Json

Námskrá

Titill: Grunnmennt (Staðfestingarnúmer 484) 20-484-1-500
Lýsing: Námskráin Grunnmennt (GRMT) lýsir námi í kjarnagreinum (almennum bóklegum greinum (ABG)) á fyrsta þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Námið er ætlað fólki sem vill byggja upp haldgóða undirstöðu í kjarnagreinunum og undirbúa sig skv. aðalnámskrá framhaldsskóla; íslensku, stærðfræði og erlendum tungumálum með áherslu á ensku og/eða dönsku. Auk þess eru í námskránni mikilvægir námsþættir fyrir daglegt líf og störf: námstækni, samskipti og tölvu- og upplýsingatækni. Námskránni má skipta upp í Grunnmennt I og Grunnmennt II, þar sem Grunnmennt I er undanfari að Grunnmennt II. Gert er ráð fyrir að fræðsluaðili meti þátttakendur inn í námið. Markmið námsins er að stuðla að jákvæðu viðhorfi til náms, byggja upp undirstöðu í námstækni, færnieflingu, sjálfstyrkingu og samskiptum, almennum bóklegum greinum, tölvufærni og grundvöll að sjálfstæðri verkefnavinnu, ásamt því að auðvelda nemum að takast á við ný verkefni og/eða áframhaldandi nám. Námið er 500 klukkustundir og 24 einingar. Námskráin skiptist í 200 klst. GRMT I og 300 klst. GRMT II. Við námslok, í heild eða að hluta, er mögulegt að óska eftir mati á náminu í framhaldsskóla. Misjafnt er eftir námi á framhaldsskólastigi hvort einingar á 1. þrepi eru metnar. Slíkt mat getur verið breytilegt eftir námsbrautum og skólum en skólastjórnendur hvers skóla eru ábyrgir fyrir mati skólans á námi frá öðrum fræðslustofnunum.

Grunnupplýsingar

Inntökuskilyrði: Fullorðið fólk sem býr yfir færni sem þarf til að takast á við alla hluta námsins samkvæmt námskránni.
Skipulag: Viðurkenndur fræðsluaðili ber ábyrgð á framkvæmd námsins og skipar verkefnastjóra náms. Hlutverk hans er að skipuleggja alla dagskrá, hafa umsjón með námsleið, hópi nema, leiðbeinendum og allri framkvæmd. Verkefnastjóri sér til þess að leiðbeinendur skili og kynni fyrir nemum kennsluáætlun fyrir hvern námsþátt. Þar skulu koma fram upplýsingar um kennsluaðferðir, námsefni, hæfniviðmið, námsmat, ítarefni og tímasetningar á yfirferð efnisþátta og verkefnaskila. Verkefnastjóri skal sjá til þess að námsþættir séu samþættir eins og kostur er og í rökréttu samhengi. Auk þess að skipuleggja hvernig tíma hvers námsþáttar er varið, undir leiðsögn leiðbeinanda annars vegar og í sjálfstætt nám hins vegar, ásamt því að bera ábyrgð á þjónustu við nema. Áhersla er á að leiðbeinendur noti fjölbreyttar kennsluaðferðir sem henta fullorðnum nemum. Æskilegt er að leiðbeinendur taki mið af öllum námsþáttum námskrárinnar til að tryggja samþættingu námsþátta og leitist við að nota hversdagsleg viðfangsefni. Takmörkuð heimavinna fylgir náminu og getur verið misjöfn eftir námsþáttum og einstaklingum. Mikið er lagt upp úr því að samþætta verkefni hvers námsþáttar við aðra námsþætti eins og kostur er. Sérstök áhersla er á samþættingu námsþáttanna Námstækni, Sjálfstyrking og samskipti ásamt og Tölvu- og upplýsingatækni við alla aðra þætti námskrárinnar. Grunnmennt er heildstætt nám sem alls er áætluð 480 klukkustunda vinna, skammstafað GRMT og er hægt að skipta námskránni upp í fyrri hluta, GRMT1 og síðari hluta, GRMT2. Þar sem texti vísar aðeins til Grunnmenntar (GRMT án númers) er vísað til námskrárinnar í heild. Gera þarf ráð fyrir ólíkum þörfum nema við upphaf náms. Nemar fá því viðfangsefni og stuðning við hæfi til að styrkja og aðstoða nema við að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsþættir eru á fyrsta þrepi hæfniramma um íslenska menntun. Verkefnastjóri náms hjá fræðsluaðila metur umsækjendur inn í námið auk þess sem leiðbeinendur meta forþekkingu við upphaf hvers námsþáttar
Námsmat: Námsárangur er metinn út frá hæfniviðmiðum námsins með fjölbreyttum matsaðferðum sem fræðsluaðili samþykkir og lýst er í kennsluáætlun. Áhersla er lögð á að leiðbeinandi og námsmenn fari sem oftast yfir það sem hefur áunnist og hvernig námsmönnum gangi að ná hæfniviðmiðum námsins. Námsmati nýtist sem staðfesting á námsárangri og sem lærdómur, hvatning og endurgjöf á námstímanum.
Starfsnám: Nei
Markhópar
 • einstaklingar með stutta skólagöngu að baki
 • einstaklingar á vinnumarkaði með stutta formlega skólagöngu að baki
 • einstaklingar sem vilja efla starfshæfni sína
 • starfsmenn í atvinnulífi með þörf fyrir aukna þekkingu og hæfni,
 • einstaklingar sem búa við skerta möguleika til náms eða atvinnuþátttöku
 • einstaklingar með þörf fyrir að afla viðurkenningar á gildi náms sem fellur utan hins formlega framhaldsskóla- og háskólakerfis
 • einstaklingar með nám og reynslu sem aflað hefur verið utan hins formlega skólakerfis
Hæfni-, þekkingar- og leikniviðmið
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á mikilvægi góðrar námstækni
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á almennri tölvuvinnslu
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á siðferðisgildum við samskipti almennt og á rafrænum miðlum
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á lykilþáttum ABG (ísl, stæ, ens/dan) við upphaf framhaldsskóla
 • Námsmaður skal hafa öðlast þekkingu og skilning á grunnþáttum sjálfstæðrar vinnu.
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að beita viðeigandi námstækni
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að taka þátt í samvinnu við úrlausn verkefna
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að tjá sig á skýran og ábyrgan hátt
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að nýta sér margvíslega tækni í leit að þekkingu og miðlun hennar
 • Námsmaður skal hafa öðlast leikni í að vinna á sjálfstæðan og ábyrgan hátt undir leiðsögn.
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að temja sér námsvenjur sem henta
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að vinna verkefni á skipulegan hátt
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að sýna virðingu fyrir lífsgildum, mannréttindum og jafnrétti
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að taka ábyrga afstöðu til eigin velferðar, líkamlegrar og andlegrar
 • Námsmaður skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að tengja þekkingu sína og leikni við daglegt líf, tækni og vísindi.


Nemendastundir Fjöldi klukkustunda til að ljúka námskrá

500  klst.

Kjarni Námsþættir í námskrá


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
Vinnustundir
Credits Percentage
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir námsþættir sem hægt er að velja/meta í námskránni

Lýsing: Fræðsluaðili getur notað námskrána sem eina heild (GRMT) eða sem tvo aðskilda hluta. Í síðara tilviki er fyrri hluti námskrár (GRMT I) og/eða síðari hluti námskrár (GRMT II).

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
Námshæfni:
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
Jafnrétti:
Menntun til sjálfbærni:
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
Heilbrigði:
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
Lýðræði og mannréttindi: