaraðferðir og menningarsaga síðustu aldar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Eigindlegar rannsóknaraðferðir og Ísland og alþjóðasamfélagið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Megindlegar rannsóknaraðferðir og menningarsaga síðustu aldar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Megindlegar rannsóknaraðferðir og Ísland og alþjóðasamfélagið
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 4

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Frjálst val á félags- og hugvísindabraut er 20 einingar.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Nútímasamfélag byggir á stöðugri miðlun upplýsinga í formi texta og talna. Til þess að geta talist virkur samfélagsþegn þurfa einstaklingar að vera læsir á þær upplýsingar sem stöðugt berast í gegnum fjölbreytta miðla. Skólinn leggur áherslu á að gera nemendur færa um að afla og skilja þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru í námi, starfi og daglegu lífi.
 • Í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta er meðferð talna þjálfuð í námsgreinum á borð við stærðfræði og eðlis- og efnafræði. Jafnframt reynir á upplýsingaleit og gagnaöflun í námsgreinunum lífsleikni og listum, menningu og vísindum og fleiri greinum.
 • Sérgreinar félags- og hugvísindabrautar sem fjalla sérstaklega um læsi, tjáningu og samskipti um tölur og upplýsingar eru tölfræði og aðferðafræði en einnig er komið inn á þessa þætti í námsgreinum á borð við félagsfræði, sálfræði og landafræði.
Námshæfni:
 • Námshæfni felur í sér að þekkja eigin styrk- og veikleika. Eitt af einkunnarorðum skólans er hugrekki en með eflingu hugrekkis er átt við:
 • „Að efla sjálfstraust og sjálfsvirðingu nemenda með því að hvetja þá til þess að sýna sjálfum sér og öðrum umhyggju og virðingu“.
 • Einnig „að nemendur fái þá hvatningu og stuðning sem þarf til að þeir sjái hvers þeir eru megnugir“.
 • Ennfremur „að nemendur hafi kjark og þor til að tjá tilfinningar sínar og skoðanir, standa með sjálfum sér og lifa heilbrigðu lífi“.
 • Í skólanum er markvisst unnið að því að efla sjálfstraust og sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Kennslu- og námsmatsaðferðir eru fjölbreyttar og reyna á ýmiss konar hæfni. Við skólann starfar náms- og starfsráðgjafi sem hefur m.a. það hlutverk með höndum að leiðbeina nemendum varðandi námstækni og skipulag. Í lífsleikni og aðferðafræði er einnig fjallað sérstaklega um þessi atriði. Í öllum námsgreinum reynir jafnframt á sjálfstæði nemenda og skipulagshæfni og aukast kröfurnar í þeim efnum eftir því sem lengra líður á námið.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Hluti af menntasýn skólans felst í að hlúa að styrkleikum hvers og eins og hvetja nemendur til skapandi hugsunar og skapandi starfs. Jafnframt að að hvetja nemendur til þess að sjá nýjar lausnir á fjölbreyttum verkefnum.
 • Í sameiginlegum kjarna allra stúdentsbrauta er áfangi í listum, menningu og vísindum þar sem markvisst er unnið með skapandi hugsun. Í þessum áfanga eru nemendur hvattir til að virkja sköpunargáfu sína og efla gagnrýna hugsun með fjölbreyttum verkefnum og verkefnamiðuðu námsmati. Jafnframt er leitast við að vinna með sköpun í sem flestum námsgreinum enda er skapandi hugsun forsenda þess að framfarir geti orðið í námi og starfi.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í skólastarfinu öllu, jafnt námi sem almennum rekstri skólans, er lögð áhersla á sjálfbærni og sjálfbæra hugsun. Unnið er að því að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar, bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu.
 • Þær námsgreinar í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta sem fjalla sérstaklega um sjálfbærni eru umhverfisfræði, lífsleikni og listir, menning og vísindi. Í umhverfisfræði er fjallað um samspil manns og umhverfis og ábyrgð mannsins gagnvart komandi kynslóðum. Í lífsleikni er áhersla lögð á að bera virðingu fyrir samborgurum sínum og umhverfi og í listum, menningu og vísindum er fjallað um umhverfismál og nýtingu auðlinda bæði fyrr og nú.
 • Meðal sérgreina félags- og hugvísindabrautar sem fjalla um sjálfbærni er félagsfræði en þar er m.a. vikið að félagslegum skilyrðum fyrir sjálfbærri þróun samfélaga.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Kunnátta í erlendum tungumálum og innsýn í menningu annarra þjóða er ein af forsendum þess að fólk geti átt farsæl samskipti og samvinnu við fólk af öðru þjóðerni. Jafnframt er nauðsynlegt að búa yfir færni í erlendum tungumálum, sérstaklega ensku, til þess að geta stundað nám á háskólastigi.
 • Í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta taka nemendur 20 einingar í ensku, 5 einingar í Norðurlandamáli (dönsku) og 15 einingar í þriðja máli (þýsku). Á félags- og hugvísindabraut er auk þess kveðið á um 5 einingar til viðbótar í Norðurlandamáli. Þar að auki nota nemendur erlend tungumál, einkum ensku, í ýmsum öðrum námsgreinum og þá sérstaklega við öflun upplýsinga af veraldarvefnum. Tungumálanám hefur það að markmiði að búa nemendur sem best undir nám og starf í nútímaþjóðfélagi þar sem alþjóðasamskipti aukast stöðugt og síauknar kröfur eru gerðar til fólks um góða tungumálafærni.
Heilbrigði:
 • Í skólastarfinu er lögð áhersla á heilbrigðan lífsstíl. Skólinn tekur þátt í verkefninu Heilsueflandi framhaldsskóli sem byggir á þeirri stefnu að nálgast forvarnir út frá víðtæku og jákvæðu sjónarhorni með það að markmiði að stuðla að vellíðan og auknum árangri allra í skólasamfélaginu, bæði nemenda og starfsfólks. Jafnframt hefur skólinn hrundið af stað verkefninu Heilsumarkmiðin mín sem allir nýnemar skólans taka þátt í. Verkefnið snýst um að fræða nemendur um gildi hreyfingar, góðrar næringar, nægilegs svefns og geðræktar og hvetja þá til að setja sér markmið varðandi þessa þætti.
 • Í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta eru tvær námsgreinar sem fjalla sérstaklega um heilbrigði en það eru íþróttir og lífsleikni. Í íþróttum gefst nemendum tækifæri til líkamsræktar auk þess sem þeir fá fræðslu um ýmsa aðra þætti tengda heilbrigðum lífsstíl. Í lífsleikni er fjallað um geðrækt, forvarnir og gildi þess að lifa heilsusamlegu lífi.
 • Af sérgreinum félags- og hugvísindabrautar, sem fjalla á einn eða annan hátt um heilbrigði, má nefna sálfræði þar sem fjallað er um tilfinningar, sjálfsmynd, geðrækt og geðsjúkdóma og hvaða aðferðum unnt er að beita til þess að lifa á heilbrigðan og hamingjuríkan hátt.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Rík áhersla er lögð á læsi, tjáningu og samskipti á íslensku í skólastarfinu öllu enda er góð færni í íslensku undirstaða farsældar í áframhaldandi námi og starfi. Nám í öllum námsgreinum reynir tjáningu og samskipti, hvort sem um er að ræða hóp- eða einstaklingsverkefni, munnleg verkefni eða skrifleg. Læsi er þáttur í öllum námsgreinum þótt í mismiklum mæli sé.
 • Mest reynir á þessa þætti í íslensku og í þverfaglega áfanganum listir, menning og vísindi en þessar námsgreinar eru í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta. Þar er stefnt að því að efla færni nemenda í ritun og munnlegri tjáningu auk þess sem stefnt er að því að auka leshraða nemenda og bæta lesskilning. Jafnframt reynir verulega á þessa þætti í sögu og samfélagsgreinum. Allar aðrar námsgreinar reyna þó einnig á þessa þætti að einhverju marki. Stefnt er að því að eftir því sem námi vindur fram verði mál nemenda blæbrigðaríkara og orðaforði fjölbreyttari.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Eitt af einkunnarorðum skólans er samvinna. Í menntasýn skólans kemur fram að með hugtakinu samvinna sé átt við eftirfarandi atriði:
 • „Að þjálfa nemendur í lýðræðislegu starfi og lýðræðislegri hugsun, að þroska með nemendum hæfileikann til þess að setja sig í spor annarra og bera virðingu fyrir ólíkum viðhorfum, og sýna umburðarlyndi, skilning og þolinmæði í samskiptum við aðra.“
 • Ennfremur „að vinna með nærsamfélagi skólans að því að þroska grenndarvitund nemenda og stuðla með þeim hætti að því að nemendur öðlist dýpri þekkingu og skilning á nærsamfélagi sínu og því umhverfi sem þeir eru hluti af“.
 • Þær námsgreinar í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta sem fjalla sérstaklega um lýðræði og mannréttindi eru lífsleikni listir, menning og vísindi og saga. Í þessum námsgreinum fá nemendur fræðslu um réttindi sín og skyldur sem þjóðfélagsþegnar auk þess sem fjallað er um sögu lýðræðis og mannréttinda og nemendur eru látnir glíma við ýmis siðferðileg álitamál. Í íslensku og fleiri námsgreinum sem fjalla um bókmenntir er jafnframt komið inn á lýðræði og mannréttindi út frá bókmenntafræðilegu sjónarmiði. Af sérgreinum félags- og hugvísindabrautar, sem fjalla sérstaklega um lýðræði og mannréttindi, ber helst að benda á félagsfræði þar sem fjallað er um hinar ýmsu hliðar jafnréttishugtaksins, þróun jafnréttisumræðunnar og áhrif hennar á líf einstaklinga.
Jafnrétti:
 • Í skólanum er unnið eftir jafnréttisstefnu en markmið hennar er „... að stuðla að jafnrétti kynja í skólanum, jafnri stöðu og virðingu kvenna og karla innan skólans, ennfremur að minna stjórnendur, nemendur og starfslið skólans á mikilvægi þess að allir fái notið hæfileika sinna án tillits til aldurs, búsetu, fötlunar, kyns, kynhneigðar, litarháttar, lífsskoðana, menningar, stéttar, trúarbragða, tungumáls, ætternis, þjóðernis eða annarra þátta sem kunna að greina einn einstakling frá öðrum“.
 • Í menntasýn skólans kemur fram að í skólanum sé lögð áhersla á að „...nemendur öðlist dýpri skilning á hugtökum á borð við frelsi, jafnrétti og systkinalag með því að þeir fái frelsi til að tjá skoðanir sínar og taka ákvarðanir um nám sitt, hafi jöfn tækifæri til þátttöku og áhrifa án tillits til félags- og efnahagslegrar stöðu, hæfni, reynslu, aldurs, kynferðis, kynhneigðar, trúarafstöðu, kynþáttar eða þjóðernis. Að nemendur efli samskiptahæfni sína með því að vinna með öðrum að fjölbreyttum viðfangsefnum, læri að leysa úr ágreiningi, vinni gegn mismunun og einelti, öðlist meiri sjálfsaga og taki ábyrgð á eigin gerðum“.
 • Í skólanum starfar jafnréttisfulltrúi sem fylgist með því að jafnréttisstefnu sé fylgt.
 • Þær námsgreinar í sameiginlegum kjarna stúdentsbrauta sem fjalla sérstaklega um jafnrétti eru lífsleikni, listir, menning og vísindi og saga. Af sérgreinum félags- og hugvísindabrautar, þar sem jafnréttisumræða fer fram, ber sérstaklega að benda á félagsfræði. Í framangreindum námsgreinum er fjallað um hinar ýmsu hliðar jafnréttishugtaksins, þróun jafnréttisumræðunnar og áhrif hennar á líf einstaklinga. Jafnframt má nefna námsgreinina íslensku þar sem fjallað er um jafnrétti út frá bókmenntafræðilegu sjónarhorni og á það raunar einnig við um ensku og aðrar námsgreinar þar sem bókmenntafræðileg umræða fer fram.