Námsbraut

Titill brautar: Námsleið: Námslok:
Skrúðgarðyrkjubraut (Staðfestingarnúmer 127) 18-127-3-8 skrúðgarðyrkjufræðingur hæfniþrep 3
Lýsing: Skrúðgarðyrkja er löggilt iðngrein og lýkur námi með sveinsprófi. Markmið skrúðgarðyrkjubrautar er annars vegar að búa nemendur undir fjölbreytt störf á sviði skrúðgarðyrkju með þeim hætti að þeir uppfylli hæfnikröfur starfsins og hins vegar að búa nemendur undir frekara nám. Skrúðgarðyrkjufræðingur starfar við nýframkvæmdir og viðhald í görðum og á opnum svæðum. Einnig veitir hann ráðgjöf um garðplöntur og garðrækt. Skrúðgarðyrkjufræðingur er ýmist með eigin rekstur eða starfar hjá skrúðgarðyrkjumeistara, sveitarfélagi, fyrirtæki eða stofnun, þá gjarnan sem verkstjóri eða garðyrkjustjóri.

Grunnupplýsingar Meginatriði brautarlýsingar

Inntökuskilyrði: Umsækjandi þarf að vera orðinn 18 ára. Gert er ráð fyrir að umsækjandi hafi lokið 12 vikum af 60 vikna verknámi á verknámsstað sem skólinn viðurkennir, áður en bóknám hefst. Umsækjandi þarf að hafa lokið að lágmarki eftirtöldum áföngum í almennum framhaldsskóla alls 20 einingar: • Almenn efnafræði á öðru hæfniþrepi 5 ein. • Almenn líffræði á öðru hæfniþrepi 5 ein • Bókfærsla á fyrsta hæfniþrepi 5 ein • Stærðfræði á öðru hæfniþrepi 5 ein. Æskilegt er að umsækjandi hafi jafnframt lokið eftirtöldum áföngum í almennum framhaldsskóla alls 25 einingar: • Íslenska á öðru hæfniþrepi 10 ein • Enska á öðru hæfniþrepi 10 ein • Danska á öðru hæfniþrepi 5 ein. Gert er ráð fyrir að nemendur séu vel tölvufærir og hafi góð tök á námstækni. Æskilegt er að nemandi hafi gilt skyndihjálparskírteini. Nánari upplýsingar um inntökuskilyrði eru á heimasíðu skóla.
Skipulag: Nám á skrúðgarðyrkjubraut skiptist í bóklegt nám, 4 annir (alls 120 fein) og starfsnám í 60 vikur (alls 100 fein) á verknámsstað viðurkenndum af skólanum, undir handleiðslu skrúðgarðyrkjumeistara. Mikil áhersla er lögð á verklegar æfingar í skólanum, samhliða bóknáminu.
Námsmat Námsmat á brautinni er ýmist með mati á frammistöðu á kynningum eða í verklegum æfingum, mati á þátttöku í umræðum, frammistöðu í bóklegum/verklegum verkefnum og með skriflegum prófum í áföngum. Námi í skrúðgarðyrkju lýkur með sveinsprófi að loknum verknámstíma.
Starfsnám: Starfsnámið er verklegt vinnustaðanám í 60 vikur á verknámsstað viðurkenndum af skólanum, undir handleiðslu verknámskennara. Þessar 60 vikur eru dagbókarskyldar og er dagbókin metin til einkunnar. Verknámið er 100 fein. Nánari upplýsingar um starfsnám eru í skólareglum.
Reglur um námsframvindu: Nám á skrúðgarðyrkjubraut er rekið sem bekkjakerfi þannig að nemendur þurfa að jafnaði að ljúka öllum áföngum fyrri annar til að geta haldið áfram á aðra önn. Lágmarkseinkunn til að standast áfanga er að jafnaði 4,5 en heimilt er að setja strangari kröfur í séráföngum brauta. Nánari upplýsingar um námsframvindu er að finna í skólareglum.
Hæfniviðmið:

Að loknu námi skal nemandi hafa hæfni til að ...

 • hagnýta greinargóða þekkingu sína á lífsstarfsemi plantna og kröfum þeirra til umhverfisþátta.
 • hagnýta sér og miðla sértækri þekkingu sinni á plöntuvali, uppbyggingu, viðhaldi og umhirðu garða og grænna svæða á Íslandi.
 • hagnýta sér og miðla sértækri þekkingu sinni á efnisvali við gerð grárra/harðra svæða við íslenskar aðstæður.
 • afla sér frekari menntunar á sínu fagsviði.
 • þekkja til og beita viðurkenndum aðferðum við úrlausn verkefna á sínu fagsviði.
 • vera meðvitaður um gildi sjálfbærni í víðum skilningi.
 • nýta sköpunarkraft sinn í starfi og sýnt frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð í margvíslegum verkefnum.
 • sýna lipurð í mannlegum samskiptum og félagslega færni til að koma til móts við viðskiptavini sína af virðingu og alúð.
 • takast á við sjálfstæðan rekstur, verkstjórn og ráðgjöf á sviði skrúðgarðyrkju.
 • standast sveinspróf í skrúðgarðyrkju.

Einingafjöldi Fjöldi framhaldsskólaeininga sem þarf til að útskrifast af brautinni

240  fein.

Kjarni Skylduáfangar brautarinnar


Námsgrein
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
fein.
Hlutfall eininga á þrepum í kjarna
Þrep 1
Þrep 2
Þrep 3
Þrep 4
 
 
 
 

Frjálst Val Aðrir óskilgreindir áfangar sem nemendur geta valið/metið á námsbrautinni

Nei, frjálst val er ekki leyft

Grunnþættir og lykilhæfni Hvernig unnið er með grunnþætti og lykilhæfni

Læsi, tjáning og samskipti um tölur og upplýsingar:
 • Á skrúðgarðyrkjubraut er lögð áhersla á ítarlega áætlanagerð varðandi framkvæmd skrúðgarðyrkjuverkefna. Nemendur læra tilboðs- og áætlanagerð og skoða raunveruleg verkefni til samanburðar til að þeir fái þjálfun í að lesa í rekstrartölur og þróa með sér kostnaðarvitund í faginu. Í verklegum æfingum er lögð áhersla á að nemendur æfi sig í að magntaka þær stærðir sem skipta máli fyrir verkefnin og rökstyðji ákvarðanir sínar fyrir kennurum. Landmælingar eru nauðsynlegur undanfari framkvæmda á verkefnum og verða nemendur að kunna til þeirra verka og að geta miðlað niðurstöðum sínum til samnemenda og annarra. Jafnframt vinna nemendur verkefni þar sem þeir kynna fyrir samnemendum sínum niðurstöður sem byggja meðal annars á talnagögnum. Í rekstrar- og markaðsáföngum læra nemendur um rekstrarumhverfi fyrirtækja og læra að lesa í helstu kennitölur rekstrarins.
Námshæfni:
 • Stuðlað er að aukinni námshæfni nemenda í gegnum fjölbreytt verkefni, bæði bókleg og verkleg. Nemendur fá þjálfun í að tengja saman viðfangsefni ólíkra námsgreina, svo sem teikniáfanga, landmælingar, skrúðgarðabyggingafræði, tilboðs- og áætlanagerð og nýta sér þessar upplýsingar til að vinna raunhæf verkefni eftir eigin áætlunum. Í verklegum æfingum læra nemendur að skipuleggja tíma sinn þannig að þeir ljúki verkefnum á tilskyldum tíma af réttum gæðum. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur setji sér markmið við verkefnavinnu og vinni skipulega að því að ná þeim.
Skapandi hugsun og hagnýting þekkingar:
 • Nemendur fá þjálfun í að nýta sköpunarkraft sinn við að teikna og skipuleggja garða og opin svæði og framkvæma svo eftir eigin teikningum. Nemendur læra um ræktunarskilyrði garðplantna og vinna verkefni við uppröðun plantna þar sem sköpunargleði þeirra fær að njóta sín, innan þess ramma sem ræktunarskilyrðin setja. Við mótun og umhirðu gróðurs er ekki síður mikilvægt að vera skapandi í hugsun, með þarfir og vaxtarskilyrði plantna að leiðarljósi.
Jafnrétti:
 • Nemendur eru allir jafnir og í hópavinnu gildir jafnræði. Lögð er rík áhersla á það við nemendur að þeir komi fram við alla af virðingu og kurteisi. Unnið er markvisst að því að nemendur líti svo á að allir séu jafningjar, meðal annars með samræmdum kröfum til nemenda við hvers konar verkefnavinnu, óháð bakgrunni nemenda.
Menntun til sjálfbærni:
 • Nemendur læra að skipuleggja skrúðgarðyrkjuverkefni þannig að mannauður og aðföng séu nýtt á skynsamlegan og hagkvæman hátt, með gæði verkefnanna að leiðarljósi. Í áfanga um garðyrkju í sátt við umhverfið er lögð áhersla á að gera nemendur meðvitaða um umhverfismál og mikilvægi sjálfbærra verkhátta í garðyrkju. Í vistfræði er farið yfir samspil lífvera og umhverfis og hvernig hægt er að nýta sér þessa þekkingu í garðlandinu, til að lágmarka inngrip og byggja upp sjálfbær gróðursamfélög. Áfram er unnið með þessa hugsun í kennslu um umhirðuviðmið grænna svæða. Skólinn leggur áherslu á sjálfbærni í skólastarfinu og að kynna hana fyrir nemendum, eins og það að stór hluti þeirra matvæla sem notuð eru í mötuneyti skólans kemur úr eigin framleiðslu og ræktun.
Læsi, tjáning og samskipti á erlendum tungumálum:
 • Nemendur fá þjálfun í að afla sér upplýsinga um fagsvið sitt á ensku og norðurlandamálum, meðal annars í verkefnavinnu í ýmsum áföngum og læra þannig fagorð greinar sinnar á viðkomandi tungumálum. Þessi þjálfun auðveldar nemendum að eiga í samskiptum við kollega sína í öðrum löndum og gerir þá hæfari til að fylgjast með nýjungum á fagsviði sínu. Notast er við erlent námsefni í sumum áföngum skólans og eru nemendur þannig knúnir til að kynnast erlendu fagmáli. Í séráföngum plöntuþekkingar er unnið með vísindaheiti plantna og öðlast nemendur mikla þjálfun í notkun þeirra sem er nauðsynlegt til að geta aflað sér upplýsinga um plöntur á alþjóðlegum vettvangi.
Heilbrigði:
 • Stór hluti náms í skrúðgarðyrkju fer fram með verklegri kennslu sem gerir það að verkum að nemendur fá mikla hreyfingu á meðan á skólastarfi stendur. Í upphafi náms læra nemendur um vinnuvistfræði og hvernig best er að beita líkama sínum í vinnu til að koma í veg fyrir álagstengd einkenni. Það stuðlar að líkamlegu heilbrigði nemenda. Áhersla er lögð á að bjóða upp á hollt fæði í mötuneyti skólans, meðal annars heimaræktað grænmeti og eru nemendur meðvitaðir um það.
Læsi, tjáning og samskipti á íslensku:
 • Nemendur fá þjálfun í að afla sér upplýsinga um fagsvið sitt á íslensku og að miðla þekkingu sinni til annarra með margvíslegum hætti. Nemendur fá þjálfun í að kynna verkefni sín jafnt og þétt allan námstímann til að styrkja sig í tjáningu. Jafnframt er lögð áhersla á að nemendur geti rökrætt við aðra fagaðila, á fagmáli greinarinnar og fá nemendur tækifæri til þess, meðal annars með reglulegum heimsóknum í fyrirtæki á fagsviði skrúðgarðyrkju. Þannig þjálfast nemendur í samskiptum við aðra fagaðila innan greinarinnar.
Lýðræði og mannréttindi:
 • Nemendur bera ábyrgð á sínu námi og sýna öðrum virðingu. Í gegnum hópavinnu fá nemendur þjálfun í að taka tillit til annarra sjónarmiða og að taka lýðræðislegar ákvarðanir, byggðar á upplýstri afstöðu. Í hópavinnu skipta nemendur sjálfir með sér verkum sem getur krafist lýðræðislegra vinnubragða. Þetta á til dæmis við í lokaverkefni brautarinnar þar sem nemendur þurfa að vinna saman í smærri hópum að framkvæmd skrúðgarðyrkjuverkefnis. Við kynningar á verkefnum nemenda taka allir þátt í rökræðum og uppbyggilegri gagnrýni, einkum og sér í lagi þegar stærri verkefni eru til kynningar. Nemendur kjósa sér stjórn í nemendaráð sem sér um hagsmuna- og félagsmál nemenda. Jafnframt kjósa nemendur skrúðgarðyrkjubrautar einn fulltrúa í skólaráð sem sér um að gæta hagsmuna nemenda gagnvart skólayfirvöldum.