HÆFNIVIÐMIÐ KJARNAGREINA

Kjarnagreinar framhaldsskóla eru íslenska, stærðfræði og enska. Allar námsbrautir skulu að jafnaði gera kröfu til þess að nemendur öðlist að minnsta kosti hæfni sem nemur lýsingu á fyrsta hæfniþrepi kjarnagreina. Við skipulag námsbrauta geta hæfniviðmið brautanna falið í sér kröfu um að nemendur þurfi að ná meiri hæfni í kjarnagreinum.

Hér á eftir fara lýsingar á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem einkennir hvert hæfniþrep í kjarnagreinum.

 • Enska og önnur erlend tungumál

  Lýsing á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem einkennir ensku á mismunandi hæfniþrepum á við um öll erlend tungumál. Mikilvægt er að hafa í huga að hæfniþrepin lýsa þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem einkennir nemendur, óháð skólastigi. Þannig eru nemendur í grunnskóla sem læra norrænt tungumál eða ensku á hæfniþrepi eitt, sem og nemendur í framhaldsskóla sem læra nýtt tungumál. Munurinn er að nemendur geta verið mislengi að öðlast þá hæfni sem einkennir hvert hæfniþrep.

  Árið 2006 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út þýðingu á evrópsku tungumála-möppunni sem Evrópuráðið hafði áður gefið út (http://www.menntamalaraduneyti.is/nyrit/nr/3931). Tungumálamappan felur meðal annars í sér sjálfsmatsramma sem lýsir hæfni í hlustun, lestri, ritun og töluðu máli, í tengslum við samskipti annars vegar og frásögn hins vegar. Lýsing á hæfni nemenda er sett fram í sex þrepum sem kallast A1, A2, B1, B2, C1 og C2.

  Viðmið tungumálamöppunnar sem einkenna þrep A1, A2 og að hluta til B1 má fella að lýsingu þekkingar, leikni og hæfni á fyrsta hæfniþrepi.

  Viðmið tungumálamöppunnar sem einkenna þrep B1 og B2 má fella að lýsingu þekkingar, leikni og hæfni á öðru hæfniþrepi.

  Viðmið tungumálamöppunnar sem einkenna þrep C1 má fella að lýsingu þekkingar, leikni og hæfni á þriðja hæfniþrepi.

   

  HÆFNIÞREP 1 

   

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins,
  • mannlífi, menningu og siðum í löndum þar sem tungumálið er talað sem móðurmál/fyrsta mál og þekkja samskiptavenjur,
  • grundvallarþáttum málkerfisins,
  • formgerð og byggingu texta og mismuninum á töluðu og rituðu máli.

  LEIKNI

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

  • að skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega,
  • lestri ýmiss konar texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og beita viðeigandi aðferðum eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni,
  • að taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi,
  • að beita orðaforða á skýran hátt með því að beita málvenjum, framburði, áherslum og hljómfalli á sem réttastan hátt,
  • að skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar,
  • að fara eftir grundvallarreglum sem gilda umritað mál,
  • að nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi. 

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • fylgjast með frásögnum og erindum og ná aðalatriðum úr fjöl- og myndmiðlum ef efnið er kunnuglegt,
  • afla sér upplýsinga, greina helstu atriði þeirra og hagnýta sér í náminu,
  • tileinka sér aðalatriðin í stuttum tímarits- eða blaðagreinum og geta dregið ályktanir af því sem hann les,
  • lesa, sér til ánægju og þroska, skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og tjá skoðun sína,
  • takast á við margvíslegar aðstæður í almennum samskiptum, beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum og halda samtali gangandi,
  • miðla eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu, vonum og væntingum,
  • útskýra og rökstyðja ákvarðanir og fyrirætlanir sem og gera málamiðlanir,
  • miðla efni sem hann hefur aflað sér þekkingar á,
  • skrifa um atburði, ímyndaða og raunverulega,
  • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, s.s. kvikmynd eða blaðagrein,
  • skrifa um hugðarefni sín og áhugamál.

   

  HÆFNIÞREP 2

   

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

  • grundvallaruppbyggingu þjóðfélaga þar sem tungumálið er notað sem móðurmál eða fyrsta mál,
  • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu,
  • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins, þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða,
  • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega,
  • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls, s.s greinamerkjasetningu.

  LEIKNI

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

  • að skilja mál sem talað er með mismunandi hreim og við mismunandi aðstæður sem og skilja algengustu orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál,
  • lestri margs konar gerða af textum og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er,
  • að taka virkan þátt í samskiptum á viðeigandi hátt og beita málfari við hæfi,
  • að tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér og undirbúið,
  • að skrifa margs konar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu.

  HÆFNI

  • Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:
  • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki,
  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni, ef hann þekkir vel til þess,
  • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta á mismunandi hátt,
  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra,
  • lesa á milli línanna, átta sig á dýpri merkingu í texta,
  • leysa ýmis mál sem upp koma í samskiptum og haga orðum sínum í samræmi við aðstæður,
  • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt,  
  • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum,
  • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margs konar aðstæður,
  • geta útskýrt sjónarmið varðandi efni sem er ofarlega á baugi og rakið ólík sjónarmið með og á móti,
  • skrifa læsilega texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín,
  • Skrifa margs konar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig.

   

  HÆFNIÞREP 3

   

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

  • stjórnmálum, fjölmiðlum og sögu og áhrifum þeirra á þjóðfélagsmótun í þeim löndum þar sem tungmálið er talað,
  • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi,
  • uppruna tungumálsins og útbreiðslu, og skyldleika þess við íslenskt mál,
  • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi,
  • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál t.d. mismunandi málsnið.

  LEIKNI

  Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

  • að skilja vel sérhæfða texta á sviði sem hann þekkir,
  • að skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram,
  • lestri, sér til ánægju eða upplýsingar, texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu eða myndmál og stílbrögð,
  • notkum tungumálsins á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum,
  • að geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg,
  • að beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins.

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á,
  • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, fræðilegs eða tæknilegs eðlis,
  • átta sig á mismunandi málsniði og stíl í töluðu máli og undirliggjandi viðhorfum og tilgangi þess sem talar,
  • greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta, s.s. í bókmenntaverkum og öðrum textum,
  • geta lagt gagnrýnið mat á texta,
  • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir á gagnrýnan hátt,
  • beita málinu án meiriháttar vandkvæða til að geta tekið fullan þátt í umræðum og rökræðum þar sem fjallað er um persónuleg, menningarleg, félagsleg og fjölmenningarleg efni,
  • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum,
  • geta lýst skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel,
  • beita rithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlag,
  • vinna úr ýmsum upplýsingaveitum og fella saman í eina heild samkvæmt þeim hefðum sem gilda um heimildavinnu,
  • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er,
  • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau vegin og metin,
  • tjá tilfinningar, nota hugarflugið og beita stílbrögðum, t.d. myndmáli og líkingamáli.