Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Málabraut (Staðfestingarnúmer 255) 18-255-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Stúdentspróf af málabraut veitir m.a. staðgóða þekkingu á ensku og tveimur öðrum nútímamálum samkvæmt vali skólans og nemandans. Brautin er um leið góður undirbúningur hvers konar málanáms á háskólastigi. Einnig hentar þetta nám sem undirbúningur háskólanáms þar sem sérstaklega reynir á kunnáttu í ensku eða öðrum nútímamálum svo sem náms í ýmsum greinum félagsvísinda, heimspeki, bókmenntafræði og málfræði. Námið hentar ekki sem undirbúningur undir nám í raunvísindum eða verkfræði.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Til að hefja nám á málabraut skulu nemendur hafa þreytt lokapróf grunnskóla í íslensku, ensku og stærðfræði með lágmarkseinkunn B.
Skipulag: Nám á málabraut er fyrst og fremst bóklegt staðnám og miðast við að nemendur geti lokið því á þremur árum. Á brautinni er lögð áhersla á nám í tungumálum. Brautin veitir m.a. staðgóða þekkingu á ensku, einu Norðurlandamáli og tveimur öðrum nútímamálum samkvæmt vali skólans og nemandans.

Brautin skiptist í kjarna, bundið pakkaval, bundið áfangaval og frjálst val, samtals 206 - 215 einingar. Einingafjöldinn er breytilegur eftir því hvort nemandi tekur hraðferðir eða ekki í ensku, íslensku og stærðfræði. Hluti af frjálsa valinu er bundinn skilyrðum en 45 einingar eru valfrjálsar úr áfangaframboði skólans. Allt val á brautinni er háð kröfu um hámarksfjölda eininga á 1. þrepi og lágmarksfjölda eininga á 2. og 3. þrepi. Nauðsynlegt er að nemendur skipuleggi nám sitt í samvinnu við náms- og starfsráðgjafa með tilliti til náms að loknu stúdentsprófi.

Námsmat Í lok annar er gefin einkunn fyrir hvern þann áfanga sem nemandinn hefur verið skráður í. Í kennsluáætlun sem dreift er í byrjun annar kemur fram hvernig einkunn byggist á einstökum námsþáttum, símati og/eða lokaprófi. Námsmat í skólanum er fjölbreytt. Almennt eru einkunnir gefnar í heilum tölum á bilinu 1 til 10 eða S (staðið) og F (fall).
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Eftirfarandi reglur gilda um námsframvindu: Lágmarkseinkunn í áfanga er 5. Þó er heimilt að ljúka áfanga sem ekki er undanfari annars áfanga með einkunninni 4 en þá telst áfanginn ekki með til eininga. Einkunnin 4 má í hæsta lagi vera í tveimur áföngum. Lágmarkseiningar: Nemandi skal ljúka 16 framhaldsskólaeiningum hið minnsta á hverri önn nema um lokaönn til stúdentsprófs sé að ræða.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • gera sér grein fyrir réttindum sínum og skyldum í þjóðfélagi jafnréttis, lýðræðis og sjálfbærni.
 • virða umhverfi sitt og geti tekið þátt í upplýstri umræðu um umhverfismál.
 • bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin námi.
 • efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína.
 • gera sér grein fyrir hvað er heilbrigður lífstíll og hvaða lífsvenjur eru uppbyggilegar bæði andlega og líkamlega.
 • tjá sig í ræðu og riti á góðri íslensku.
 • afla upplýsinga og túlka þær á gagnrýninn og faglegan hátt.
 • lesa og skilja fræðilegan texta sem tengist málvísindum.
 • geta beitt fyrir sig fjórum mismunandi tungumálum auk móðumáls.
 • eiga samskipti og samvinnu við fólk frá ólíkum menningarheimum og geri sér grein fyrir mikilvægi tungumála í samfélagi þjóðanna.
 • geta fjallað um og tekið þátt í upplýstri umræðu um tungumál, menningarheima og málvísindi.
 • takast á við frekara nám á háskólastigi, sér í lagi í mál- og hugvísindum.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

215  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Bundið pakkaval

Þriðja erlent tungumál - Franska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þriðja erlent tungumál - Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Þriðja erlent tungumál - Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 3

Bundið pakkaval

Fjórða erlent tungumál - Franska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjórða erlent tungumál - Spænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjórða erlent tungumál - Þýska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjórða erlent tungumál - Ítalska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 4

Bundið pakkaval

Norðurlandamál - Danska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Norðurlandamál - Norska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Norðurlandamál - Sænska
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi pakka sem nemendur velja: 1 af 3

Bundið áfangaval

15 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 15 af 20

Bundið áfangaval

4 af 9
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 4 af 9

Bundið áfangaval

5 af 20
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Fjöldi eininga (framhaldsskólaeininga) sem nemendur þurfa að velja: " 5 af 20

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Í frjálsu vali eru samtals 65 einingar sem er ráðstafað með eftirfarandi hætti:

-Áfangi nr. tvö í valinni félagsgrein eða viðbót í sögu 5 einingar.

-Viðbót í tungumálum, íslensku og erlendum málum 15 einingar.

-Til viðbótar er svo 45 einingar valfrjálst af áfangaframboði skólans eða metnum einingum.

Sjá nánar í skólanámskrá.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Í ensku læra nemendur að þekkja og vinna með mælieiningar og talnakerfi sem eru ólík á ensku og íslensku.
 • Í norðurlandamálum læra nemendur að þekkja m.a. þau töluorð og röðun í tugasæti (sem eru ólík á norðurlandamálum og íslensku).
 • Í þriðju málum læra nemendur tölurnar og rétta notkun þeirra við ýmsar aðstæður.
Námshæfni:
 • Í öllum áföngum í ensku er lögð áhersla á að nemendur átti sig á námskröfum skólans og geri sér gein fyrir kröfum skólastigsins. Nemendur eru aðstoðaðir við að átta sig á eigin vinnulagi, styrkleikum og veikleikum í námi og hvernig bæta megi árangur út frá styrkleikum hvers og eins.
 • Í öllum áföngum í norðurlandamálum er lögð áhersla á að nemendur átti sig á námskröfum skólans og geri sér gein fyrir kröfum skólastigsins. Nemendur eru aðstoðaðir við að átta sig á eigin vinnulagi, styrkleikum og veikleikum í námi og hvernig bæta megi árangur út frá styrkleikum hvers og eins.
 • Í öllum áföngum þriðju mála er lögð áhersla á að nemendur læri að tileinka sér námsefni og aðferðir við tungumálanám. Nemendur eru hvattir til að taka ábyrgð á eigin námi og auka þannig hæfni sína.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Í ensku vinna nemendur verkefni í ensku þar sem þeir eru hvattir til að vera skapandi. Þar má nefna sem dæmi stuttar sögur, ljóð, teiknimyndasögur, veggspjöld og munnlegar kynningar.
 • Í norðurlandamálum vinna nemendur skapandi verkefni þar sem þeir eru hvattir til frumleika. Þar má nefna sem dæmi stuttar sögur, ljóð, teiknimyndasögur, veggspjöld, munnlegar kynningar og margt fleira.
 • Í þriðju málum vinna nemendut fjölbreytt og skapandi verkefni. Þeir eru auk þess hvattir til þess að sýna frumkvæði,afla og nýta sér upplýsinga til að víkka sjóndeildarhringinn.
Jafnrétti:
 • Í ensku er unnið með texta og bókmenntir þar sem fjallað er um jafnrétti í sinni víðtækustu mynd. Umfjöllun um jafnrétti er hluti af því menningarlæsi sem felst í því að læra ensku. Í verkefnavinnu er þess gætt að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til þátttöku og tjáningar.
 • Í norðurlandamálum eru t.d. lesnir textar og bókmenntir þar sem fjallað er um jafnrétti í sinni víðtækustu mynd. Umfjöllun um jafnrétti er hluti af því menningarlæsi sem felst í því að læra dönsku, norsku eða sænsku.
 • Í þriðju málum er jafnrétti leiðandi í hugsun í tungumálanámi og -kennslu.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í ensku er t.d. unnið með efni sem fjallar um náttúruvísindi, umhverfismál og umhverfisvernd. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni á ensku bæði munnlega og skriflega.
 • Í norðurlandamálum eru t.d. lesnir textar þar sem fjallað er um náttúruvísindi, umhverfismál og umhverfisvernd. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni á dönsku, sænsku eða á norsku bæði munnlega og skriflega.
 • Í þriðju málum fjalla nemendur um málefni tengd sjálfbærni að svo miklu leyti sem geta þeirra leyfir.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Í ensku eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig munnlega og skriflega með það að markmiði að nota tungumálið á ólíkan hátt, við mismunandi tækifæri og aðstæður. Nemendur öðlast einnig þjálfun í menningarlæsi.
 • Í norðurlandamálum eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig munnlega og skriflega með það að markmiði að nota tungumálið á ólíkan hátt og við mismunandi tækifæri og aðstæður. Nemendur öðlast einnig þjálfun í menningarlæsi.
 • Í þriðju málum eru nemendur þjálfaðir í að tjá sig með það að markmiði að nota tungumálið á ólíkan hátt og við mismunandi tækifæri og aðstæður. Nemendur öðlast einnig þjálfun í menningarlæsi og þeir kynnast því að tungumál opna þeim nýja heima
Heilbrigði:
 • Í ensku er t.d. unnið með efni sem fjallar um hollustu og heilbrigðismál. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni á ensku bæði munnlega og skriflega.
 • Í norðurlandamálum eru t.d. lesnir textar þar sem fjallað er um hollustu og heilbrigðismál. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni á frummálinu bæði munnlega og skriflega.
 • Í þriðju málum fjalla nemendur um heilbrigða lífshætti og hollustu.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Í öllum áföngum íslensku eru lesnir fjölbreyttir textar til að auka lesskilning og orðaforða nemenda. Nemendur tjá skoðanir sínar munnlega og skriflega
 • Í stærðfræði er lögð áhersla á að nemendur geti sett úrlausnir sínar fram á góðri íslensku og tileinki sér íslenskan orðaforða stærðfræðinnar.
 • Í söguáföngum er lögð áhersla á að nemendur séu færir um að vanda málfar og nota fjölbreytt og blæbrigðaríkt tungutak í ræðu og riti Í söguáföngum þjálfast nemendur í að taka þátt í málefnalegum umræðum, færa rök fyrir máli sínu og útskýrt til skilnings fyrir aðra
 • Í raungreinum þurfa nemendur að geta lesið fjölbreyttan texta um efni tengt raungreinum og dregið ályktanir af innihaldi textans, deilt niðurstöðum sínum með öðrum, fengið gangrýni og tekið þátt í umræðum. Nemendur þurfa að geta útskýrt og rökstutt mál sitt bæði í ræðu og riti.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Í ensku er t.d. unnið með texta og bókmenntir þar sem fjallað er um lýðræði og mannréttindi. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni á ensku bæði munnlega og skriflega.
 • Í norðurlandamálum eru t.d. lesnir textar og bókmenntir þar sem fjallað er um lýðræði og mannréttindi í nútíð og sögulegu samhengi. Nemendur þjálfast í að fjalla um þessi málefni bæði munnlega og skriflega.
 • Í þriðju málum fá nemendur tækifæri til að fræðast og fjalla um málefni er varða lýðræði og mannréttindi eftir því sem kunnátta þeirra leyfir í hverjum áfanga.