Json

Námskrá

Titill: Smiðja 1 - 2 (Staðfestingarnúmer 541) 22-541-1-160
Lýsing: Námskráin, Smiðja 1 – 2, lýsir námi á 1. þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námskráin telst sú seinni af tveimur á fyrsta hæfniþrepi. Megintilgangur með Smiðju 1 – 2 er að nemar/þátttakendur kynnist og þjálfist í tilteknum verkefnum, vinnuaðferðum sem beita þarf og öðlist verkkunnáttu og þjálfun til verka þar sem reynir á bæði samhæfingu og sköpunarkraft. Í því felst m.a. að nemar fái ítarlegar munnlegar og sjónrænar leiðbeiningar í smiðjunni og stuðning, ef þarf. Markmið með smiðju 1 er að efla hæfni í störfum sem verkefni smiðjunnar fást við og því rík áhersla lögð á að nám fari fram við eins raunverulegar aðstæður og kostur er.
Smiðju 1 – 2 er ætlað að styðja við og efla hæfni í ýmsum störfum, þar sem þekkingar er aflað og leikni þjálfuð með hagnýtum viðfangsefnum. Í því felst að vinna og leysa verkefni sem er starf, eða hluti af starfi, sem tilheyrir fjölbreyttum atvinnuvettvangi, einkum list- og verkgreinum. Við námið (í smiðju) læra og þjálfast nemar við að vinna verk sín á vandaðan og hagkvæman hátt með öryggi sitt og annarra í huga. Áhersla er á notkun hugtaka í tengslum við verkefni, verkfæri og efni sem við eiga hverju sinni. Jafnframt er lögð áhersla á almenna starfshæfni. Í Smiðju 1 – 2 er gert ráð fyrir að nemi vinni verkið en með aðstoð ef þarf, til að ná markmiðum námsins. Námsþættir smiðjunnar eru teknir fyrir frá eitt til fjögur, eða að einhverju marki samhliða út frá númerum.

Námskráin er skrifuð sem snið fyrir fræðsluaðila til að útfæra lýsingar í verk- og/eða listgreinum (námslýsingar / lýsingar á vinnustofum / námskeiðum). Í því felst að
- FA er ábyrgt fyrir því að lýsing á vinnustofu fyrir Smiðju uppfylli kröfur til námskrár FA.
- Lýsing vinnustofunnar byggir á námskránni Smiðja 1 – 2 og er þannig merkt.
- Heildar vinnuframlag nema samkvæmt námskránni er 160 klukkustundir. Námið skiptist í fjóra námsþætti.

Með smiðju er fyrst og fremst leitast við að byggja upp og styrkja verklega hæfni í ýmsum störfum. Helstu áhersluatriði eru hagnýt viðfangsefni af ýmsum toga. Nemar læra og þjálfast í að vinna verkin svo haganlega sem lagt er upp með (kennt er) auk þess að leggja sig fram um að tímaáætlun standist.
Smiðja 1-2, á 1. þrepi, er einkum ætluð nýliðum sem hafa einhverja þjálfun. Gert er ráð fyrir um 30 klukkustunda viðbótar vinnuframlagi nema, þó jafnvel með aðstoð, utan innan heildarumfangs námskrárinnar, sjá yfirlitstöflu námskrár á vef FA.

Námið er 160 klukkustundir að lengd, fjórir námsþættir sem jafngilda samanlagt 8 einingum. Við námslok, er mögulegt að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Fullorðið fólk, 18 ára eða eldra, sem á stutta formlega skólagöngu að baki.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra sem hefur umsjón með námsleiðinni, nemendahópnum, leiðbeinendum og allri framkvæmd. Einnig að leiðbeinendur skili og kynni nemendum kennsluáætlun hvers námsþáttar.
Verkefnastjóri sér til þess að námsþættir séu samþættir eins og kostur er og í rökréttu samhengi, ber ábyrgð á þjónustu við þátttakendur. Áhersla er á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum, beiti samþættingu og leitist við að nota hversdagsleg viðfangsefni í innlögn og þjálfun. Miðað er við að verkþjálfun fari fram samhliða til að styðja við yfirfærslu náms þegar það á við.
Námsmat: Námsárangur og námsframvinda er metin út frá hæfniviðmiðum (lærdómsviðmiðum) námsins með fjölbreyttum matsaðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun.
Við mat á hæfni skoðast þátttaka nema og áhersla lögð á að leiðbeinandi og nemar fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig nemum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmat nýtist sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám: Nei, ekki er um eiginlegt starfsnám að ræða en námið er einkum starfstengt með uppbyggingu og aukinni þjálfun til þeirra verka og verkefna sem viðkomandi smiðja nær til. Smiðja 1 er að stærstum hluta þjálfun við ákveðin störf eins og fram kemur í lýsingu námskrárinnar.
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Nemi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • - að nota algengt fagmál tengt verklagi í smiðju
 • - eiginleikum og nýtingu efna sem þarf til verks í smiðju
 • - virkni og eiginleikum búnaðar og áhalda í smiðju
 • - reglum og leiðbeiningum sem settar eru fram í smiðju
 • - fyrirmælum um aðbúnað, öryggi og hollustuhætti þeirra sem vinna verkið
 • - mikilvægi samvinnu og jákvæðra viðhorfa til breytinga
 • - notkun verkdagbókar.
 • Nemi skal, með stuðningi ef þarf, hafa öðlast leikni í að:
 • - fylgja reglum á vinnustað smiðjunnar
 • - nota viðeigandi efni og meðhöndla á viðeigandi hátt
 • - nota viðeigandi búnað og áhöld
 • - fylgja öryggisreglum um meðferð og notkun verkfæra
 • - nota algengt fagmál.
 • Nemi skal, með stuðningi ef þarf, geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að:
 • - vinna vandað verk samkvæmt fyrirmælum leiðbeinanda
 • - nota til verksins viðeigandi, búnað, efni og áhöld
 • - gera ráðstafanir til að tryggja öryggi sitt
 • - vinna að verkefnum í samstarfi við aðra
 • - vinna verkdagbók.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

160  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: