Json

Námskrá

Titill: Smiðja 2 - 1 (Staðfestingarnúmer 556) 23-556-2-160
Lýsing: Námskráin Smiðja 2 – 1, lýsir námi á 2. þrepi hæfniramma um íslenska menntun og er gerð til að taka á fjölbreyttu verklegu og fagbóklegu námi með vinnustofum sem eru í beinum tengslum við námskrána. Megintilgangur með námi í Smiðju 2-1 er að nemar kynnist, þjálfist og nái að tileinka sér þekkingu og verklag í vinnuaðferðum þar sem reynir á verkkunnáttu, samhæfingu huga og handa. Í því felst m.a. að nemar fái ítarlegar munnlegar og sjónrænar leiðbeiningar í smiðjunni. Ennfremur að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náms og auðvelda nemum að takast á við ný verkefni og/eða áframhaldandi nám.

Markmið námsins er að nemar byggi upp og efli verklega hæfni, m.a. með hagnýtum viðfangsefnum eins og við á. Viðfangsefni byggja á áherslu hverrar vinnustofu, s.s. áherslu á hönnun og skapandi hugsun hvar áherslan beinist að uppbyggingu og eflingu sköpunar með hagnýtum viðfangsefnum. Með því eru huglæg ferli sköpunar styrkt.
Áhersla er á öflun þekkingar, þjálfun í leikni við hefðbundnar aðstæður sem styrkja og auka hæfni nema fyrir viðfangsefni í heild sinni. Í því felst að vinna og leysa verkefni sem er starf eða hluti starfs og tilheyrir fjölbreyttum atvinnuvettvangi, einkum list- og verkgreinum. Við námið (í smiðju) læra og þjálfast nemar við að vinna verk sín á vandaðan og hagkvæman hátt með öryggi sitt og annarra í huga. Samhliða þessum þáttum er almenna starfshæfnin og notkun hugtaka í tengslum við verkefni, verkfæri og efni sem við eiga hverju sinni. Jafnframt er markmið að nemar þjálfist í skipulagningu og undirbúningi verkefna, vinnu og verkskilum á verki/starfi eða hluta starfs. Áhersla er á að verkáætlanir nema standist og jafnframt að nemar tileinki sér hagkvæm og vönduð vinnubrögð með öryggi sitt og annarra í huga. Í Smiðju 2 – 1 er gert ráð fyrir að nemi vinni hvert viðfangsefni með tilsögn leiðbeinanda af eigin rammleik. Afurð getur verið ein eða fleiri allt eftir lýsingu vinnustofunnar.

Námskráin er skrifuð sem snið fyrir fræðsluaðila til að útfæra lýsingar í verk- og/eða listgreinum (námslýsingar / lýsingar á vinnustofum / námskeiðum) og nýta til þess tengingu við formlega þætti námskrárinnar. Í því felst að
- FA er ábyrgt fyrir því að lýsing á vinnustofu fyrir Smiðju uppfylli kröfur til námskrár FA. Fræðsluaðilar þurfa að fá lýsingar samþykktar hjá FA sem svo birtir þær á vef undir námskrá þeirrar smiðju sem við á. Fræðsluaðilar fá sniðmát FA til að útbúa lýsingu verkefnis fyrir námskrá.
- Lýsing vinnustofunnar byggir á námskránni Smiðja 2 – 1 og er þannig merkt.
- Heildar vinnuframlag nema samkvæmt námskránni er 160 klukkustundir.

Með smiðju er fyrst og fremst leitast við að byggja upp og styrkja verklega hæfni í ýmsum störfum. Gert er ráð fyrir að lýsing viðfangsefnis henti staðbundinni þörf starfa og/eða í samstarfi milli símenntunarmiðstöðva. Nemar læra og þjálfast í að vinna verk á sem hagnýtastan hátt auk þess að leggja sig fram um að tímaáætlun standist.
Smiðja 2-1, á 2. þrepi, er einkum ætluð fólki sem almennt hefur einhverja þjálfun við ýmis verk. Námið er 160 klukkustundir að lengd, 3 námsþættir og 8 einingar. Gert er ráð fyrir 74ra klukkustunda viðbótar vinnuframlagi nema innan heildarumfangs námskrárinnar, sjá yfirlitstöflu námskrár í pdf skjali á vef FA. Í sama skjali er einnig viðauki með tillögu að verkdagbók sem vísað er til í lýsingum námsþátta. Við lok námsins er mögulegt að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla, í heild eða að hluta. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Fullorðið fólk, 18 ára eða eldra sem á stutta formlega skólagöngu að baki og býr yfir færni sem þarf til að takast á við alla hluta námsins.
Skipulag: Námið er fyrst og fremst verklegt með nauðsynlegri innlögn og aðstoð frá leiðbeinanda. Stígandi er í sjálfstæði og ábyrgð nema auk þess sem sjálfstæði í vinnu að skilgreindum verkefnum vex jafnt og þétt eftir því sem líður á námstíma.
Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra sem hefur umsjón með námsleiðinni, nemendahópnum, leiðbeinendum og allri framkvæmd. Leiðbeinendur skila og kynna nemendum kennsluáætlun hvers námsþáttar.
Verkefnastjóri sér til þess að námsþættir séu samþættir eins og kostur er og í rökréttu samhengi, ber ábyrgð á þjónustu við þátttakendur. Áhersla er á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum, beiti samþættingu og leitist við að nota hversdagsleg viðfangsefni í innlögn og þjálfun. Miðað er við að verkþjálfun fari fram samhliða til að styðja við yfirfærslu náms þegar það á við. Verkefnastjóri náms hjá fræðsluaðila metur umsækjendur inn í námið.
Námsmat: Námsárangur og framvinda er metin út frá hæfniviðmiðum námsins með fjölbreyttum matsaðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun.
Við mat á hæfni skoðast þátttaka nema ásamt vinnu og virkni. Áhersla er á að leiðbeinandi og nemar fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig nemum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmat nýtist sem staðfesting á námsárangri og jafnframt sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Nemum gefst færi á að fylgjast með eigin framförum m.a. með því að halda verkdagbók sem lið í að meta eigin námsframvindu. Verkdagbókin nýtist í samtali nema og leiðbeinanda en einnig við lokamat. Áhersla er á leiðsagnarmat sem byggir á vinnu og virkni nema.
Starfsnám: Nei, ekki er um eiginlegt starfsnám að ræða en námið er í tengslum við starf eða listgrein með uppbyggingu og aukinni þjálfun til þeirra verka og verkefna sem viðkomandi smiðja nær til.
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Nemi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:
 • - helsta fagmáli í tengslum við verkefni smiðjunnar
 • - reglum, verkferlum og vinnubrögðum sem tilheyra verkefninu
 • - eiginleikum og nýtingu efna við vinnslu verks í smiðju
 • - verkáætlun, verklýsingu og tengdum gögnum
 • - undirbúningi verks s.s. með einföldum skýringamyndum eða öðru
 • - virkni algengra áhalda og tækja sem henta starfinu
 • - mikilvægi góðs sjálfstrausts í samskiptum.
 • Nemi skal hafa öðlast leikni í að:
 • - fylgja reglum, verkferlum og öðrum ákvörðunum þar sem verk er unnið
 • - vinna sjálfstætt og með öðrum að lausn verkefna
 • - lesa og rissa einfaldar teikningar / skýringamyndir
 • - nota viðeigandi efni, meðhöndla þau m.a. til að ná fram ólíkum áhrifum
 • - beita viðeigandi fagþekkingu og þekkja fagmálið
 • - nota algeng áhöld og tæki.
 • Nemi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem aflað hefur verið til að:
 • - fylgja fyrirfram ákveðnum reglum og verkferlum
 • - leysa viðfangsefni / verkefni sem tilheyra starfinu
 • - sýna jákvætt viðhorf til starfsins og axla ábyrgð á því
 • - vinna verkefnin sjálfstætt og í samstarfi við aðra
 • - þróa hugmyndir og hagnýta tækni
 • - fjalla um / ræða vinnuna út frá eigin túlkun.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

160  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: