Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Skapandi ljósmyndun 1 (Staðfestingarnúmer 379) 18-379-4-11 viðbótarnám við framhaldsskóla hæfniþrep 4
Lýsing: Nám á námsbraut í Skapandi ljósmyndun 1, er tveggja anna nám þar sem megin áherslan er að kenna aðferðir við sköpun og að beita tæknilegum þáttum ljósmyndamiðilsins með skapandi hætti. Nemendur öðlast þekkingu á grundvallarþáttum ljósmyndatækninnar, bæði hefðbundinni filmuljósmyndun og ljósmyndun með stafrænni tækni og hljóta þjálfun í að beita tæknilegri þekkingu á skapandi máta. Kennd eru vinnubrögð og verklag við myndvinnslu; hvorutveggja í stafrænu umhverfi með myndvinnsluforritum og í myrkra- og framköllunaraðstöðu. Eins læra nemendur að halda utan um vinnu sína og verk með skilvirkum hætti. Fræðilegt nám á brautinni miðar að því að byggja upp fagþekkingu nemandans, auka víðsýni hans og að hvetja til frekari tilrauna með ljósmyndamiðilinn. Að loknu námi á námsbrautinni getur nemandi sótt um að ljúka B.A. gráðu við listaháskóla og er þá undir viðkomandi háskóla komið að hve miklu leyti hann metur námið til háskólaeininga.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Umsækjandi þarf að hafa lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi og gerð er krafa um grundvallar tölvukunnáttu. Umsóknum skal fylgja ferilskrá, staðfest prófskírteini og myndamappa/portfolio eða önnur verk sem endurspegla skapandi áherslur viðkomandi. Umsækjandi er boðaður í viðtal til skólastjórnenda.
Skipulag: Námbraut í Skapandi ljósmyndun 1 er 60 einingar, þar sem nemandi tileinkar sér hæfni á fjórða námsþrepi. Nám hvorrar annar skiptist í afmarkaða, mislanga áfanga og samfella er í skipulagi náms. Kennslan skiptist í bóklegan og verklegan hluta og kennsluhættir eru fjölbreyttir. Á námstímanum er lögð rík áhersla á samtal, samvinnu, lausnaleit og frjóa vinnu nemandans en einnig á virka þátttöku, ástundun og metnað af hans hálfu. Á námsbrautinni er lagður grunnur að tæknilegri þekkingu nemenda í ljósmyndun, með kennslu á tækjabúnað og aðferðir sem beitt er við ljósmyndun ásamt kennslu í myndvinnslu. Nemendur hljóta þjálfun í að beita tækninni á skapandi máta í gegnum framsetningu eigin myndverka. Lista- og ljósmyndasaga sem og aðferðir við hugmyndavinnu og sköpun eru ríkur þáttur námsins. Nemendur hljóta þjálfun í því að greina og að fjalla um verk og hugmyndir, og áhersla er á að þeir nái tökum á aðferðum við listsköpun og eigin þekkingaröflun. Ennfremur að nemendur leysi ólík verkefni, geti kynnt þau og sett í samhengi við kenningar, hugmyndir og/eða aðferðir og þroski á námstímanum með sér gagnrýna hugsun á eigin verk og annarra. Í vinnustofuáföngum eru tekin fyrir margs konar verkefni sem tengjast listsköpun enda eru þeir samstarfsvettvangur nemenda og gestakennara sem allir eru listamenn. Í náminu er leitast við að virkja sköpunargleði og efla sjálfstæði hvers nemanda og gerð er krafa um virka þátttöku hans í námsferlinu. Á öllum stigum náms vinna nemendur verkefni sín undir handleiðslu kennara. Í lok náms samþætta nemendur viðfangsefni beggja anna í lokaverkefni; fara í gegnum ferlið frá "hugmynd til fullbúins verks" með a.m.k. eina af hugmyndum sínum.
Námsmat Námsmat tekur mið af þeim námsmarkmiðum sem sett eru fram í áfangalýsingu. Í kennslulýsingu hvers áfanga er kveðið á um verkefnaskil og kynnt hvernig staðið verður að mati á vinnu nemenda. Leitast er við að matsleiðir séu sem fjölbreyttastar til að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Niðurstöður námsmats eru að jafnaði samsettar úr einkunnargjöf og skriflegum umsögnum um verkefni, vinnulag og vinnu nemandans. Allir áfangar skila metanlegum afurðum. Í verklegu námi tekur matið í senn til hæfni nemenda í viðkomandi grein og getu þeirra til að tjá sig og fjalla um viðfangsefnið skriflega, munnlega eða með öðrum hætti. Leitast er við að hluti námsmats í fræðilegum áföngum sé einnig listsköpun af einhverju tagi auk munnlegra eða skriflegra verkefna af ýmsu tagi. Umgjörð og viðmið námsmats er ítarlegar útfært í skólanámskrá. Í samráði við námsráðgjafa eru fundnar leiðir til úrlausnar verkefna fyrir nemendur sem greindir hafa verið með tiltekna námsörðugleika.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Til að ljúka áfanga þarf nemandi að fá einkunnina 5. Nánar er kveðið á um námsframvindu og ástundun í skólanámskrá.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • beita helstu þáttum stafrænnar myndvinnslu, flokkunar og geymslu gagna, að búa myndir til prentunar og þekkja mismunandi þætti prentferlis
 • nota klassíska/hefðbundna aðferð við framköllun á svarthvítum filmum, kunna að vinna skapandi myrkraherbergisvinnu, stækka ljósmyndir á pappír af ólíkri tegund. Nemandi þarf að geta gengið frá myndum sínum og sett upp slík prent með á ólíka vegu.
 • vinna í myndveri og umgangast tæki og tól sem því tilheyra
 • lesa ljós og meta hvernig unnt er að beita ljósi til mynduppbyggingar eða til að ná fram áhrifum í myndsköpun
 • beita mismunandi aðferðum við lýsingu og mismunandi ljósgjöfum til að skapa andrúmsloft
 • umgangast tæki, búnað og aðstöðu af ábyrgð og skynsemi
 • vinna sjálfstætt að skilgreindum verkefnum
 • skrifa stutta texta, afla heimilda og að nota heimildatilvísanir
 • gera sér grein fyrir almennri þróun myndlistar, kunni skil á tengslum ljósmyndarinnar við þá þróun og hafi innsýn í áhrifamátt hennar í menningarlegu og sögulegu samhengi
 • greina og fjalla um myndverk út frá sögulegu samhengi og hugmyndalegu inntak
 • miðla upplýsingum um eigin verk með greinagóðum hætti og geta rökrætt innihald þeirra
 • miðla listrænni sýn og metnaði
 • gera sér grein fyrir ábyrgð listamanns gagnvart samfélagi og umhverfi
 • meta möguleika ólíkra samfélagsmiðla til kynningar og hafa öðlast þjálfun í því að velja, vinna og birta þar eigið efni
 • beita öllum helstu grunnþáttum ljósmyndunar, stafrænnar jafnt sem filmuljósmyndunar, við eigin vinnu og sköpun
 • vinna sjálfstætt að þróun hugmynda og útfærslu þeirra
 • umgangast vandmeðfarin og hættuleg efni af ábyrgð og virðingu

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

60  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Myndlæsi er eitt lykilatriða í náminu og vinna með myndræna þætti, s.s. formfærði og mynduppbyggingu er meginþáttur í verklegum áföngum og ríkur þáttur í þeim bóklegum áföngum sem kenndir eru á námsbrautinni.
 • Í tengslum við ýmsa verklega vinnu nemenda s.s. í myndverum og myrkraherbergisvinnu er hugað að hlutföllum, stærðum, magni og fleiru því tengt. Eins þarf í tengslum við listsköpun nemenda og ígrundun þeirra á listaverkum annarra að taka tillit til hlutfalla, stærða og forms með ýmsum hætti. Nemendur vinna með margskonar geómetriskar upplýsingar í tengslum við myndbyggingu. Í myrkraherberginu er unnið með blöndun vökva og hlutföll ýmissa efna sem notuð eru við myndsköpun. Í vinnu í myndvinnsluforritum er unnið með hlutföll, skala og ýmsa möguleika forritanna til persónulegrar útfærslu á myndverkum.
 • Í lista- og ljósmyndasögu og skyldum áföngum öðlast nemandinn þjálfun í myndgreiningu og myndlæsi jafnt sem túlkun á myndverkum. Áhersla er lögð á að varpa ljósi á hverskonar listaverk í þjóðfélagslegu samhengi, s.s. við stjórnmál, efnahag og hefðir.
 • Í mörgum áföngum þurfa nemendur að skila greinargerðum og ritgerðum og þess iðulega krafist að nemendur geti kynnt sér málefni, aflað sér heimilda og geti sett niðurstöður sínar fram með skýrum og rökstuddum hætti og að þeir kunni að nota heimildatilvísanir.
 • Áhersla er á að nemendur geri sér grein fyrir siðferðilegri ábyrgð ljósmyndasköpunar í fjölmiðlun nútímasamfélagsins og hvernig henni er beitt.
 • Leitast er við að nemendur fái yfirsýn yfir menningarlegt, sögulegt og pólitískt hlutverk ljósmyndamiðilsins og geti tjáð sig um efnið af þekkingu og á gagnrýninn hátt. Þekki vel til íslenskrar og alþjóðlegrar ljósmyndunar. Þekki sögulegt samhengi ljósmyndunar og tengsl við almenna samfélags- og tækniþróun.
Námshæfni:
 • Námið sem boðið er upp á á námsbrautinni er góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám í hverskonar skapandi ljósmyndun, myndlist eða öðrum skapandi greinum. Námið er metið til háskólaeininga og geta nemendur sótt um að ljúka háskólagráðu við erlenda háskóla eða íslenska en það er undir viðkomandi háskóla komið hvort námið er metið til fulls eða að hluta til.
 • Í skólanum er markvisst unnið að því að efla sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum. Verklegum áföngum og vinnustofum lýkur að jafnaði með skilatíma eða yfirferð þar sem hver nemandi gerir grein fyrir hugmynd sinni og vinnuferli og fær spurningar og athugasemdir frá kennara og samnemendum. Í skólanum er áhersla á sjálfsmat, jafningjamat og þátttöku nemenda í umræðum t.d. um verk samnemenda. Með þeim hætti læra nemendur að meta eigin vinnubrögð og annarra og að beita gagnrýni á ábyrgan hátt.
 • Kennslu- og námsaðferðir eru fjölbreyttar og reyna á ýmsa hæfni. Jöfnum höndum er unnið að því að kynna nýja þekkingu fyrir nemendum og að gefa þeim kost á að vinna með efni og hugmyndir sem þeir þekkja vel. Eftir því sem líður á námið eru gerðar meiri kröfur um sjálfstæði í vinnubrögðum og að nemendur nýti þekkingu sína og fyrri námsreynslu við lausn nýrra viðfangsefna.
 • Í öllum áföngum þurfa nemendur að sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og takast á við ýmsar áskoranir. Nemendur þurfa stöðugt að meta eigið vinnuframlagn og læra þannig að þekkja styrk sinn og veikleika og að setja sér raunhæf markmið. Í listrænni vinnu er sjaldnast eitt rétt svar. Því er viðmið hvers nemanda hans eigin verk og markmiðið að bæta eigin frammistöðu í stað þess að miða sig við samnemendur.
 • Í lista- og ljósmyndasögu og í kenninga- og hugmyndafræðiáföngum er rík áhersla lögð á að nemendur fái þjálfun í að skrifa og byggja upp læsilegan texta, meta gildi og áreiðanleika heimilda og að tengja tilvitnanir eigin umfjöllun og leggja út af þeim.
 • Í vinnustofuáföngum velja nemendur sér viðfangsefni og skipuleggja vinnu sína í samráði við leiðbeinanda.
 • Nemendur þurfa að geta útskýrt vinnuferli sitt og hugmyndir og geta unnið úr ábendingum og gagnrýni sem þeir fá varðandi þá þætti eða myndverk sín.
 • Nemendur sýna afrakstur af vinnu vetrar að vori. Það leggur ábyrgð á herðar nemenda sem þurfa að sýna sjálfstæð og skapandi vinnubrögð og setja fram raunhæfa tímaáætlun og standast hana. Uppsetning á því efni sem ætluninn er að sýna og utanumhald er sömuleiðis ábyrgðarstarf. Nemendur þurfa að geta lagt mat á eigið vinnuframlag og þróað verkefni sín samkvæmt endurgjöf leiðbeinanda og kennara. Nemendur koma við þetta tilfelli, fram sem fulltrúar skólans út á við og til þess ætlast að þeir geti gert tilaun til þess að ræða og túlka verk sín og samnemenda sinna fyrir gesti sýningarinnar.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Á námsbrautinni er ljósmyndun kennd með sköpun að leiðarljósi og í öllum áföngum, bæði bóklegum og verklegum reynir á frumkvæði og skapandi hugsun nemandans. Í náminu þurfa þeir að beita sköpunargáfu sinni við úrlausnir ólíkra verkefna, framsetningu þeirra sem og við kynningu á niðurstöðum sínum.
 • Nemendur tileinka sér aðferðir við að halda utan um og hafa yfirsýn yfir eigin verk, læra aðferðir við hugmyndavinnu en ennfremur að skrifa texta (greinargerðir, ritgerðir og yfirlýsingar) til útskýringar á ætlunum sínum, hugmyndum og vinnulagi. Einnig með það að markmiði að tengja hugmyndir og kenningar um list og listsköpun eigin verkum og annarra á gagnrýnin máta. Áhersla er lögð á sjálfstæð vinnubrögð, að nemandinn geti lagt mat á eigin vinnu og valið það úr eigin verkum sem hann álítur endurspegla áherslur sínar.
 • Í upphafi verklegra áfanga vinnur nemandinn að nokkuð skýrt tilgreindum verkefnum sem er ætlað að dýpka skilning hans á viðfangsefninu og þjálfa ákveðna tækni. Eftir því sem leikni nemandans eykst reynir meira á hugmyndaauðgi og frumkvæði hans.
Jafnrétti:
 • Áhersla er lögð á jafnrétti í öllu starfi skólans og jafnrétti endurspeglast í starfsháttum skólans, samskiptum og öllum skólabrag.
 • Jafnréttisstefna skólans felur í sér að halda alltaf í öllu starfi, jafnrétti í heiðri og brýnir fyrir nemendum og starfsfólki að jafnrétti skuli ríkja, hvort sem er jafnrétti kynja, jafnrétti einstaklinga eftir trú, kynhneigð, stétt, aldri, kynþætti og litarhætti eða jafnrétti fatlaðra og ófatlaðra. Umburðarlyndi og víðsýni eru meðal gilda skólans og grannt er fylgst með því að nemendur og starfsmenn virði þau.
 • Nemendur skólans eru á breiðu aldursbili, með ólíkan bakgrunn og af ýmsu þjóðerni. Stuðlað er að opnum samskiptum innan skólans til að auka víðsýni og umburðarlyndi, m.a. með sameiginlegum sýningum námsbrauta og öðru samstafi nemenda skólans jafnt innan kennslutíma sem utan.
 • Í verklegu námi er gætt að samþættingu kynjasjónarmiða í kennslu og stuðlað að sjálfsvirðingu og sjálfstæði beggja kynja. Áhersla er lögð á fjölbreyttar kennsluaðferðir og kennsluefni til að mæta ólíkum þörfum og áhuga nemenda og þess er gætt að vitna í heimildir sérfræðinga af báðum kynjum eftir því sem tök eru á.
 • Í lista og ljósmyndasögu er þess gætt að nemendur kynnist verkum listamanna af báðum kynjum og ólíkum kynþáttum.
 • Nemendur skoða listsköpun og listafólk frá öllum heimshlutum, lesa texta eftir fræðifólk af báðum kynjum með fjölbreyttan menningarlegan bakgrunn. Nemendur eru ætíð hvattir til að horfa gagnrýnum augum á menningarbundin og félagslega ákvörðuð hlutverk kynja og þjóðfélagshópa.
 • Í náminu er lögð áhersla á að nemendur kynnist sem fjölbreyttustum sjónarmiðum lista- og fræðimanna og fái innsýn í mismunandi samfélög. Er það bæði gert með vali á kennsluefni, kennurum og svo vettvangsferðum og námsferðum.
Menntun til sjálfbærni:
 • Það er markmið skólans að nemendur verði virkir og ábyrgir borgarar bæði gagnvart samfélaginu og umhverfi sínu. Í öllu skólastarfinu er lögð áhersla á sjálfbærni, sjálfbæra hugsun og endurnýtingu. Sorp er flokkað og nemendur eru eindregið hvattir til að nýta allt efni sem best.
 • Áhersla er lögð á að kynna fyrir nemendum hvernig lágmarka má umhverfisáhrif af þeim efnum sem unnið er með, ýmist með endurnýtingu eða frágangi á sorpi. Vökvar og önnur spilliefni sem til falla vegna framköllunaraðstöðu eða annarrar starfsemi í aðstöðu skólans er komið til förgunar eftir viðurkenndum leiðum.
 • Virðing fyrir samnemendum, kennurum og öðrum er mikilvægur þáttur í daglegu skólastarfi. Þegar fjallað er á gagnrýninn hátt um verkefni nemenda er lögð rík áhersla á að nemendur átti sig á muninum á smekksdómum og gagnrýni sem studd er faglegum rökum. Nemendur hljóta þjálfun í að tjá sig og rökræða eigin verk og annarra.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Nám í skapandi ljósmyndun krefst þess að nemendur séu færir um að afla sér upplýsinga á erlendum tungumálum og geti metið hverkonar upplýsingar, texta sem og verk erlendra höfunda á gagnrýnin hátt.
 • Í skólanum er vel búið bókasafn og þar eru bækur og myndefni á ýmsum tungumálum. Eru nemendur eindregið hvattir til að nýta sér það við hugmynda- og verkefnavinnu.
 • Í náminu hljóta nemendur þjálfun í því meðal annars að rita texta og kynningarefni um sig á ensku til að nota sem kynningarefni á samfélagsmiðlum.
 • Stjórnendur skólans eru vakandi fyrir möguleikum á ýmis konar samstarfi, bæði innanlands og utan en skólinn leitast markvisst við að taka þátt í fjölbreyttum alþjóðlegum samskiptum, s.s. námsferðum til útlanda og kennara- og nemendaskiptum og erlendum fyrirlesurum til þess að auka víðsýni nemenda, efla skilning þeirra á mikilvægi tungumálakunnáttu og veita þeim innsýn í líf og störf fólks erlendis.
 • Mikill hluti námsefnisins er á ensku og lykilatriði að nemendur geti tileinkað sér námsefni, hugtök og fræðikenningar og yfirfært.
Heilbrigði:
 • Gengið er út frá því að nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér og eigin gjörðum í öllum þáttum skólastarfsins.Þeir eru hvattir til að vera félagslega virkir, tileinka sér aðferðir við jákvæða og uppbyggilega gagnrýni og góð samskipti.
 • Í skólastarfinu er lögð áhersla á heilsusamlegan lífsstíl m.a. í tengslum við næringu, og hreyfingu.
 • Nemendur hafa aðgang að eldhúsi og aðstöðu til að matast í skólanum. Þar geta þeir geymt nesti sitt í kæliskáp og þar eru tæki til að hita upp mat, gera þeytinga og annað þessháttar.
 • Nemendur bera ábyrgð á þrifum á mataraðstöðu sinni og er fylgst með því að þar sé gætt fyllsta hreinlætis og að umgengni sé til fyrirmyndar.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Í öllum áföngum vinna nemendur verkefni sem reyna á samskiptahæfni og tjáningu bæði í rituðu og töluðu máli og þeir þurfa að geta svarað spurningum á málefnalegan hátt og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður. Viðfangsefni nemenda eru oftar en ekki mjög huglæg og því er mikilvæg áskorun fólgin í að skerpa hugsunina og setja hana fram á skýran og skilmerkilegan hátt.
 • Nemendur fá æfingu í því að ræða um eigin verk og annarra og þeir þurfa að geta tekið þátt í umræðum um listir, hugmyndir og einstök verk, svarað spurningum á málefnalegan hátt og rökstutt skoðanir sínar og niðurstöður.
 • Í flestum áföngum þurfa nemendur að gera grein fyrir þekkingu sinni og skoðunum munnlega og taka þátt í samræðum. Ennfremur vinna nemendur mikið með ritað mál. Með aukinni þjálfun verður mál þeirra blæbrigðaríkara, orðaforði fjölbreyttari og málskilningur dýpri. Það eykur möguleika þeirra á að koma verkum sínum á framfæri.
 • Í mörgum áföngum þurfa nemendur að skrifa texta (greinargerðir, ritgerðir og yfirlýsingar) til útskýringar á ætlunum sínum, hugmyndum og vinnulagi. Einnig texta sem tengja hugmyndir og kenningar um list og listsköpun eigin verkum og annarra á gagnrýnin máta. Nemendur hljóta þjálfun í því að beita tungumálinu á mismunandi vegu. Þeir þurfa að hafa vald á fræðilegri umræðu og geta beitt þeim orðaforða sem á við innan fagsins. Eins að geta tjáð sig persónulega um verk sín og sett fram uppbyggilega gagnrýni á verk annarra.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Allt námið miðar að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi með því að hvetja þau til að mynda sér skoðun og deila henni í umræðum.
 • Leitað er eftir viðhorfum nemenda til ákveðinna þátta í þeim tilgangi að bæta skólastarfið með ýmsum hætti. Í lok hvers áfanga er nemendum boðið að fylla út kennslumatskönnun þar sem þeir fá tækifæri til að láta í ljós álit sitt á skipulagi og innihaldi áfanga, námsefni og kennsluháttum. Tvisvar á ári eru Skólafundir og kjósa nemendur sér fulltrúa til að sitja fund með fulltrúum stjórnenda og fagráðs. Niðurstöður þessara funda og kannana eru notaðar til þess að bæta það sem betur má fara. Nemendur eiga enn fremur einn fulltrúa sem situr fagráðsfundi og er hlutverk hans að miðla sýn nemenda á nám og starfshætti skólans og um það sem betur má fara.
 • Nemendur eru hvattir til umburðarlyndis og virðingar fyrir mismunandi lífsgildum.