Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Nýsköpunar- og tæknibraut (Staðfestingarnúmer 392) 18-392-3-6 stúdent hæfniþrep 3
Lýsing: Námi á nýsköpunarbraut er ætlað að veita nemendum góða, almenna undirstöðuþekkingu í bóklegum og verklegum greinum með áherslu á nýsköpun og tækni. Í námi sínu tileinka nemendur sér mismunandi nálgun við lausn ýmissa verkefna og temja sér verkleg, skapandi og listræn vinnubrögð. Meðal kennslugreina á brautinni eru auk bóklegra greina frumkvöðlafræði, stafræn smiðja (fab lab), nýsköpun, forritun, vefmiðlun, rafmagns-, málm- og trésmíðaáfangar. Námið veitir góðan undirbúning fyrir nám í háskólum eða sérskólum einkum á sviði skapandi greina. Námið er 200 framhaldsskólaeiningar og því lýkur með stúdentsprófi. Frjálst val á brautinni er 25 einingar og er nemendum bent á að nota það til að styrkja undirbúning sinn fyrir það nám sem stefnt er að í háskóla.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Inntökuskilyrði inn á brautina er að nemandi hafi einkunnina B í ensku, stærðfræði og íslensku úr grunnskóla eða að hafa lokið fyrsta þreps áfanga í þessum greinum.
Skipulag: Nám á nýsköpunarbraut er hvort tveggja bóklegt og verklegt og fer fyrst og fremst fram í skólanum. Námsbrautin skiptist í kjarna, brautarkjarna og frjálst val. Kjarninn samanstendur af áföngum sem nemendur á öllum stúdentsbrautum taka en brautarkjarninn er einkennandi fyrir nýsköpunar- og tæknibraut. Gæta þarf að því að kröfum um fjölda eininga á hæfniþrepi sé fullnægt: • Einingar á fyrsta hæfniþrepi mega að vera að hámarki 33% • Einingar á öðru hæfniþrepi mega að vera að hámarki 50% • Einingar á þriðja hæfniþrepi þurfa að vera að lágmarki 17%.
Námsmat Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat. Lokanámsmat áfanga byggir m.a. á lokaprófi, mætingu, ástundun, verkefnaskilum, skyndiprófum, ritgerðum og sjálfs- og jafningjamati.
Starfsnám:
Reglur um námsframvindu: Lágmarkseinkunn er 5 í öllum áföngum. Meðalnámstími er 6 annir og þarf nemandi að ljúka að meðaltali 33-37 f-einingum á önn. Lágmarkseiningafjöldi á brautinni er 200 einingar.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • gera sér grein fyrir samfélagslegri ábyrgð sinni og bera ábyrgð á sjálfum sér og eigin námi
 • taka þátt í lýðræðislegri samræðu og samstarfi þar sem hann getur tjáð skoðanir sínar, rökstutt þær og hlustað á skoðanir annarra
 • beita skapandi, verklegri og listrænni hugsun við lausnamiðað nám og nýta styrkleika sína
 • skilja aðstæður fólks og geta sett sig í spor þeirra sem búa við önnur skilyrði en þeir sjálfir
 • meta eigin styrkleika og veikleika ekki síst í þeirri viðleitni að efla eigin sjálfsmynd og nýta styrkleika sína
 • vinna markvisst í hópi, bæði í námi og starfi
 • takast á við frekara nám og störf í skapandi greinum hérlendis og erlendis
 • afla sér upplýsinga og þekkingar á skipulagðan og gagnrýninn hátt jafnt einir sem og í samvinnu við aðra og velja viðeigandi rannsóknaraðferð hverju sinni
 • skilja og geta tjáð sig á íslensku jafnt sem erlendum tungumálum
 • nýta sér góða almenna þekkingu á sviði frumkvöðlafræði og upplýsingatækni
 • miðla upplýsingum bæði skriflega og munnlega á skýran og skilmerkilegan hátt
 • vitna í upplýsingar í samræmi við reglur um með ferð heimilda
 • meðhöndla og túlka tölulegar upplýsingar

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

200  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Kjarni
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Brautarkjarni nýsköpunar- og tæknibrautar
Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Lýsing: Í frjálsu vali eru 25 einingar. Við val á áföngum þarf nemandi að hafa í huga samsetningu áfanga hvað þrepaskiptingu varðar til að uppfylla skilyrði aðalnámskrár.

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • með því að þjálfa markvisst talnalestur og túlkun á tölulegum upplýsingum
 • í séráföngum brautar er mikið unnið með tölur, tölulæsi og tæknilæsi, gjarnan í gegnum tölvuforrit
Námshæfni:
 • með því að þjálfa nemendur í námstækni ólíkra námsgreina
 • í séráföngum nýsköpunar- og tæknibrautar eru nemendur hvattir til að flytja þekkingu og færni milli áfanga og í lokaáföngum þurfa nemendur að nýta allt það sem þeir hafa lært í fyrri áföngum og sýna fram á hæfni sína í heild
 • með því að þjálfa nemendur sérstaklega í hæfniþáttum sem tengjast frumkvöðlafræði og upplýsingatækni
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • með því að viðhafa fjölbreytt námsmat og beita fjölbreyttum kennsluaðferðum þar sem hvatt er til sköpunar og frumlegrar hugsunar
 • með því að viðhafa verkefnamiðað nám þar sem nemendur eru hvattir til að þróa sínar eigin leiðir til að leysa margvísleg verkefni
 • í lokaverkefni velur nemandi sitt sérsvið og þar reynir m.a á hagnýtingu þekkingar, rökstuðning, skapandi hugsun og verkvit
 • með því að víkka sjóndeildarhring nemenda með fjölbreyttum áföngum sem ýta á þá að hugsa utan hins hefðbunda ramma menntunar
Jafnrétti:
 • með því að jafnrétti sé hluti af öllu því starfi sem fer fram í skólanum, jafnt í kennslu sem öðru starfi hvort sem um er að ræða ólík verkefni eða samskipti milli einstaklinga og hópa innan skólans
 • með því að viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir og fjölbreytt námsmat þar sem einstaklingurinn fær tækifæri til að nýta styrkleika sína
 • með því að fjalla sérstaklega um jafnrétti í inngangsáfanga í félagsvísindum
Menntun til sjálfbærni:
 • með því að fjalla sérstaklega um málefnið í inngangsáfanga í félagsvísinum og náttúruvísindum
 • með því að taka þátt í sjálfbærniverkefnum sem fyrirtæki og stofnanir standa fyrir sérstaklega í nærsamfélaginu
 • með því að fást við sjálfbærni tengda efnahag og umhverfi í áföngum brautarinnar
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • með því að kenna ensku og dönsku ásamt þriðja tungumáli og fræðast í leiðinni um þau málsvæði sem þessi tungumál tilheyra
 • með því að lesa sérhæfða fræðitexta á ensku
 • með því að nemendur afla sér upplýsinga á tungumálunum og túlka þær
 • með því að afla sér upplýsinga á erlendum tungumálum sem snúa að tækni og frumkvöðlahætti
Heilbrigði:
 • með því að nemendur ljúki 10 einingum í lífstílsáföngum
 • með því beita samvinnunámi þar sem nemendur fá tækifæri til að þroska félagslega færni sína og auka félagslega virkni
 • með því að nemendur séu virkir þátttakendur í verkefninu heilsueflandi framhaldsskóli t.d. með þátttöku sinni í félagslífi skólans og einstaka áfögum sem tengjast því
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • með því að fjalla um sögu Íslands í íslenskuáföngum brautarinnar
 • með því að rökræða siðferðileg álitamál, átta sig á annmörkum eigin röksemdarfærslu og finna skynsamlegar lausnir á siðferðilegum álitamálum. Einnig móta þeir eigin skoðanir um siðferðileg viðfangsefni og setja þær fram á skipulagðan og á gagnrýninn hátt
 • með því að að leggja áherslu á íslenskt samfélag í íslenskuáföngum þar sem íslenskar bókmenntir eru lesnar
 • með því að leggja áherslu á eflingu orðaforða og íslenska hugtakanotkun í nýsköpunar- og tæknigreinum
Lýðræði og mannréttindi:
 • með því að hvetja nemendur til gagnrýnnar hugsunar
 • með því að í skólanum er stuðlað að því að gera nemendur að virkum og ábyrgum þátttakendum í lýðræðissamfélagi t.d. með því að leita eftir viðhorfum þeirra til ákveðinna þátta í þeim tilgangi að bæta skólastarfið. Til að tryggja þetta þá eiga nemendur fulltrúa í skólaráði, áheyrnarfulltrúa í skólanefnd og allir nemendur eiga að jafnaði rétt til þess að sitja skólafundi a.m.k einu sinni á önn
 • með því að þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif á vinnubrögð í áföngum brautarinnar t.d. með því að leggja mat á áfanga við lok annar
 • með því að bjóða upp á námsmat sem eykur virkni nemandans