HÆFNIVIÐMIÐ KJARNAGREINA

Kjarnagreinar framhaldsskóla eru íslenska, stærðfræði og enska. Allar námsbrautir skulu að jafnaði gera kröfu til þess að nemendur öðlist að minnsta kosti hæfni sem nemur lýsingu á fyrsta hæfniþrepi kjarnagreina. Við skipulag námsbrauta geta hæfniviðmið brautanna falið í sér kröfu um að nemendur þurfi að ná meiri hæfni í kjarnagreinum.

Hér á eftir fara lýsingar á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem einkennir hvert hæfniþrep í kjarnagreinum.

 • Stærðfræði

  Hvað varðar lýsingu á stærðfræði er bent á að ekki er ætlast til að öllum þekkingar-, leikni- og hæfniþáttum stærðfræðinnar sé náð á hverju þrepi, heldur skal vinna með þá námsþætti sem undirbyggja hæfniviðmið viðkomandi námsbrautar. Þannig er hægt að vinna með afmarkaða þætti stærðfræðinnar upp á efri hæfniþrep.

  Hér er einnig látin fylgja lýsing á þeirri þekkingu, leikni og hæfni sem einkennir stærðfræði á hæfniþrepi fjögur. Ástæðan er meðal annars sú að námsbrautir sem undirbúa nemendur til raungreinanáms á háskólastigi kenna oft stærðfræði upp á fjórða hæfniþrep.

   

   

   

  HÆFNIÞREP 1

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  tölum og algebru:

  • forgangsröð aðgerða og algengum stærðfræðitáknum,
  • talnareikningum og deilanleika með lágum tölum,
  • brotum, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikningi,
  • snyrtingu og námundun talna,
  • notkun tákna sem staðgengla talna.

  rúmfræði:

  • metrakerfinu, hnitakerfinu, mælingum, flatarmáli og rúmmáli,
  • færslum og einslögun mynda, stækkun og smækkun,
  • eiginleikum beinnar línu í hnitakerfi.

  talningu, tölfræði og líkindareikningi:

  • framsetningu gagna á myndrænu formi.

  LEIKNI

  Nemandi geti notað í einföldu samhengi:

  táknmál:

  • forgangsröðun aðgerða og algeng stærðfræðitákn og túlkað þau í mæltu máli.

  tölur og algebru:

  • talnareikning og deilanleika með lágum tölum,
  • almenn brot, prósentu-, hlutfalla- og vaxtareikning,
  • nákvæmni í snyrtingu og námundun talna,
  • jöfnur og jafnaðarmerki.

  rúmfræði:

  • metrakerfið, hnitakerfið,  flatarmál og rúmmál algengra hluta,
  • færslur, stækkun og smækkun, kort og töflur,
  • eiginleika beinnar línu í verkefnum um línulegt samband.

  talningu, tölfræði og líkindareikning:

  • uppsetningu, aflestur og túlkun gagna á myndrænu formi og skoði þau með gagnrýni með tilliti til villandi notkunar,
  • líkindi atburða og metið afleiðingar þeirra.

  hjálpartæki:

  • reiknivélar og algeng  tölvuforrit.

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði:

  miðlunar í mæltu og rituðu máli:

  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma,
  • skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum um þær við aðra og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli og myndrænt,
  • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu,
  • greint og hagnýtt upplýsingar á fyrsta þrepi stærðfræði í töluðu og rituðu máli, myndrænt og í töflum.

   stærðfræðilegrar hugsunar:

  • unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu,
  • áttað sig á hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvers konar svara megi vænta, og spurt slíkra spurninga.

      lausna, þrauta og verkefna:

  • beitt skipulegum aðferðum við lausnir þrauta úr kunnuglegu samhengi og útskýrt aðferðir sínar,
  • beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og sýnt áræðni, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausnir,
  • klætt hversdagsleg verkefni í stærðfræðilegan búning, leyst þau og túlkað lausnirnar,
  • notað lausnir verkefna við val, samanburð, áætlanir og ákvarðanir.

  röksemdafærslu:

  • fylgt og skilið röksemdir í mæltu máli og texta og beitt einföldum röksemdum,
  • metið hvort upplýsingar eru réttar og/eða áreiðanlegar.

  daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.

  • í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista.

   

   

   

  HÆFNIÞREP 2

   

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings t.d. á:

  tölum, mengjum og algebru:

  • deilanleika út frá frumþáttun og tilvist rauntalna,
  • veldareglum, venslum velda og róta, tugveldarithætti,
  • algengum reiknireglum, algebrubrotum,
  • fyrsta og annars stigs jöfnum, ójöfnum.

  rúmfræði:

  • mikilvægi nákvæmni í mælingum,
  • hugtökum evklíðskrar rúmfræði og hnitafræði í sléttum fleti, hlutföllum lengda, flatarmála og rúmmála.

  föllum:

  • margliðum, hornaföllum, logra- og vísisföllum.

  talningu, tölfræði og líkindareikningi:

  • einföldum talningarreglum,
  • flokkun gagna og einkennishugtökum úr lýsandi tölfræði,
  • einföldum líkindum.

   

  LEIKNI

  Nemandi geti unnið af öryggi og sjálfstæði, beitt röksemdafærslu og hafi aflað sér þjálfunar í aðferðum og verklagi um t.d.:

  táknmál:

  • stærðfræðilega framsetningu viðkomandi námsefnis og túlkun táknmálsins á mæltu máli.

  tölur, mengi og algebru:

  • frumþáttun og deilanleika, tugveldarithátt, rauntölur, allar algengar reiknireglur og beitingu veldareglna,
  • meðferð algebrubrota og lausn annars stigs jafna.

  rúmfræði:

  • Evklíðska rúmfræði og hnitafræði í sléttum fleti,
  • línu- og snúningssamhverfu.

  föll:

  • tengsl jafna við föll og túlkun þeirra.

  talningu, tölfræði og líkindareikning:

  • beitingu talningarreglna,
  • flokkun gagna og einkennishugtök úr lýsandi tölfræði,
  • notkun einfaldra líkinda til að segja fyrir um atburði, meta áhættu, velja og takaákvarðanir.

  hjálpartæki:

  • vísindalegar reiknivélar og sérhæfð stærðfræðiforrit.

   

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði:

  miðlunar í mæltu og rituðu máli:

  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma,
  • skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli og myndrænt,
  • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna,
  • greint og hagnýtt upplýsingar á öðru stærðfræðiþrepi, í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum.

  stærðfræðilegrar hugsunar:

  • skilið merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og unnið með þau,
  • vitað hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara megi vænta og spurt slíkra spurninga,
  • gert greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna,
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sértækum verkefnum.

  lausna, þrauta og verkefna:

  • beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausnir,
  • beitt skipulegum aðferðum við að leysa þrautir, t.d. beitt prófun og ágiskun og sett upp jöfnur,
  • klætt verkefni í stærðfræðilegan búning, leyst það og túlkað lausnina,
  • notað lausnir verkefna við val, samanburð, áætlanir og ákvarðanir.

  röksemdafærslu:

  • fylgt og skilið röksemdir í mæltu máli og í texta, m.a. í sönnunum,
  • beitt einföldum samsettum röksemdum,
  • greint röksamhengi í röksemdafærslum og gengið úr skugga um hvort þær eru rangar eða ófullkomnar.

  daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.

  • í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista.

   

   

   

   

  HÆFNIÞREP 3

   

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér sérhæfðrar þekkingar og skilnings:

  tölum, mengjum og algebru: 

  • óendanleika talnakerfisins, tvinntölum og mengjaaðgerðum,
  • endanlegum og óendanlegum runum og röðum,
  • lausnum jafna , s.s. á hornafalla- og lograjöfnum.

  rúmfræði:

  • rúmfræðilegum hugtökum og viðfangsefnum í tvívíðum og þrívíðum hnitakerfum.

  föllum:

  • deildun helstu falla, einfaldra og samsettra, 
  • heildun og venslum deildunar og heildunar.

  talningu, tölfræði og líkindareikningi:

  •  samsettum talningarreglum,
  •  líkindadreifingum og fylgnihugtakinu.

  LEIKNI

  Nemandi hafi fullt vald á, geti byggt eigin sannanir þar sem við á og hafi aflað sér þjálfunar í aðferðum og verklagi um t.d.:

  beitingu táknmáls:

  • allar meginreglur um stærðfræðilega framsetningu og túlkun táknmálsins á mæltu máli.

  tölur, mengi og algebru:

  • óendanleika talnakerfisins, endanlegar og óendanlegar runur og raðir, tvinntölur,
  • lausnir sérhæfðra jafna, s.s. hornafalla- og lograjafna.

  rúmfræði:

  • viðfangsefni í tvívíðum og þrívíðum hnitakerfum.

  föll, deildun og heildun:

  • deildun flókinna falla, s.s. vísis- og lografalla,
  • tengsl deildunar og heildunar,

  talningu, tölfræði og líkindareikning:

  • samsettar talningarreglur,
  • líkur byggðar á talningu, líkindadreifingu og fylgni.

  hjálpartæki:

  • örugga notkun vísindalegra reiknivéla og stærðfræðiforrita með tilliti til takmarkana þeirra.

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá sérhæfðu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði:

  miðlunar í mæltu og rituðu máli:

  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma,
  • skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk skilmerkilega í mæltu máli og myndrænt,
  • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu hugmynda og viðfangsefna og valið aðferð við hæfi,
  • greint og hagnýtt stærðfræðilegar upplýsingar á þriðja þrepi, hvort sem er í töluðu eða rituðu máli, myndrænt eða í töflum.

     stærðfræðilegrar hugsunar:

  • unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu,
  • áttað sig á hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara megi vænta og spurt slíkra spurninga,
  • gert greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna,
  • skilið hvað felst í alhæfingu,
  • hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum.

  lausna, þrauta og verkefna:

  • beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og og sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn yrtra verkefna,
  • leyst þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
  • klætt yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leyst og túlkað lausnina, 
  • notað lausnir verkefna sinna við val, samanburð, áætlanir og ákvarðanir.

  röksemdafærslu:

  • fylgt röksemdafærslu í mæltu máli og texta,
  • rakið sannanir í námsefninu,
  • greint hvenær röksemdafærsla geturtalist fullnægjandi sönnun,
  • byggt upp einfaldar sannanir.

  daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.

  • í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista.

   

   

  HÆFNIÞREP 4

  ÞEKKING

  Nemandi skal hafa aflað sér fræðilegrar þekkingar og skilnings á t.d.:

  tölum og mengjum:

  • samleitni óendanlegra runa og raða.

  algebru:

  • hugtökum hreinnar algebru, s.s. grúpum og flokkun þeirra.

  rúmfræði:

  • línulegri algebru, helstu hugtökum hennar og samhengi við rúmfræði.

  föll, deildun og heildun:

  • samleitnihugtakinU,
  • heildun með allviðamiklum innsetningum.

  talningu, tölfræði og líkindareikningi: 

  • sérhæfðum hugtökum, s.s. slembistærðum, tilgátuprófunum, öryggisbilum.

   

  LEIKNI

  Nemandi hafi fullt vald á, geti byggt eigin sannanir þar sem við á og hafi aflað sér þjálfunar í aðferðum og verklagi um t.d.

  beitingu táknmáls:

  •  allar meginreglur um stærðfræðilega framsetningu viðkomandi námsefnis, og túlkun hugmynda í táknmálinu á mæltu máli.

  tölur og mengi:

  • samanburð og rannsóknir á samleitni óendanlegra runa og raða.

  algebru:

  • helstu hugtök hreinnar algebru, s.s. grúpum og flokkun þeirra.

  rúmfræði:

  • aðferðir línulegrar algebru og tengslum hennar við rúmfræði.

  föll, deildun og heildun:

  • aðferðir til að rannsaka samfelldni.

  talningu, tölfræði og líkindareikning:

  • forrit til að vinna úr megindlegum gögnum.

  hjálpartæki:

  • örugga notkun vísindalegra reiknivéla og  fjölbreyttra stærðfræðiforrita með tilliti til takmarkana þeirra.

   

  HÆFNI

  Nemandi skal geta hagnýtt þá fræðilegu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér t.d. á sviði:

  miðlunar í mæltu og rituðu máli:

  • sett sig inn í og túlkað útskýringar og röksemdir annarra af virðingu og umburðarlyndi án fordóma,
  • skráð lausnir sínar skipulega, skipst á skoðunum við aðra um þær og útskýrt hugmyndir sínar og verk í mæltu máli og myndrænt,
  • áttað sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu og valið af öryggi aðferð sem við á,
  • greint og hagnýtt stærðfræðilegar upplýsingar í töluðu og rituðu máli, myndrænt og í töflum.

  stærðfræðilegrar hugsunar:

  • unnið með merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu,
  •  áttað sig á hvers konar spurningar leiða til stærðfræðilegra viðfangsefna, hvaða svara megi vænta og spurt slíkra  spurninga, 
  •  gert greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna,
  •  skilið hvað felst í alhæfingu,
  •  hagnýtt sér stærðfræðilega þekkingu til ákvarðanatöku í sérhæfðum verkefnum.

  lausna þrauta og verkefna:

  • beitt gagnrýninni og skapandi hugsun og sýnt áræði, frumkvæði, innsæi og frumleika við lausn yrtra verkefna,
  • leyst þrautir með skipulegum leitaraðferðum og jöfnum,
  • klætt yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leyst og túlkað lausnina, 
  • notað lausnir verkefna til að byggja á val sitt, samanburð, áætlanir og ákvarðanir.

  röksemdafærslu:

  • fylgt viðamikilli röksemdafærslu í mæltu máli og texta,
  • greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun,
  • byggt upp eigin sannanir.

  daglegs lífs og almennrar menntunar, s.s.

  • í starfi, á sviði fjármála, tækni eða lista.