Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Geðhjúkrun sjúkraliða (Staðfestingarnúmer 32) 16-32-4-11 framhaldsnám heilbrigðisgreina hæfniþrep 4
Lýsing: Sjúkraliði með framhaldsnám í geðhjúkrun sýnir fagmennsku í samskiptum við skjólstæðinga, samstarfsfólk og gagnvart samfélaginu í heild. Hann er fær um að taka að sér aukna ábyrgð í starfi sem gæti falist í því að bera ábyrgð á vöktum og hjúkrunareiningum. Sjúkraliði með framhaldsnám í geðhjúkrun er þátttakandi í meðferðar- og teymisvinnu og getur tekið að sér klínísk verkefni í geðhjúkrun. Hann getur búið til fræðsluefni og miðlað þekkingu um viðfangsefni geðhjúkrunar til skjólstæðinga, nemenda og samstarfsmanna. Markmið framhaldsnáms sjúkraliða í geðhjúkrun er að bæta þjónustu við einstaklinga með geðraskanir og efla enn frekar hæfni sjúkraliða í starfi. Að námi loknu eiga sjúkraliðar að geta tekist á við fjölbreyttari og meira krefjandi verkefni, verið sjálfstæðari í störfum sínum og geta veitt heildræna og samfellda geðheilbrigðisþjónustu.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Nemendur sem innritast í framhaldsnám fyrir sjúkraliða þurfa að hafa lokið sjúkraliðanámi og hafa unnið sem sjúkraliðar með starfsréttindi í a.m.k. 3 ár. Mikilvægt er að nemendur hafi lokið grunnnámi í lyfhrifafræði/lyfjafræði eða sambærilegu námi. Nemendur skulu hafa góða enskukunnáttu, hafa lokið áfanga í ensku á 3.þrepi. Nemendur skulu hafa góða þekkingu, leikni og hæfni í upplýsingatækni, þar með talið í helstu ritvinnsluforritum.
Skipulag: Námslok eru skilgreind á 4. hæfniþrepi framhaldsskóla. Námið er samtals 67 framhaldsskólaeiningar (feiningar) sem skiptast í sameiginlega áfanga heilbrigðissviðs 18 feiningar og sérgreinar námsins sem eru 49 feiningar, 21% námsins (14 feiningar) er á 3. hæfniþrepi og 79% námsins (53 feiningar) er á 4. hæfniþrepi. Námslengd er 1 ár miðað við fullt nám. Verklegt nám er samþætt bóklegu námi í geðhjúkrunaráföngunum GEÐH4HH10 og GEÐH4EV15. Nemendur vinna klínísk verkefni á meðferðar- og endurhæfingarstofnunum eða í tengslum við heimageðhjúkrun. Sameiginlegir áfangar heilbrigðissviðs í framhaldsnámi sjúkraliða 18 feiningar: FAME4FH04 Fagmennska í starfi, HEVÍ3ME03 Heilbrigðisvísindi, KENN3KK04 Kennslufræði heilbrigðisstétta, STÍH4GV04 Stjórnun í heilbrigðisþjónustu, UPPT3US03 Upplýsingatækni innan heilbrigðisþjónustunnar. Sérhæfðir áfangar í framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun 49 fein: GESÚ4GM05 Geðsjúkdómafræði, GEÐH4KF10 Geðhjúkrun I, GEÐH4HH10 Geðhjúkrun II, GEÐH4EV15 Geðhjúkrun III, LYGS4TL05 Lyfjafræði geðsjúkdóma, SÁLK3HA04 Klínísk sálfræði.
Námsmat Með námsmati er kannað að hve miklu leyti nemandi hefur náð settum markmiðum í viðkomandi áföngum. Lögð er áhersla á fjölbreytt námsmat, svo sem leiðsagnar- og símat, skrifleg lokapróf, umræðufundi, styttri og lengri verkefni og kynningar. Í starfsnámi færir nemandi ferilbók og vinnur verkefni undir leiðsögn kennara eða leiðbeinenda á verknámsstað.
Starfsnám: Starfsnám er samþætt bóklegu námi í geðhjúkrun í áföngunum GEÐH4HH10/Geðhjúkrun II og GEÐH4EV15/Geðhjúkrun III. Nemendur eru í starfsnámi á heilbrigðisstofnunum (meðferðar-og endurhæfingardeildum, heilsugæslustöðvum) og vinna verkefni á vettvangi undir leiðsögn kennara eða leiðbeinenda. Tilgangur starfsnáms er að nemendur verði hæfir til þess að yfirfæra faglega þekkingu, læri að forgangsraða verkefnum á vettvangi og þjálfist í vinnubrögðum og aðferðum á starfsvettvangi. Námið miðar að því að undirbúa nemendur til þess að standast kröfur sem koma fram í hæfniviðmiðum námsbrautarinnar og kröfum samfélagsins um enn betri geðheilbrigðisþjónustu. Skólinn gerir samning við heilbrigðisstofnanir um starfsnám sjúkraliða í framhaldsnámi í geðhjúkrun. Í starfsnámi þurfa nemendur að færa ferilbók og vinna verkefni sjálfstætt eða undir leiðsögn. Ferilbók er hluti af námsmati.
Reglur um námsframvindu: Nemendur þurfa að hafa lokið öllum áföngum hverrar annar með viðunnandi árangri til þess að geta haldið áfram námi á næstu önn.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • skipuleggja störf sín við geðhjúkrun á faglegan hátt og sýna sjálfstæði og ábyrgð í störfum sínum.
 • meta ástand einstakra skjólstæðinga og ákveðinna hópa skjólstæðinga, þ.e. frávik frá fyrra ástandi og taka ákvörðun um hvenær slík frávik þarfnast sérstakra viðbragða, meðferðar og/eða eftirlits annarra.
 • taka þátt í þverfaglegu samstarfi við upplýsingasöfnun, greiningu vandamála, markmiðssetningu, mat á árangri meðferðar og gerð útskriftaráætlana í samvinnu við aðra meðferðaraðila.
 • nýta sér þá sérhæfðu þekkingu, leikni og hæfni sem hann hefur aflað sér við störf á heilbrigðisstofnunum, heimilum og á þeim samfélagslega vettvangi þar sem þjónusta við einstaklinga með geðraskanir fer fram.
 • fylgja því eftir að gæði þjónustu við einstaklinga með geðraskanir séu í samræmi við stefnu viðkomandi stofnunar, heilbrigðislög, lög um réttindi sjúklinga og önnur þau lög og reglugerðir sem snúa að þjónustu skjólstæðinga.
 • miðla þekkingu til skjólstæðinga, samstarfsmanna og nema.
 • taka þátt í aðlögun nýrra starfsmanna í starf.
 • taka þátt í gerð gæðahandbóka og gæðaskjala til þess að bæta enn frekar þjónustu við skjólstæðinga.
 • nota þau upplýsingakerfi sem notuð eru hverju sinni.
 • bera ábyrgð á eigin starfsþróun og þróað sig í starfi á skapandi hátt með því að fylgjast með nýjungum í geðhjúkrun og hagnýta þá þekkingu í starfi.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

67  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á námsbrautinni er unnið með læsi, tjáningu og samskipti um tölur og aðrar upplýsingar með því að nemendur þjálfast í að lesa úr tölum og túlka tölur sem settar eru fram í línuritum og töflum í námsefni og rannsóknaskýrslum, sem teknar eru til umfjöllunar. Í áfanga í heilbrigðisvísindum er fjallað um hugtök eins og normaldreifingu, staðalfrávik, meðaltöl, línulegt samhengi o.fl. Í upplýsingatækni og stjórnun þjálfast nemendur í að verða læsir á tölulegar upplýsingar sem tengjast kostnaðargreiningarlíkönum og fjármögnum í heilbrigðiskerfinu.
Námshæfni:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með námshæfni með því að nemendur vinna fjölbreytt verkefni, sem reyna á margvíslega þekkingu, færni og hæfni. Í náminu er unnið með námsefnið á fjölbreyttan hátt og gefinn er kostur á vali þar sem komið er til móts við ólík áhugasvið og styrkleika nemenda. Mikil áhersla er lögð á samvinnunám og hópastarf sem byggist á valddreifingu og valdeflingu. Námsmatið á brautinni er fjölbreytt og endurspeglar hæfniviðmið námsins. Það felur í sér leiðsagnar- og símat, kynningar, smá og stór verkefni og lokapróf.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með skapandi hugsun og hagnýtingu þekkingar í öllum áföngum þar sem reynir á úrvinnslu námsefnis og framsetningu verkefna á fjölbreyttan og skapandi hátt. Reynsla nemenda úr starfi verður notuð, þegar tilefni gefst til þess að ígrunda og skoða aðstæður í nýju ljósi. Í starfsnámi vinna nemendur oft í aðstæðum þar sem reynir á hugkvæmni og sköpun við lausn verkefna.
Jafnrétti:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með jafnrétti með því að fjalla um rétt beggja kynja til geðheilbrigðisþjónustu, menntunar, atvinnu og velsældar án tillits til aldurs, líkamsástands, búsetu og félagslegrar stöðu. Þetta skarast við grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi en sjónarhornið verður þrengra. Einnig er fjallað um hvað aðgreinir kynin þegar kemur að geðheilbrigðisvitund, viðhorfum til geðheilbrigðis og þess að nýta sér geð- heilbrigðisþjónustu.
Menntun til sjálfbærni:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með menntun til sjálfbærni með því að leggja áherslu á ábyrgð hvers einstaklings á eigin geðheilsu og heilbrigði almennt. Vakin er athygli á því hvað sérhver einstaklingur getur sjálfur gert til þess að efla eigið geðheilbrigði. Lögð er áhersla á gildi fyrirmynda og að nemendur sjálfir ástundi heilbrigðan lífsstíl og eigi góð samskipti við samferðamenn sína.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á erlendum tungumálum með því að nemendur lesa hluta af námsefninu á ensku og þurfa að miðla því á íslensku á margvíslegan hátt. Nemendur lesa bæði kennslubækur, faggreinar og rannsóknarskýrslur í fagtímaritum á ensku.
Heilbrigði:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með heilbrigði og velferð í öllum áföngum þar sem þessir þættir mynda meginþema námsins. Í hjúkrunaráföngum er fjallað um einkenni og afleiðingar ýmissa geðraskana og alvarlegra geðsjúkdóma á líðan og heilbrigði einstaklinga. Fjallað er um hvernig þessi einkenni og afleiðingar eru metin, helstu viðbrögð, hjúkrun og endurhæfingarleiðir. Jafnframt er fjallað um þætti sem hafa áhrif á geðheilbrigði og forvarnir geðraskana eins og heilbrigt líferni og góð tengsl við fjölskyldu og samferðamenn.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða í geðhjúkrun er unnið með læsi, tjáningu og samskipti á íslensku með því að nemendur lesa námsefnið á íslensku og tjá sig um það bæði munnlega og skriflega. Þeir þurfa að lesa námsefnið, greina það og túlka og í flestum tilfellum miðla áfram til kennara eða annarra nemenda skriflega og munnlega.
 • Í náminu fara samskipti fram á íslensku bæði um námsefnið og almennt. Nemendur vinna í hópum með ákveðin verkefni og þurfa að afla upplýsinga, skiptast á skoðunum og komast að sameiginlegri niðurstöðu um verkefnin. Í mörgum áföngum þurfa nemendur einir eða í samvinnu við aðra nemendur að flytja verkefni í upphátt fyrir aðra nemendur og kennara og svara spurningum.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Í Framhaldsnámi sjúkraliða er unnið með lýðræði og mannréttindi með það að leiðarljósi að allir eigi siðferðislegan og lagalegan rétt til heilbrigðisþjónustu án tillits til þjóðfélagstöðu, sjúkdómsástands, kyns eða þjóðernis. Mikil áhersla er lögð á að styrkja þessi viðhorf hjá nemendum. Í náminu er mikil áhersla lögð á að öll samskipti milli kennara og nemenda, nemenda innibyrðis og nemenda og skjólstæðinga einkennist af virðingu og lýðræðislegum vinnubrögðum.